poprzednie przepisy

art. 483
Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego okaże się, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, sąd za zgodą oskarżonego rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym.

art. 484
§ 1. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni.

§ 2. Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w terminie wskazanym w § 1, sąd rozpoznaje sprawę w dal­szym ciągu w postępowaniu zwyczajnym.


Rozdział 52

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

art. 485
W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Przepisu art. 470 nie stosuje się.
art. 470 KPK

art. 486
(uchylony).


następne przepisy