poprzednie przepisy

art. 4
W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 i Nr 121, poz. 1264) w art. 6 uchyla się pkt 2.
art. 5
Pierwszej po dniu wejścia w życie ustawy waloryzacji świadczeń w myśl przepisów wymienionych w art. 1 dokonuje się od dnia 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku 2003 wyniesie co najmniej 105,0 %.
art. 6
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu