poprzednie przepisy


Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 29
1. Minister powołuje pierwszego Dyrektora i jego zastępców na rok, bez zachowania trybu określonego w art. 8 ust. 1 i 8.

2. Minister powołuje pierwszą Radę nie później niż 6 miesięcy od dnia utworzenia Centrum.

3. Plan finansowy Centrum na rok 2007 ustala Minister, w terminie do dnia 15 lipca 2007 r.
art. 30
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

koniec tekstu