poprzednie przepisy

art. 16
1. W dyscyplinach sportu, w których współzawodnictwo sportowe nie jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może przekazać organizowanie lub prowadzenie współzawodnictwa sportowego w całości lub w części osobie prawnej lub osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).

2. Do przekazania organizowania lub prowadzenia współzawodnictwa sportowego, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 15 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
art. 17
1. Polski związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Do wniosku o zarejestrowanie polskiego związku sportowego należy dołączyć ponadto:

1) zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu na utworzenie polskiego związku sportowego;

2) decyzję o zatwierdzeniu statutu polskiego związku sportowego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
art. 18
1. Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Organ sprawujący nadzór ma prawo:

1) żądać dostarczenia przez władze polskiego związku sportowego, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał zebrania członków lub delegatów;

2) żądać od władz polskiego związku sportowego, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień;

3) dokonywać kontroli polskiego związku sportowego.

3. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest objęte badanie działalności polskiego związku sportowego pod względem zgodności z prawem, a także z postanowieniami statutów lub regulaminów wewnętrznych.

4. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu nie są objęte decyzje, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2.
art. 43 USportKwalif

art. 19
1. Organ sprawujący nadzór zawiadamia polski związek sportowy o kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór może wystąpić o przygotowanie w szczególności wskazanych dokumentów, zestawień i wyjaśnień.

3. Zawiadomienie zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

2) nazwę polskiego związku sportowego objętego kontrolą;

3) przedmiot, zakres oraz miejsce przeprowadzenia kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia;

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do dokonywania czynności kontrolnych.
art. 20
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę może dokonać oględzin obiektu lub składników majątkowych.

2. Oględzin dokonuje się w obecności przedstawiciela polskiego związku sportowego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba obecna przy oględzinach.

następne przepisy