poprzednie przepisy


DZIAŁ VI

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcoweRozdział 1

Zmiany w przepisach obowiązujących

art. 196
W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 197
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z późn. zm.) w art. 63 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W razie ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych Najwyższa Izba Kontroli może wnieść wniosek o ukaranie, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.".
art. 198
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się pkt 11;

2) w art. 11 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) podejmowanie w głosowaniu jawnym uchwał dotyczących gospodarowania środkami publicznymi.";

3) uchyla się dział V.

Rozdział 2

Przepisy przejściowe i końcowe


następne przepisy