poprzednie przepisy

art. 4
Przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w wyniku rozdzielenia działalności obrotu paliwami gazowymi, przesyłu i dystrybucji gazu, jest zobowiązane do dostosowania umów zawartych przed dniem 1 lipca 2007 r. do wymagań określonych w art. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2009 r.
art. 5
1. W wyniku podziału przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się do dnia 1 lipca 2007 r. obrotem i dystrybucją paliw gazowych, przez wydzielenie części przedsiębiorstwa nie związanej z działalnością dystrybucyjną i jej przeniesienia na istniejące lub nowopowstałe przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umów, na podstawie których dostarczane jest paliwo gazowe, i które zostały zawarte do dnia 1 lipca 2007 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem i dystrybucją paliw gazowych.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, dostarczające paliwo gazowe na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, oraz nowych umów zawartych po 1 lipca 2007 r., w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfę dla paliw gazowych stosowaną przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, z którego wydzielono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną i do którego sieci instalacja odbiorcy jest przyłączona.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, z którego wydzielono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną, w rozliczeniach z odbiorcami do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfę dotychczasową.
art. 6
W przypadku połączenia się przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi, przejmujące przedsiębiorstwo energetyczne:

1) wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przejmowanego wynikające z umów zawartych z odbiorcami;

2) w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w pkt 1, do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfy obowiązujące do dnia przejęcia przez to przedsiębiorstwo wydzielonej z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo części przedsiębiorstwa nie związanej z działalnością dystrybucyjną;

3) w rozliczeniach z nowymi odbiorcami do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy stosuje taryfy właściwe dla miejsca przyłączenia ich instalacji.
art. 7
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 czerwca 2007 r.

koniec tekstu