poprzednie przepisy

artykuł 2
Cel
Celem niniejszej umowy jest zapewnienie długoterminowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących, w drodze efektywnego wykonywania odpowiednich postanowień Konwencji.
artykuł 3
Stosowanie
1. O ile nie przewidziano inaczej, niniejszą umowę stosuje się w odniesieniu do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi poza obrębem obszarów podlegających jurysdykcji krajowej, z tym że artykuły 6 i 7 stosuje się również w odniesieniu do ochrony i zarządzania takimi zasobami w obrębie obszarów podlegających jurysdykcji krajowej, z zastrzeżeniem różnych systemów prawnych, które stosuje się na obszarach podlegających jurysdykcji krajowej i na obszarach przewidzianych w Konwencji.

2. Korzystając ze swoich suwerennych praw, w celu badania i eksploatacji zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących oraz ich ochrony i zarządzania nimi na obszarze podlegającym jurysdykcji krajowej, państwa nadbrzeżne stosują mutatis mutandis ogólne zasady wymienione w artykule 5.

3. Państwa należycie uwzględniają indywidualne możliwości państw rozwijających się w zakresie stosowania postanowień artykułów 5, 6 i 7 na obszarach podlegających jurysdykcji krajowej oraz potrzebę udzielania im pomocy przewidzianej niniejszą umową. W związku z tym, w odniesieniu do obszarów podlegających jurysdykcji krajowej, część VII stosuje się mutatis mutandis.
artykuł 4
Związki między niniejszą umową i Konwencją
Niniejsza umowa w żadnym stopniu nie narusza praw, jurysdykcji i obowiązków państw będących Stronami Konwencji. Niniejsza umowa jest interpretowana i stosowana w kontekście Konwencji i w sposób zgodny z Konwencją.

CZĘŚĆ II

OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI RYBNYMI MIĘDZYSTREFOWYMI I ZASOBAMI RYBNYMI MASOWO MIGRUJĄCYMI

artykuł 5
Zasady ogólne
Aby chronić zasoby rybne międzystrefowe i zasoby rybne masowo migrujące oraz zarządzać nimi, państwa nadbrzeżne i państwa prowadzące połowy na pełnym morzu, spełniając swój obowiązek współpracy zgodnie z Konwencją:

a) przyjmują środki mające na celu zapewnienie długoterminowej trwałości zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących oraz promują cel, jakim jest ich optymalne wykorzystanie;

b) zapewniają, że takie środki są oparte na najlepszych dostępnych danych naukowych i mają na celu utrzymanie lub odtworzenie zasobów na poziomie umożliwiającym uzyskanie maksymalnej trwałej wydajności, na podstawie odpowiednich czynników środowiskowych i gospodarczych, uwzględniając szczególne wymagania państw rozwijających się oraz biorąc pod uwagę strukturę połowów, współzależność zasobów i wszelkie ogólnie zalecane międzynarodowe minimalne standardy na szczeblu subregionalnym, regionalnym i globalnym;

c) stosują działania zapobiegawcze zgodnie z artykułem 6;

d) oceniają wpływ połowów, innej działalności człowieka i czynników środowiskowych na docelowe zasoby i gatunki należące do tego samego ekosystemu albo powiązane lub zależne od zasobów docelowych;

e) w razie potrzeby przyjmują środki ochrony i zarządzania w odniesieniu do gatunków należących do tego samego ekosystemu lub powiązanych z nim lub zależnych od niego zasobów docelowych, w celu utrzymania lub odtworzenia populacji takich gatunków powyżej poziomu, na którym ich rozmnażanie może być poważnie zagrożone;

f) minimalizują poziom zanieczyszczenia, odpadów, odrzutów, połowów spowodowanych przez utracony lub porzucony sprzęt, połowu gatunków niebędących gatunkami docelowymi, zarówno w przypadku ryb, jak i innych organizmów morskich, zwanych dalej "gatunkami niebędącymi gatunkami docelowymi", oraz oddziaływanie na towarzyszące lub zależne gatunki, w szczególności gatunki zagrożone, za pośrednictwem środków obejmujących, w możliwym do osiągnięcia zakresie, rozwój i stosowanie selektywnych, bezpiecznych dla środowiska i ekonomicznie efektywnych technik i narzędzi połowowych;

g) chronią bioróżnorodność środowiska morskiego;

h) podejmują środki mające na celu zapobieganie przełowieniu i nadwyżkom zdolności połowowej lub eliminowanie przełowienia i nadwyżek zdolności połowowej oraz zapewnienie, że poziomy nakładu połowowego nie przekraczają poziomów współmiernych ze zrównoważonym wykorzystywaniem zasobów połowowych;

i) biorą pod uwagę interesy rybaków przybrzeżnych i rybaków utrzymujących siebie i rodzinę z połowów;

j) terminowo gromadzą dokładne i kompletne dane związane z działalnością połowową, dotyczące, między innymi, pozycji statków, połowu gatunków docelowych i gatunków niebędących gatunkami docelowymi oraz nakładu połowowego zgodnie z załącznikiem I, udostępniają je sobie nawzajem wraz z informacjami uzyskanymi w ramach badawczych programów krajowych i międzynarodowych;

k) promują i prowadzą badania naukowe oraz opracowują odpowiednie technologie wspomagające ochronę i zarządzanie rybołówstwem;

l) wprowadzają w życie i zapewniają środki w zakresie ochrony i zarządzania poprzez efektywne monitorowanie, kontrolę i nadzór.

następne przepisy