poprzednie przepisy

art. 23
1. Jeżeli działalność polskiego związku sportowego jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu lub regulaminów, organ sprawujący nadzór, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może:

1) udzielić upomnienia poszczególnym członkom władz polskiego związku sportowego albo władzom polskiego związku sportowego;

2) zawiesić wykonanie uchwały polskiego związku sportowego niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu lub regulaminów oraz zażądać jej uchylenia w wyznaczonym terminie, a w przypadku nieuchylenia uchwały w wyznaczonym terminie – uchylić taką uchwałę;

3) wystąpić do Trybunału, o którym mowa w art. 42 ust. 1, o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 23a;

4) wystąpić do sądu o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 24.

2. Organ sprawujący nadzór może cofnąć zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, jeżeli polski związek sportowy:

1) nie realizuje zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1, albo

2) utracił przynależność do międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danej dyscypliny sportu, albo

3) został postawiony w stan likwidacji.

art. 23a
1. Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, na wniosek organu sprawującego nadzór może, w drodze postanowienia, zawiesić w czynnościach poszczególnych członków władz polskiego związku sportowego albo władze polskiego związku sportowego.

2. Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, rozpatruje wniosek organu sprawującego nadzór w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Do postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 41.

4. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, może wyznaczyć kuratora.

5. Jeżeli Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, zawiesi władze polskiego związku sportowego, wyznacza ponownie kuratora, który jest obowiązany do zwołania, w terminie 3 miesięcy, walnego zebrania członków lub delegatów w celu wyboru nowych władz polskiego związku sportowego. Kurator pełni swoje obowiązki do czasu wybrania nowych władz polskiego związku sportowego.

6. Kuratorowi przysługują statutowe uprawnienia zarządu polskiego związku sportowego.
art. 24
1. Sąd, na wniosek organu sprawującego nadzór, może, w drodze postanowienia, rozwiązać polski związek sportowy, jeżeli swoją działalnością w sposób rażący narusza on przepisy prawa.

2. Sąd, na wniosek organu sprawującego nadzór, może również, w drodze postanowienia, rozwiązać polski związek sportowy, jeżeli organ sprawujący nadzór cofnął zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego.
art. 25
W przypadku rozwiązania polskiego związku sportowego sąd:

1) zarządza jego likwidację, wyznaczając likwidatora, oraz w przypadku braku stosownych postanowień statutu lub uchwały statutowych organów określa przeznaczenie jego majątku;

2) wykreśla go z Krajowego Rejestru Sądowego.
art. 26
1. Status polskiego związku sportowego posiada ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie wędkarstwa sportowego, ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie sportów lotniczych oraz ogólnokrajowe stowarzyszenie działające w zakresie modelarstwa kołowego i pływającego.

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące polskich związków sportowych, z wyłączeniem art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 9.


następne przepisy