poprzednie przepisy


Dział XI

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 330
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 331
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207).
§ 332
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU


Lp.Miejsce powołania normyNumer normyTytuł normy(zakres powołania)
1234
1§ 53 ust. 2PN-E-05003-01:1986Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne(w zakresie rozdziału 2)
2§ 96 ust. 1PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
3§ 98 ust. 2PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-IEC364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-EN 12464-1:2004Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-IEC60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC60364-4-42:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC60364-4-43:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC60364-5-534:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia
PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-548:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC60364-5-559:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
4§ 113 ust. 4PN-B-01706:1992Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)
5§ 113 ust. 7PN-EN 1717:2003Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny
6§ 115 ust. 1PN-B-10720:1998Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
7§ 116 ust. 3PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne(w zakresie pkt 547.1.3)
8§ 120 ust. 4PN-B-02440:1976Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)
9§ 121 ust. 2PN-B-10720:1998Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)
10§ 122 ust. 2PN-EN 12056-1:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i wymagania(w zakresie pkt 4 i 5)
PN-EN 12056-2:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-3:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-7)
PN-EN 12056-4:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 12056-5:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji(w zakresie pkt 5-9)
PN-EN 12109:2003Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej (w zakresie pkt 5; 7 i 8)
11§ 124PN-EN 12056-4:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)
PN-EN 13564-1:2004Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania
12§ 125 ust. 4PN-B-01707:1992Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)
13§ 131PN-B-94340:1991Zsyp na odpady
14§ 133 ust. 3PN-B-02413:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-B-02414:1999Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-B-02415:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania
PN-B-02416:1991Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania
15§ 133 ust. 4PN-C-04607:1993Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody
16§ 134 ust. 1PN-EN ISO6946:2008Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
PN-EN ISO10077-1:2007Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO10077-2:2005Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO10211:2008Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe
PN-EN 12831:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
PN-EN ISO13370:2008Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania
PN-EN ISO13789:2008Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
PN-EN ISO14683:2008Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne
17§ 134 ust. 2PN-B-02403:1982Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
18§ 135 ust. 4PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)
19§ 136 ust. 2PN-B-02411:1987Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)
20§ 136 ust. 2aPN-B-02411:1987Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)
21§ 136 ust. 3PN-B-02411:1987Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)
22§ 137 ust. 9PN-E-05204:1994Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania
23§ 140 ust. 1PN-B-10425:1989Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
24§ 142 ust. 2PN-B-10425:1989Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 3.3.2)
25§ 143 ust. 1PN-B-02011:1977Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem(w zakresie pkt 3.3)
26§ 147 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
27§ 147 ust. 3PN-B-03421:1978Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
28§ 149 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)
29§ 149 ust. 4PN-B-03421:1978Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
30§ 153 ust. 2PN-EN 1507:2007Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN 12237:2005Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
31§ 153 ust. 5PN-EN 12097:2007Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów
32§ 154 ust. 6PN-EN 779:2005Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie(w zakresie rozdziału 4)
33§ 155 ust. 4PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.5)
34§ 157 ust. 2PN-C-04753:2002Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej(w zakresie rozdziału 2)
PN-C-96008:1998Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3 - C4(w zakresie rozdziału 3)
35§ 163 ust. 1aPN-EN 1775:2001Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne(w zakresie pkt 4.3.1 i 4.3.2 oraz załącznika A)
36§ 163 ust. 2PN-EN 10208-1:2000Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A
37§ 163 ust. 4PN-EN 1775:2001Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne(w zakresie pkt 4.3.1 i 4.3.2 oraz załącznika A)
38§ 166 ust. 1PN-EN 1359:2004Gazomierze - Gazomierze miechowe
39§ 170 ust. 1PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)
40§ 176 ust. 1PN-B-02431-1:1999Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)
41§ 180PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-IEC364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-E-05010:1991Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
PN-E-08501:1988Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 12464-1:2004Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 50160:2002Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-IEC60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC60364-4-42:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC60364-4-43:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC60364-5-534:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-548:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych
PN-IEC60364-5-551:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-IEC60364-5-559:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
PN-IEC60364-7-701:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:1999+Ap1:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne
PN-HD 60364-7-703:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
PN-IEC60364-7-704:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC60364-7-706:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
PN-IEC60364-7-707:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
PN-IEC60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego
PN-HD60364-7-715:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
