poprzednie przepisy

art. 468
W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
art. 469
Sąd rozpoznaje w trybie uproszczonym sprawy, w których było prowadzone dochodzenie.

art. 470
(uchylony).

art. 471
(uchylony).

art. 472
(uchylony).


następne przepisy