poprzednie przepisy

art. 25
W przypadku rozwiązania polskiego związku sportowego sąd:

1) zarządza jego likwidację, wyznaczając likwidatora, oraz w przypadku braku stosownych postanowień statutu lub uchwały statutowych organów określa przeznaczenie jego majątku;

2) wykreśla go z Krajowego Rejestru Sądowego.
art. 26
1. Status polskiego związku sportowego posiada ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie wędkarstwa sportowego, ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie sportów lotniczych oraz ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie modelarstwa kołowego i pływającego.

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące polskich związków sportowych, z wyłączeniem art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 9.

art. 27
1. Polski Komitet Olimpijski jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, w celu zapewnienia udziału reprezentacji kraju w igrzyskach olimpijskich, propagowania zasad olimpizmu, reprezentowania polskiego sportu w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim oraz wobec narodowych komitetów olimpijskich.

2. Polski Komitet Olimpijski ustala skład reprezentacji kraju na igrzyska olimpijskie.

3. Polski Komitet Olimpijski ma wyłączne prawo wykorzystywania i używania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie olimpijskiej oraz nazw "Igrzyska Olimpijskie" i "Komitet Olimpijski".

4. Organy administracji rządowej mają obowiązek zasięgnięcia opinii Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawach:

1) strategii rozwoju sportu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących sportu;

3) programów rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) projektów programów przygotowań olimpijskich.

Rozdział 3

Zawodnicy

art. 28
1. Podstawowym obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

2. Obowiązkiem zawodnika z chwilą powołania do kadry narodowej jest reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika w zakresie nieuregulowanym w ustawie wynikają z regulaminów właściwych polskich związków sportowych.

4. Niewykonywanie obowiązków zawodnika powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w regulaminach polskich związków sportowych.

następne przepisy