poprzednie przepisy

art. 23
W zakresie ustalenia na 2004 r. kwot określonych w lp. 8 załącznika nr 2 do ustawy wymienionej w art. 1, nie ma zastosowania art. 24 ust. 7 tej ustawy.
art. 24
Przepisy ustawy mają zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r.
art. 25
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 20 lit. d w części dotyczącej ust. 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 13 ust. 5-7, art. 22 oraz art. 23 - które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 10 lit. a w części dotyczącej pkt 47d - który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


koniec tekstu