poprzednie przepisy

art. 1
§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
art. 2
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
art. 3
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
art. 4
(skreślony).
art. 5
§ 1. Statut spółdzielni powinien określać:

1)oznaczenie nazwy z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy" i podaniem jej siedziby,

2)przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony,

3)wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę,

4)prawa i obowiązki członków,

5)zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków,

6)zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał,

7)zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,

8)zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

§ 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.

następne przepisy