poprzednie przepisy

art. 101
1. Przepisy art. 92, 94, 96-98 i 100 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.

2. (uchylony).

art. 102
(uchylony).

art. 102a
(uchylony).


Rozdział 18

Fundusz Pracy

art. 103
1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

następne przepisy