poprzednie przepisy

art. 35
1. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, o których mowa w ust. 1.
art. 36
1. Okres pobierania stypendiów, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1, zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium.

2. Zawodnicy pobierający stypendia, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1, są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.).
art. 37
1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody ze środków:

1) budżetu państwa lub

2) budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wyróżnienia i nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych, uwzględniając rodzaje osiągnięć sportowych, za które zawodnicy mogą otrzymać wyróżnienia i nagrody.

3a. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia i nagrody trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3a, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych.

art. 38
1. Reprezentantom Polski na igrzyskach olimpijskich, którzy:

1) zdobyli co najmniej jeden medal olimpijski,

2) ukończyli 35. rok życia,

3) nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

4) mają obywatelstwo polskie,

5) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

6) nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie

- przysługuje świadczenie pieniężne z budżetu państwa, zwane dalej "świadczeniem".

2. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, oraz mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,3255.

3. Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu na wniosek osoby zainteresowanej lub z własnej inicjatywy.

4. Osoby zainteresowane dokumentują spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu odmawia przyznania świadczenia w przypadku stwierdzenia, że zainteresowany nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym zostało przyznane.

7. Osoba, która otrzymuje świadczenie, powiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu o ustaniu co najmniej jednego z warunków wymienionych w ust. 1 pkt 3-6.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu pozbawia świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków wymienionych w ust. 1 pkt 3-6.

9. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

art. 38a
Reprezentantom Polski na zawodach „Przyjaźń 84”, którzy:

1) zostali zakwalifikowani do składu reprezentacji kraju na igrzyska olimpijskie, które odbyły się w Los Angeles w 1984 r.,

2) zdobyli co najmniej 1 medal na zawodach „Przyjaźń 84”,

3) spełniają warunki określone w art. 38 ust. 1 pkt 2-6

- przysługuje świadczenie pieniężne z budżetu państwa przyznawane i wypłacane w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ust. 2-9.

następne przepisy