poprzednie przepisy

art. 470
(uchylony).

art. 471
(uchylony).

art. 472
(uchylony).

art. 473
(uchylony).

art. 474
(uchylony).


następne przepisy