poprzednie przepisy

art. 2
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 3
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.) w art. 62a:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 4
1. Postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa w sprawach wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który ukończył 65 rok życia, umarza się.

2. W sprawach niezakończonych wniosek sędziego o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, złożony na podstawie przepisów dotychczasowych, jest równoznaczny z oświadczeniem woli dalszego zajmowania stanowiska w rozumieniu art. 69 § 1 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy sędzia przedstawi Ministrowi Sprawiedliwości zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie, albo najpóźniej z upływem tego terminu przechodzi w stan spoczynku.

4. Sędzia, który na podstawie przepisów dotychczasowych uzyskał zgodę Krajowej Rady Sądownictwa na dalsze zajmowanie stanowiska pomimo ukończenia 65 roku życia, może zajmować stanowisko do ukończenia 70 roku życia po przedstawieniu Ministrowi Sprawiedliwości zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie trzech miesięcy od upływu okresu, na który zgoda została wyrażona, albo najpóźniej z upływem tego terminu przechodzi w stan spoczynku. Przepis art. 69 § 4 zdanie drugie ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy, stosuje się.

5. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którzy w dniu wejścia w życie ustawy zajmowali stanowisko po ukończeniu 65 roku życia na podstawie przepisów dotychczasowych, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy mogą złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 62a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo z upływem tego terminu przechodzą w stan spoczynku. Przepis art. 69 § 3 zdanie drugie ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy, stosuje się.

6. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którzy ukończą 65 lat nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, składają wniosek o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, o którym mowa w art. 62a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia 65 lat albo najpóźniej z upływem tego terminu przechodzą w stan spoczynku. Przepis art. 69 § 3 ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy, stosuje się.
art. 5
1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy wybrany członek Krajowej Rady Sądownictwa będący sędzią, pełniący funkcję prezesa albo wiceprezesa sądu może zrzec się mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa; w takim przypadku mandat wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Jeżeli wybrany członek Krajowej Rady Sądownictwa będący sędzią i pełniący funkcję prezesa albo wiceprezesa sądu nie zrzeknie się mandatu, w terminie o którym mowa w ust. 1, powołanie do pełnienia funkcji prezesa albo wiceprezesa sądu wygasa z upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu