początek tekstu1
W Y R O K

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

sygn. akt K 28/05
Trybunał Konstytucyjny w składzie:Jerzy Stępień - przewodniczący

Jerzy Ciemniewski

Zbigniew Cieślak

Maria Gintowt-Jankowicz

Marian Grzybowski

Wojciech Hermeliński - sprawozdawca

Adam Jamróz

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Janusz Niemcewicz

Mirosław Wyrzykowski,protokolant: Grażyna Szałygo,po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 7 marca 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:art. 559 w związku z art. 545 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza osobę ubezwłasnowolnioną z kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, z art. 30 i art. 31 Konstytucji,o r z e k a:
Art. 559 w związku z art. 545 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje osobie ubezwłasnowolnionej uprawnienia do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, jest niezgodny z art. 30 i art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

koniec tekstu