poprzednie przepisy

§ 331
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207).
§ 332
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU


Lp.Miejsce powołania normyNumer normyTytuł normy(zakres powołania)
1234
1§ 53 ust. 2PN-E-05003-01:1986Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne(w zakresie rozdziału 2)
2§ 96 ust. 1PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
3§ 98 ust. 2PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-IEC364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-EN 12464-1:2004Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-IEC60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC60364-4-42:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC60364-4-43:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC60364-5-534:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia
PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-548:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC60364-5-559:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
4§ 113 ust. 4PN-B-01706:1992Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)
5§ 113 ust. 7PN-EN 1717:2003Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny
6§ 115 ust. 1PN-B-10720:1998Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
7§ 116 ust. 3PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne(w zakresie pkt 547.1.3)
8§ 120 ust. 4PN-B-02440:1976Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)
9§ 121 ust. 2PN-B-10720:1998Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
10§ 122 ust. 2PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania(w zakresie pkt 4 i 5)
PN-EN 12056-2:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-3:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-7)
PN-EN 12056-4:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji(w zakresie pkt 5-9)
PN-EN 12109:2003Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5; 7 i 8)
11§ 124PN-EN 12056-4:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 13564-1:2004Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania
12§ 125 ust. 4PN-B-01707:1992Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)
13§ 131PN-B-94340:1991Zsyp na odpady
14§ 133 ust. 3PN-B-02413:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-B-02414:1999Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-B-02415:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania
PN-B-02416:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania
15§ 133 ust. 4PN-C-04607:1993Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody
16§ 134 ust. 1PN-EN ISO6946:2008Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
PN-EN ISO10077-1:2007Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO10077-2:2005Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO10211:2008Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe
PN-EN 12831:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
PN-EN ISO13370:2008Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania
PN-EN ISO13789:2008Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
PN-EN ISO14683:2008Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne
17§ 134 ust. 2PN-B-02403:1982Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
18§ 135 ust. 4PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)
19§ 136 ust. 2PN-B-02411:1987Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)
20§ 136 ust. 2aPN-B-02411:1987Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)
21§ 136 ust. 3PN-B-02411:1987Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)
22§ 137 ust. 9PN-E-05204:1994Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania
23§ 140 ust. 1PN-B-10425:1989Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
24§ 142 ust. 2PN-B-10425:1989Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 3.3.2)
25§ 143 ust. 1PN-B-02011:1977Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem(w zakresie pkt 3.3)
26§ 147 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
27§ 147 ust. 3PN-B-03421:1978Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
28§ 149 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)
29§ 149 ust. 4PN-B-03421:1978Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
30§ 153 ust. 2PN-EN 1507:2007Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN 12237:2005Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
31§ 153 ust. 5PN-EN 12097:2007Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów
32§ 154 ust. 6PN-EN 779:2005Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie(w zakresie rozdziału 4)
33§ 155 ust. 4PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.5)
34§ 157 ust. 2PN-C-04753:2002Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej(w zakresie rozdziału 2)
PN-C-96008:1998Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3 - C4(w zakresie rozdziału 3)
35§ 163 ust. 1aPN-EN 1775:2001Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne(w zakresie pkt 4.3.1 i 4.3.2 oraz załącznika A)
36§ 163 ust. 2PN-EN 10208-1:2000Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A
37§ 163 ust. 4PN-EN 1775:2001Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne(w zakresie pkt 4.3.1 i 4.3.2 oraz załącznika A)
38§ 166 ust. 1PN-EN 1359:2004Gazomierze - Gazomierze miechowe
39§ 170 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
40§ 176 ust. 1PN-B-02431-1:1999Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)
41§ 180PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-IEC364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-E-05010:1991Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
PN-E-08501:1988Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 12464-1:2004Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 50160:2002Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-IEC60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC60364-4-42:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC60364-4-43:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC60364-5-534:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-548:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC60364-5-559:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
PN-IEC60364-7-701:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:1999+Ap1:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne
PN-HD 60364-7-703:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
PN-IEC60364-7-704:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC60364-7-706:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
PN-IEC60364-7-707:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
PN-IEC60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-HD60364-7-715:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
PN-EN 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005PN-EN 61140:2005/A1:2008Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa
42§ 181 ust. 7PN-EN 1838:2005Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-IEC60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
43§ 184 ust. 2PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.2.5)
44§ 184 ust. 3PN-E-05003-01:1986Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne
PN-E-05003-03:1989Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona
PN-E-05003-04:1992Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna
PN-IEC60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
PN-IEC61024-1:2001PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne
PN-IEC61024-1-1:2001PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC61024-1-2:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie
PN-IEC61312-1:2001Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne
PN-IEC/TS61312-2:2003Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
PN-IEC/TS61312-3:2004Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)
45§ 186 ust. 2PN-IEC60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
46§ 187 ust. 3PN-EN 1363-1:2001Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne
47§ 187 ust. 5PN-EN 50200:2003Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających
48§ 196 ust. 2i 3PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
49§ 204 ust. 4PN-B-02000:1982Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości
PN-B-02001:1982Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-B-02003:1982Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
PN-B-02004:1982Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami
PN-B-02005:1986Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami
PN-B-02010:1980PN-B-02010:1980/Az1:2006Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
PN-B-02011:1977Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
PN-B-02013:1987Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem
PN-B-02014:1988Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem
PN-B-02015:1986Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą
PN-B-03001:1976Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń
PN-B-03002:2007Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03020:1981Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000PN-B-03150:2000/Az1:2001PN-B-03150:2000/Az2:2003PN-B-03150:2000/Az3:2004Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03200:1990Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03230:1984Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002PN-B-03264:2002/Ap1:2004Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03300:2006PN-B-03300:2006/Ap1:2008Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1990*):Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991*):Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 1992*):Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993*):Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994*):Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 1995*):Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996*):Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997*):Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999*):Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie części norm)
50§ 208§ 208aPN-EN 81-58:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych
PN-EN 1021-1:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-EN 1021-2:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN 1991-1-2:2006Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
PN-B-02852:2001Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru(w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)
PN-B-02855:1988Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
PN-B-02867:1990Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany(w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)
PN-EN ISO 6940:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 13501-1:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN 13501-2:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-3:2007Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
PN-EN 13501-4:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
PN-EN 13501-5:2006PN-EN 13501-5:2006/AC:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
51§ 253 ust. 1PN-EN 81-72:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej
52§ 258 ust. 1aPN-EN ISO 6940:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
53§ 261 pkt 1PN-EN 1021-1:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-EN 1021-2:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-B-02855:1988Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
54§ 266 ust. 2PN-B-02870:1993Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach
55§ 287 pkt 4PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010:2006Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
56§ 287 pkt 6patrz: Polskie Normy powołane w § 180
57§ 288 pkt 5PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010:2006Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
58§ 288 pkt 7patrz: Polskie Normy powołane w § 180
59§ 298 ust. 1PN-B-02003:1982Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe(w zakresie pkt 3.6)
60§ 305 ust. 2PN-E-05204:1994Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania
61§ 324PN-B-02151-02:l987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
62§ 325 ust. 1PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
63§ 325 ust. 2PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania (w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.)
64§ 326 ust. 1PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
65§ 326 ust. 2PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 140-12:2001Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-3:1999PN-EN 20140-3:1999/A1:2007Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN 20140-9:1998Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-10:1994Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych
66§ 326 ust. 3PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania
(w zakresie pkt 1-5; 7 i 9)
67§ 326 ust. 4PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
68§ 326 ust. 5PN-EN ISO 354:2005Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
69Załącznik nr 2pkt 2.2.1-2.2.4PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania
70Załącznik nr 3PN-ENV 1187:2004PN-ENV 1187:2004/A1:2007Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-EN 13501-1:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN 13501-5:2006PN-EN 13501-5:2006/AC:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy


