poprzednie przepisy

art. 3
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
art. 4
(skreślony).
art. 5
§ 1. Statut spółdzielni powinien określać:

1)oznaczenie nazwy z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy" i podaniem jej siedziby,

2)przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony,

3)wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę,

4)prawa i obowiązki członków,

5)zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków,

6)zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał,

7)zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,

8)zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

§ 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.

DZIAŁ II

TRYB ZAKŁADANIA I REJESTROWANIA SPÓŁDZIELNI

art. 6
§ 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.

§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.

§ 2a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej wyłącznie w celu organizowania się:

1) w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.),

2) we wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 i Nr 52, poz. 303)

- mogą założyć spółdzielnię, której liczba założycieli nie może być mniejsza od pięciu.

§ 3-6. (skreślone).

UGrupyProdRolnych

UOrgRynkuOwocWarz


następne przepisy