początek tekstu

W imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJpodaje do powszechnej wiadomości:W dniu 4 sierpnia 1995 r. została sporządzona w Nowym Jorku Umowa w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, w następującym brzmieniu:PrzekładUMOWAw sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi
PAŃSTWA-STRONY NINIEJSZEJ UMOWY,ODWOŁUJĄC SIĘ do odpowiednich postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.,ZDECYDOWANE zapewnić długoterminową ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących,ZDECYDOWANE usprawnić w tym celu współpracę między państwami,WZYWAJĄC do bardziej efektywnego egzekwowania środków ochrony i zarządzania przyjętych w odniesieniu do tych zasobów rybnych przez państwa bandery, państwa portu i państwa nadbrzeżne,CHCĄC zająć się przede wszystkim problemami określonymi w obszarze programowym C rozdziału 17 Agendy 21 przyjętej na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju, polegającymi na tym, że zarządzanie rybołówstwem na pełnym morzu jest na wielu obszarach niedostateczne i niektóre zasoby są przełowione; zwracając uwagę na występujące problemy związane z nieuregulowanymi połowami, nadmierną kapitalizacją, zbyt rozbudowaną flotą, zmianą bander statków w celu ucieczki przed kontrolami, niedostatecznie selektywnym sprzętem, nierzetelnymi bazami danych i brakiem dostatecznej współpracy między państwami,ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do prowadzenia odpowiedzialnych połowów,ŚWIADOME potrzeby unikania szkodliwego oddziaływania na środowisko morskie, zachowania bioróżnorodności, utrzymania integralności ekosystemów morskich i zminimalizowania ryzyka długoterminowych lub nieodwracalnych skutków działań połowowych,UZNAJĄC potrzebę udzielenia szczególnej pomocy, w tym pomocy finansowej, naukowej i technologicznej, aby umożliwić państwom rozwijającym się skuteczny udział w ochronie, zarządzaniu i trwałym użytkowaniu zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących,PRZEKONANE, że umowa w sprawie wykonania stosownych postanowień Konwencji przysłużyłaby się najlepiej tym celom i przyczyniła do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie,ZAPEWNIAJĄC, że sprawy nieuregulowane Konwencją lub niniejszą umową w dalszym ciągu są regulowane ogólnymi przepisami i zasadami prawa międzynarodowego,UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

artykuł 1
Stosowanie terminów i zakres
1. Do celów niniejszej umowy:

a) "Konwencja" oznacza Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.;

b) "środki ochrony i zarządzania" oznaczają środki mające na celu ochronę i zarządzanie jednym lub kilkoma gatunkami żywych zasobów morskich, przyjęte i stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego, jak to odzwierciedla Konwencja i niniejsza umowa;

c) "ryby" oznaczają mięczaki i skorupiaki, z wyłączeniem gatunków prowadzących osiadły tryb życia, określonych w artykule 77 Konwencji;

d) "porozumienie" oznacza współpracę zgodnie z Konwencją i niniejszą umową przez dwa lub większą liczbę państw, między innymi w celu ustanowienia środków ochrony i zarządzania w subregionie lub regionie w odniesieniu do jednego lub kilku zasobów rybnych międzystrefowych lub zasobów rybnych masowo migrujących.

2. a) "Państwa-Strony" oznaczają państwa, które wyraziły zgodę na związanie się niniejszą umową oraz w których niniejsza umowa weszła w życie.

b) Niniejszą umowę stosuje się mutatis mutandis:

(i) w stosunku do każdego podmiotu wymienionego w artykule 305 ustęp 1 litery c), d) i e) Konwencji,

(ii) z zastrzeżeniem artykułu 47, w stosunku do każdego podmiotu określonego jako "organizacja międzynarodowa" w artykule 1 aneksu IX do Konwencji,

które stają się Stroną niniejszej umowy i w tym zakresie pojęcie "Państwa-Strony" odnosi się do tych podmiotów.

3. Niniejszą umowę stosuje się mutatis mutandis w stosunku do innych podmiotów zajmujących się połowami, których statki prowadzą połowy na pełnym morzu.
artykuł 2
Cel
Celem niniejszej umowy jest zapewnienie długoterminowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących, w drodze efektywnego wykonywania odpowiednich postanowień Konwencji.
artykuł 3
Stosowanie
1. O ile nie przewidziano inaczej, niniejszą umowę stosuje się w odniesieniu do ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi poza obrębem obszarów podlegających jurysdykcji krajowej, z tym że artykuły 6 i 7 stosuje się również w odniesieniu do ochrony i zarządzania takimi zasobami w obrębie obszarów podlegających jurysdykcji krajowej, z zastrzeżeniem różnych systemów prawnych, które stosuje się na obszarach podlegających jurysdykcji krajowej i na obszarach przewidzianych w Konwencji.

2. Korzystając ze swoich suwerennych praw, w celu badania i eksploatacji zasobów rybnych międzystrefowych i zasobów rybnych masowo migrujących oraz ich ochrony i zarządzania nimi na obszarze podlegającym jurysdykcji krajowej, państwa nadbrzeżne stosują mutatis mutandis ogólne zasady wymienione w artykule 5.

3. Państwa należycie uwzględniają indywidualne możliwości państw rozwijających się w zakresie stosowania postanowień artykułów 5, 6 i 7 na obszarach podlegających jurysdykcji krajowej oraz potrzebę udzielania im pomocy przewidzianej niniejszą umową. W związku z tym, w odniesieniu do obszarów podlegających jurysdykcji krajowej, część VII stosuje się mutatis mutandis.

następne przepisy