----

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.


Załącznik nr 2
Załącznik Nr 2
WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C0,30
b) przy ti Ł 16 °C0,80
2Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami1,00
3Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny0,70
4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C0,25
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,50
6Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie0,45
7Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymibez wymagań
8Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego1,00
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek użyteczności publicznej
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 ·K)]
123
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C0,30
b) przy ti Ł 16 °C0,65
2Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami3,00*)
3Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm3,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny0,70
4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C0,25
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,50
6Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie0,45
7Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 · K).
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K ]
123
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C0,30
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,65
c) przy tiŁ 8 °C0,90
2Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti> 16 °C1,00
b) przy 8 °C < Δti Ł 16 °C1,40
c) przy ΔtiŁ 8 °Cbez wymagań
3Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C0,25
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,50
c) przy ΔtiŁ 8 °C0,70
4Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie:
a) przy ti> 16 °C0,80
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C1,20
c) przy Δti Ł 8 °C1,50
5Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.Δti - Różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.


1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp.Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzneWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ł 16 °C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej1,8
b) w IV i V strefie klimatycznej1,7
2Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti Ł 16 °C1,8
3Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych2,6
4Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymibez wymagań
5Drzwi zewnętrzne wejściowe2,6
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek użyteczności publicznej
Lp.Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzneWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):
a) przy ti > 16 °C1,8
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C2,6
c) przy ti Ł 8 °Cbez wymagań
2Okna połaciowe i świetliki1,7
3Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8
4Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymibez wymagań
5Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków2,6
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp.Okna, świetliki, drzwi i wrotaWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ł 16 °C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej1,9
b) w IV i V strefie klimatycznej1,7
2Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16 °C1,8
3Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych2,6
4Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych2,6
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.


