poprzednie przepisy

art. 159
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944) wprowadza się następujące zmiany:

1)art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6.Emerytury i renty podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.";

2)(13) (utracił moc).
art. 160
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:

1)art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6.Emerytury i renty podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.";

2)(utracił moc).
art. 161
W ustawie z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (Dz. U. Nr 111, poz. 537 i z 1995 r. Nr 138, poz. 681) w art. 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3.Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1."
art. 162
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1)tytuł ustawy otrzymuje brzmienie "o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;

2)w art. 14a po wyrazach "w domu pomocy społecznej" dodaje się wyrazy ", w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym";

3)po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Art. 15a. 1.Zasiłek wychowawczy przysługuje uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

2.Zasiłki wychowawcze są finansowane z budżetu państwa.

3.Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady, wysokość i tryb przyznawania zasiłku wychowawczego."
art. 163
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684 i Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 2 w ust. 1:

a)w pkt 2 w lit. c) wyrazy "renty inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej",

b)po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a)składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek,";

2)w art. 16 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

"5.Bezrobotnym skierowanym na szkolenie przez powiatowy urząd pracy w okresie odbywania szkolenia przysługują na zasadach przewidzianych dla pracowników świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.

6.Świadczenia, o których mowa w ust. 5, z wyjątkiem renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i szkoleniowej, wypłacane są z Funduszu Pracy przez powiatowy urząd pracy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po sporządzeniu protokołu okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy jednostki szkoleniowej lub po stwierdzeniu przez państwowego inspektora sanitarnego choroby zawodowej.

7.Osobom skierowanym na szkolenie przez powiatowy urząd pracy, nie posiadającym statusu bezrobotnego, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.";

3)w art. 23 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej";

4)w art. 28 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej";

5)w art. 29 w ust. 1 i 2 wyraz "inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej";

6)w art. 30 w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem okresów ich pobierania za czas udokumentowanej niezdolności do pracy, które wlicza się jako okresy nieskładkowe";

7)w art. 31 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a.Bezrobotnym uprawnionym do zasiłku lub stypendium przysługują one również za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.";

8)w art. 37a wyrazy "art. 16 ust. 4-6 oraz art. 31 ust. 3a i 5" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a";

9)w art. 37b w ust. 5 wyrazy "art. 16 ust. 4-6 oraz art. 31 ust. 3a i 5" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a";

10)art. 37c otrzymuje brzmienie:

"Art. 37c.Powiatowy urząd pracy ustala i opłaca, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od stypendiów wypłaconych na podstawie art. 37a i 37b.";

11)w art. 37j po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacone za okres po dniu 31 grudnia 1998 r. pomniejsza się o naliczone i potrącone od tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.";

12)w art. 37k w ust. 1:

a)w pkt 3, po przecinku, dodaje się wyraz "lub",

b)w pkt 4 wyrazy "okres zatrudnienia wynoszący, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresu zatrudnienia" zastępuje się wyrazami "posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący";

13)w art. 49 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

14)w art. 53 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej, osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński.";

15)w art. 57 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a)świadczeń, o których mowa w art. 16 ust. 5".

następne przepisy