poprzednie przepisy

art. 9
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) po art. 76 dodaje art. 76a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 10
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 11
(uchylony).

art. 11a
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT, rozumie się przez to również podatek od towarów i usług o stawce wyższej niż 22 % obowiązującej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. Kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5, równa 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22 %. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22 %, kwota zwrotu jest równa odpowiednio:

1) 65,22 % - dla stawki 23 %,

2) 62,50 % - dla stawki 24 %,

3) 60 % - dla stawki 25 %

- kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

3. Jeżeli pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony w okresie stosowania stawki wymienionej w:

1) ust. 2 pkt 1 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12,195 %,

2) ust. 2 pkt 2 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12,097 %,

3) ust. 2 pkt 3 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 12 %

- kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w art. 3 ust. 5, dla okresu pięcioletniego liczonego od dnia złożenia tego wniosku.
art. 12
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

następne przepisy