1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż U (max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.

1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp.Rodzaj przewodu lub komponentuMinimalna grubość izolacji cieplnej(materiał 0,035 W/(m · K)1)
1Średnica wewnętrzna do 22 mm20 mm
2Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm30 mm
3Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mmrówna średnicy wewnętrznej rury
4Średnica wewnętrzna ponad 100 mm100 mm
5Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów1/2 wymagań z poz. 1-4
6Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników1/2 wymagań z poz. 1-4
7Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze6 mm
8Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)50 % wymagań z poz. 1-4
11Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)100 % wymagań z poz. 1-4


Uwaga:1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Powierzchnia okien.

2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczone według wzoru:
A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw
gdzie:Az - jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,Aw - jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.2.1.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż: 1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%; 2) w budynku wielokondygnacyjnym - 30 %.

2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru:
gc = fc · gG
gdzie:gG - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia,fc - współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne,nie może być większy niż 0,5, z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, których udział fG w powierzchni ściany jest większy niż 50 % powierzchni ściany - wówczas należy spełnić poniższą zależność:
gc · fG Ł 0,25
gdzie:fG - udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.


2.1.5. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa poniższa tabela:
Lp.Rodzaj oszkleniaWspółczynnik gG przepuszczalności energii całkowitej
123
1Pojedynczo szklone0,85
2Podwójnie szklone0,75
3Podwójnie szklone z powłoką selektywną0,67
4Potrójnie szklone0,7
5Potrójnie szklone z powłoką selektywną0,5
6Okna podwójne0,75


2.1.6. Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa poniższa tabela:
Lp.Typ zasłonWłaściwości optyczneWspółczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc
współczynnik absorpcjiwspółczynnik przepuszczalnościosłona wewnętrznaosłona zewnętrzna
123456
1Białe żaluzje0,10,050,250,10
o lamelach 0,10,300,15
nastawnych 0,30,450,35
2Zasłony białe0,10,50,650,55
0,70,800,75
0,90,950,95
3Tkaniny0,30,10,420,17
kolorowe 0,30,570,37
0,50,770,57
4Tkaniny z powłoką aluminiową0,20,050,200,08


2.1.7. Pkt 2.1.4. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczną przegrodę lub naturalną przegrodę budowlaną oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej.

2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 °C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

1) dla przegrody - według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.;

2) dla mostków cieplnych:a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, lub) metodą uproszczoną - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, korzystając z katalogów mostków cieplnych.

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 3 rozporządzenia, należy przeprowadzać według rozdziału 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1. Nie dotyczy to przegród, w odniesieniu do których praktyka wykazała, że zjawisko kondensacji wewnętrznej w tych przegrodach nie występuje, jak na przykład murowane ściany jednowarstwowe.

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza.

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m · h · daPa2/3), z zastrzeżeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporządzenia.Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną - n50 Ł 3,0 h-1; 2) budynki z wentylacją mechaniczną - n50 Ł 1,5 h-1.


Załącznik nr 3
STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY
1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych

1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tabela 1

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniuKlasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
NiepalneA1;A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalneB-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
B-s1,d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
B-s1,d2; B-s2,d2; B-s3,d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
Palnetrudno zapalneC-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
łatwo zapalneD-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
A1;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
NiekapiąceB-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogasnąceco najmniej E
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
Intensywnie dymiąceC-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień", podane w kolumnie 2 tabeli 2.Tabela 2

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniuKlasy reakcji na ogieńzgodnie z PN-EN 13501-1:2008
NiepalneA1fl; A2fl-s1; A2fl-s2
Trudno zapalneBfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2
Łatwo zapalneDfl-s1; Dfl-s2; Efl; Ffl
Intensywnie dymiąceA2fl-s2; Bfl-s2; Cfl-s2; Dfl-s2; Efl; Ffl
Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku

2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy:

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E;

2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy:- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0;- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynkuNierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0;

- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów

4.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia:

1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1.

2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1, podano w tabeli 3.


Tabela 3

Grupy kryteriówWarunki i kryteria dla klasy BROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej)
zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 m
zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m
maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m
brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej
boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa)
maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,20 m
Grupa bpenetracja ognia do wewnątrz budynkubrak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu
brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2
suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4.500 mm2
brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia


koniec tekstu