poprzednie przepisy

artykuł 25
Formy współpracy z państwami rozwijającymi się
1. Państwa współpracują bezpośrednio lub za pośrednictwem subregionalnych, regionalnych lub globalnych organizacji:

a) w celu zwiększenia możliwości państw rozwijających się, w szczególności tych najsłabiej rozwiniętych spośród nich oraz małych wyspiarskich państw rozwijających się, w zakresie ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi oraz rozwijania własnych połowów tych zasobów;

b) w celu udzielenia pomocy państwom rozwijającym się, w szczególności tym najsłabiej rozwiniętym spośród nich oraz małym wyspiarskim państwom rozwijającym się, aby umożliwić im korzystanie z prawa połowu tych zasobów na pełnym morzu, w tym ułatwienia dostępu do takich łowisk, z zastrzeżeniem artykułów 5 i 11;

c) aby ułatwić udział państw rozwijających się w subregionalnych i regionalnych organizacjach do spraw zarządzania rybołówstwem lub porozumieniach.

2. Współpraca z państwami rozwijającymi się, w celach wymienionych w niniejszym artykule, obejmuje udzielanie pomocy finansowej, pomocy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, pomocy technicznej, transferu technologii, w tym poprzez wspólne przedsięwzięcia oraz usługi doradcze i konsultingowe.

3. Pomoc ta jest, między innymi, ukierunkowana na:

a) usprawnienie ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi poprzez gromadzenie, raportowanie, weryfikację, wymianę i analizę danych dotyczących połowów oraz związanych z nimi informacji;

b) ocenę zasobów i badania naukowe;

c) monitorowanie, kontrolę, nadzór, przestrzeganie i wdrożenie krajowych i regionalnych programów obserwacyjnych, włącznie ze szkoleniami i zwiększeniem wydajności na szczeblu lokalnym, a także ich rozwój i finansowanie oraz dostęp do technologii i wyposażenia.
artykuł 26
Specjalna pomoc w zakresie wykonywania niniejszej umowy
1. Państwa współpracują w tworzeniu specjalnych funduszy w celu udzielania pomocy państwom rozwijającym się w wykonywaniu niniejszej umowy, w tym wspomagania państw rozwijających się, aby były w stanie pokrywać koszty związane z procedurami rozstrzygania sporów, których mogą być stronami.

2. Państwa i organizacje międzynarodowe powinny pomagać państwom rozwijającym się w tworzeniu nowych subregionalnych i regionalnych organizacji do spraw zarządzania rybołówstwem lub porozumień lub w umacnianiu istniejących organizacji lub porozumień w odniesieniu do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi.

CZĘŚĆ VIII

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

artykuł 27
Zobowiązanie do polubownego rozstrzygania sporów
Państwa są zobowiązane do rozstrzygania sporów w drodze negocjacji, zasięgania informacji, mediacji, koncyliacji, postępowania arbitrażowego, ugody sądowej, odwołania się do agencji regionalnych lub porozumień albo innych wybranych przez nie polubownych środków.
artykuł 28
Zapobieganie sporom
Państwa współpracują ze sobą w celu unikania sporów. W tym celu państwa uzgadniają w ramach subregionalnych i regionalnych organizacji do spraw zarządzania rybołówstwem i porozumień efektywne i odpowiednie procedury decyzyjne oraz w miarę potrzeby umacniają istniejące procedury decyzyjne.

następne przepisy