poprzednie przepisy

art. 20
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę może dokonać oględzin obiektu lub składników majątkowych.

2. Oględzin dokonuje się w obecności przedstawiciela polskiego związku sportowego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba obecna przy oględzinach.
art. 21
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności dokumenty, protokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Osoba przeprowadzająca kontrolę może żądać sporządzenia na koszt kontrolowanego niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów.
art. 22
1. Ustalenia kontroli przedstawia się w protokole kontroli, a ocenę kontroli - w wystąpieniu pokontrolnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

3. Polski związek sportowy objęty kontrolą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia organ kontrolujący o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.
art. 23
1. Jeżeli działalność polskiego związku sportowego jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu lub regulaminów, organ sprawujący nadzór, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może:

1) udzielić upomnienia poszczególnym członkom władz polskiego związku sportowego albo władzom polskiego związku sportowego;

2) zawiesić wykonanie uchwały polskiego związku sportowego niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu lub regulaminów oraz zażądać jej uchylenia w wyznaczonym terminie, a w przypadku nieuchylenia uchwały w wyznaczonym terminie – uchylić taką uchwałę;

3) wystąpić do Trybunału, o którym mowa w art. 42 ust. 1, o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 23a;

4) wystąpić do sądu o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 24.

2. Organ sprawujący nadzór może cofnąć zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, jeżeli polski związek sportowy:

1) nie realizuje zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1, albo

2) utracił przynależność do międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danej dyscypliny sportu, albo

3) został postawiony w stan likwidacji.

art. 23a
1. Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, na wniosek organu sprawującego nadzór może, w drodze postanowienia, zawiesić w czynnościach poszczególnych członków władz polskiego związku sportowego albo władze polskiego związku sportowego.

2. Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, rozpatruje wniosek organu sprawującego nadzór w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Do postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 41.

4. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, może wyznaczyć kuratora.

5. Jeżeli Trybunał, o którym mowa w art. 42 ust. 1, zawiesi władze polskiego związku sportowego, wyznacza ponownie kuratora, który jest obowiązany do zwołania, w terminie 3 miesięcy, walnego zebrania członków lub delegatów w celu wyboru nowych władz polskiego związku sportowego. Kurator pełni swoje obowiązki do czasu wybrania nowych władz polskiego związku sportowego.

6. Kuratorowi przysługują statutowe uprawnienia zarządu polskiego związku sportowego.

następne przepisy