poprzednie przepisy

art. 407
(uchylony).


Rozdział 47

Wyrokowanie

art. 408
Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystępuje do narady.
art. 409
Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewidzianym w art. 399, albo też udzielić dodatkowego głosu stronom.
art. 399 KPK

art. 410
Podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.

następne przepisy