poprzednie przepisy

art. 33
Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r., ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, mają prawo do emerytury na warunkach określonych dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną.

art. 34
(uchylony)

art. 35
(uchylony)

art. 36
(uchylony)

art. 37
(uchylony)


następne przepisy