poprzednie przepisy

art. 3
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 4
W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy o stanowiska wymienione w art. 41 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, mogą ubiegać się członkowie korpusu służby cywilnej niebędący urzędnikami służby cywilnej.
art. 5
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu