początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Koncesja udzielona przedsiębiorstwu zintegrowanemu pionowo pełniącemu funkcję operatora systemu dystrybucyjnego na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przechodzi, z mocy prawa, z dniem wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, na przedsiębiorstwo energetyczne do którego wniesiono wkład niepieniężny obejmujący część przedsiębiorstwa wydzieloną z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo pełniącego funkcję operatora systemu dystrybucyjnego, i wygasa najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r.
art. 3
Przedsiębiorstwo energetyczne, do którego został wniesiony wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 2, od dnia wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, stosuje taryfę dla energii elektrycznej zatwierdzoną przed tym dniem przez Prezesa URE, dla przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo pełniącego funkcję operatora systemu dystrybucyjnego, z którego wyodrębniono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną, do czasu wprowadzenia do stosowania nowej taryfy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
art. 4
Przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w wyniku rozdzielenia działalności obrotu paliwami gazowymi, przesyłu i dystrybucji gazu, jest zobowiązane do dostosowania umów zawartych przed dniem 1 lipca 2007 r. do wymagań określonych w art. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2009 r.
art. 5
1. W wyniku podziału przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się do dnia 1 lipca 2007 r. obrotem i dystrybucją paliw gazowych, przez wydzielenie części przedsiębiorstwa nie związanej z działalnością dystrybucyjną i jej przeniesienia na istniejące lub nowopowstałe przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umów, na podstawie których dostarczane jest paliwo gazowe, i które zostały zawarte do dnia 1 lipca 2007 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem i dystrybucją paliw gazowych.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, dostarczające paliwo gazowe na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, oraz nowych umów zawartych po 1 lipca 2007 r., w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfę dla paliw gazowych stosowaną przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, z którego wydzielono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną i do którego sieci instalacja odbiorcy jest przyłączona.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, z którego wydzielono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną, w rozliczeniach z odbiorcami do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfę dotychczasową.

następne przepisy