poprzednie przepisy

art. 8
1. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego założyciele składają do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) projekt statutu polskiego związku sportowego;

2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo z innego rejestru, albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego założyciela;

3) protokół zebrania założycielskiego, podpisany przez wszystkich założycieli;

4) wykaz klubów sportowych, wraz z adresami, prowadzących działalność w danej dyscyplinie sportu;

5) szczegółowy opis dyscypliny sportu;

6) informację o prowadzonych rozgrywkach lub systemie współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu;

7) informację o międzynarodowej organizacji danej dyscypliny sportu, systemie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego oraz działających w tej dyscyplinie sportu międzynarodowych organizacjach sportowych;

8) zaświadczenie potwierdzające przynależność związku sportowego do międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danej dyscypliny sportu, zrzeszającej krajowe organizacje sportowe co najmniej z 40 państw i co najmniej z 3 kontynentów, albo pisemne przyrzeczenie takiej międzynarodowej organizacji sportowej uzyskania przynależności do niej po utworzeniu polskiego związku sportowego;

9) informację o warunkach organizacyjnych i materialnych umożliwiających wykonywanie zadań polskiego związku sportowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu odmawia wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, gdy w danej dyscyplinie sportu działa już polski związek sportowy lub gdy wnioskodawca nie przedłoży dokumentów lub nie wykaże spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, albo gdy dana dyscyplina sportu nie znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10.

art. 9
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu zatwierdza statut polskiego związku sportowego oraz wszelkie jego zmiany.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu odmawia zatwierdzenia statutu polskiego związku sportowego lub zmian tego statutu w przypadku stwierdzenia niezgodności jego postanowień z prawem lub ustalenia, że postanowienia statutu nie gwarantują wykonywania zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1.
art. 12 USportKwalif

art. 10
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, biorąc pod uwagę dane dotyczące zasięgu i potencjału rozwojowego danej dyscypliny sportu, a także stopnia jej zorganizowania.
art. 11
1. W danej dyscyplinie sportu może działać tylko jeden polski związek sportowy, chyba że minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, na wniosek polskiego związku sportowego, wyrazi zgodę na działanie polskiego związku sportowego w kilku dyscyplinach sportu. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu odmawia wyrażenia zgody na działanie polskiego związku sportowego w kolejnej dyscyplinie sportu, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3.
art. 12
1. Do zadań polskiego związku sportowego należy:

1) organizacja lub prowadzenie współzawodnictwa sportowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1;

2) przygotowywanie reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;

4) reprezentowanie, z zastrzeżeniem art. 27, danej dyscypliny sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

5) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;

6) szkolenie oraz doskonalenie zawodowe trenerów, a także szkolenie sędziów sportowych;

7) określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego w danej dyscyplinie sportu;

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym;

9) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminach polskiego związku sportowego.

2. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących danej dyscypliny sportu, niezastrzeżonych w ustawie dla organów administracji rządowej lub innych podmiotów.


następne przepisy