poprzednie przepisy

art. 484
§ 1. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni.

§ 2. Jeżeli sprawy nie można rozpoznać w terminie wskazanym w § 1, sąd rozpoznaje sprawę w dal­szym ciągu w postępowaniu zwyczajnym.


Rozdział 52

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

art. 485
W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Przepisu art. 470 nie stosuje się.
art. 470 KPK

art. 486
(uchylony).

art. 487
Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

następne przepisy