poprzednie przepisy

art. 160
1. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 159 ust. 3, wygasaj± po upływie 3 miesięcy od dnia wej¶cia w życie ustawy:

1) jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wej¶cia w życie ustawy nie zostan± im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres zatrudnienia albo

2) w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w pkt 1, w terminie nie póĽniejszym niż 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy od dnia wej¶cia w życie ustawy.

2. Pracodawca jest obowi±zany powiadomić, w formie pisemnej, pracownika o terminie wyga¶nięcia stosunku pracy i o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

3. Wcze¶niejsze rozwi±zanie stosunku pracy przez pracodawcę może nast±pić za wypowiedzeniem.

4. Pracownicy, o których mowa w art. 159 ust. 3, zachowuj± uprawnienia pracownicze wynikaj±ce z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy przed dniem wej¶cia w życie ustawy, do dnia:

1) wymienionego w ust. 1 pkt 2 - jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy i płacy na dalszy okres zatrudnienia, albo

2) wyga¶nięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku wyga¶nięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi±zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz±cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217).
art. 161
Traci moc ustawa z dnia 16 paĽdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966).
art. 162
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyj±tkiem art. 39 i 134 pkt 2, które wchodz± w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
art. 163
WYKAZ PARKÓW NARODOWYCH1) Babiogórski Park Narodowy z siedzib± w Zawoi;

2) Białowieski Park Narodowy z siedzib± w Białowieży;

3) Biebrzański Park Narodowy z siedzib± w Osowcu Twierdzy;

4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzib± w Ustrzykach Górnych;

5) Drawieński Park Narodowy z siedzib± w Drawnie;

6) Gorczański Park Narodowy z siedzib± w Porębie Wielkiej;

7) Kampinoski Park Narodowy z siedzib± w Izabelinie;

8) Karkonoski Park Narodowy z siedzib± w Jeleniej Górze;

9) Magurski Park Narodowy z siedzib± w Krempnej;

10) Narwiański Park Narodowy z siedzib± w Kurowie;

11) Ojcowski Park Narodowy z siedzib± w Ojcowie;

12) Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzib± w Charzykowach;

13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzib± w Kudowie-Zdroju;

14) Park Narodowy "Uj¶cie Warty" z siedzib± w Chyrzynie;

15) Pieniński Park Narodowy z siedzib± w Kro¶cienku nad Dunajcem;

16) Poleski Park Narodowy z siedzib± w Urszulinie;

17) Roztoczański Park Narodowy z siedzib± w Zwierzyńcu;

18) Słowiński Park Narodowy z siedzib± w Smołdzinie;

19) ¦więtokrzyski Park Narodowy z siedzib± w Bodzentynie;

20) Tatrzański Park Narodowy z siedzib± w Zakopanem;

21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzib± w Jeziorach;

22) Wigierski Park Narodowy z siedzib± w Krzywem;

23) Woliński Park Narodowy z siedzib± w Międzyzdrojach.

koniec tekstu