poprzednie przepisy

art. 94
Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizuj± doradcy zawodowi.

art. 95
(uchylony)

art. 96
Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych realizuj± specjali¶ci do spraw rozwoju zawodowego.

art. 97
Zadania w zakresie przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizuj± specjali¶ci do spraw programów.

art. 98
1. Zadania w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizuj± liderzy klubów pracy.

2. Zadania w zakresie prowadzenia zajęć aktywizacyjnych w centrach informacji i planowania kariery zawodowej mog± realizować doradcy zawodowi.


następne przepisy