PN-EN 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005PN-EN 61140:2005/A1:2008Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa
42§ 181 ust. 7PN-EN 1838:2005Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-IEC60364-5-56:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa
43§ 184 ust. 2PN-IEC60364-5-54:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne (w zakresie pkt 542.2.5)
44§ 184 ust. 3PN-E-05003-01:1986Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne
PN-E-05003-03:1989Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona
PN-E-05003-04:1992Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna
PN-IEC60364-4-443:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi
PN-IEC61024-1:2001PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne
PN-IEC61024-1-1:2001PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych
PN-IEC61024-1-2:2002Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie
PN-IEC61312-1:2001Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne
PN-IEC/TS61312-2:2003Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia
PN-IEC/TS61312-3:2004Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)
45§ 186 ust. 2PN-IEC60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
46§ 187 ust. 3PN-EN 1363-1:2001Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne
47§ 187 ust. 5PN-EN 50200:2003Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających
48§ 196 ust. 2i 3PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
49§ 204 ust. 4PN-B-02000:1982Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości
PN-B-02001:1982Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-B-02003:1982Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
PN-B-02004:1982Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami
PN-B-02005:1986Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami
PN-B-02010:1980PN-B-02010:1980/Az1:2006Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
PN-B-02011:1977Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
PN-B-02013:1987Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem
PN-B-02014:1988Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem
PN-B-02015:1986Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą
PN-B-03001:1976Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń
PN-B-03002:2007Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03020:1981Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000PN-B-03150:2000/Az1:2001PN-B-03150:2000/Az2:2003PN-B-03150:2000/Az3:2004Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03200:1990Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03230:1984Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002PN-B-03264:2002/Ap1:2004Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03300:2006PN-B-03300:2006/Ap1:2008Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1990*):Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991*):Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 1992*):Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993*):Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994*):Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 1995*):Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996*):Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997*):Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999*):Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie części norm)
50§ 208§ 208aPN-EN 81-58:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych
PN-EN 1021-1:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-EN 1021-2:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN 1991-1-2:2006Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
PN-B-02852:2001Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru(w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)
PN-B-02855:1988Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
PN-B-02867:1990Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany(w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)
PN-EN ISO 6940:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 13501-1:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN 13501-2:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN 13501-3:2007Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
PN-EN 13501-4:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
PN-EN 13501-5:2006PN-EN 13501-5:2006/AC:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
51§ 253 ust. 1PN-EN 81-72:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej
52§ 258 ust. 1aPN-EN ISO 6940:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
53§ 261 pkt 1PN-EN 1021-1:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-EN 1021-2:2007Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-B-02855:1988Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
54§ 266 ust. 2PN-B-02870:1993Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach
55§ 287 pkt 4PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010:2006Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
56§ 287 pkt 6patrz: Polskie Normy powołane w § 180
57§ 288 pkt 5PN-N-01256-02:1992Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010:2006Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
58§ 288 pkt 7patrz: Polskie Normy powołane w § 180
59§ 298 ust. 1PN-B-02003:1982Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe(w zakresie pkt 3.6)
60§ 305 ust. 2PN-E-05204:1994Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania
61§ 324PN-B-02151-02:l987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
62§ 325 ust. 1PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
63§ 325 ust. 2PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania (w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.)
64§ 326 ust. 1PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
65§ 326 ust. 2PN-EN ISO 140-4:2000Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-6:1999Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-7:2000Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 140-12:2001Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-3:1999PN-EN 20140-3:1999/A1:2007Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN 20140-9:1998Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami
PN-EN 20140-10:1994Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych
66§ 326 ust. 3PN-B-02151-3:1999Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania
(w zakresie pkt 1-5; 7 i 9)
67§ 326 ust. 4PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:1988Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
68§ 326 ust. 5PN-EN ISO 354:2005Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
69Załącznik nr 2pkt 2.2.1-2.2.4PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania
70Załącznik nr 3PN-ENV 1187:2004PN-ENV 1187:2004/A1:2007Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-EN 13501-1:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN 13501-5:2006PN-EN 13501-5:2006/AC:2008Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy


----

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.następne przepisy