poprzednie przepisy

art. 408
Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystępuje do narady.
art. 409
Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewidzianym w art. 399, albo też udzielić dodatkowego głosu stronom.
art. 399 KPK

art. 410
Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.
art. 411
§ 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nie przekraczający 7 dni.

§ 2. W razie przekroczenia tego terminu rozprawę prowadzi się od początku.

§ 3. W postanowieniu o odroczeniu wydania wyroku należy wskazać czas i miejsce jego ogłoszenia.
art. 412
Niezwłocznie po ukończeniu głosowania sąd sporządza wyrok na piśmie.

następne przepisy