początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 321) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Do postępowań prowadzonych przez komisje śledcze, rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z tym że czynności dokonane zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują swoją ważność.
art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu