poprzednie przepisy

art. 38
(uchylony)

art. 39
(uchylony)

art. 40
(uchylony)

art. 41
(uchylony)

art. 42
(uchylony)


następne przepisy