początek tekstu
CZĘŚĆ I

SpółdzielnieTytuł I

Przepisy wspólneDZIAŁ I

SPÓŁDZIELNIA I JEJ STATUT

art. 1
§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
art. 2
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
art. 3
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
art. 4
(skreślony).

następne przepisy