polskieustawy.com zbiór przepisów openlaw.pl - historia zmian
ostatnia aktualizacja: 17 września 2013
wszystkie dotychczasowe zmiany

17 września 2013:
Cały czas trwają prace nad uaktualnieniem serwisu. Od maja br. wprowadzone zostały 34 ustawy (oraz wynikające z nich zmiany). Są to m.in.:
- Ust. budżetowa na rok 2013;
- Ust. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
- Ust. o środkach ochrony roślin;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- Ust. o zm. ust. o podatku rolnym;
- Ust. o zm. ust. o pracownikach samorządowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynku rybnego;
- Ust. o zm. ust. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o ratyf. Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporz. w Brukseli dn. 13.06.2012 r.;

17 maja 2013:
Nasza baza danych jest nieustająco wzbogacana o kolejne akty prawne. Niedawno dołączyły do niej kolejne, w tym także:
- Ust. o nasiennictwie;
- Prawo pocztowe;
- Ust. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność;
- Ust. o odpadach;
- Rozp.1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ;
- Rozp. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) ;

11 lutego 2013:
Dodano kolejne akty prawne, m.in.:
- Ust. o zm. ust. - Prawo lotnicze oraz niekt. in. ust.;

8 lutego 2013:
Szanowni Państwo,
prace nad aktualizacją systemu trwają nieustająco.
Pojawiły się m.in. poniżej wymienione nowe akty prawne oraz wiele aktualizacji.
- Prawo geologiczne i górnicze;
- Ust. o systemie informacji oświatowej;
- Ust. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce;

8 grudnia 2012:
Wprowadzono kolejne ustawy, m.in.:
- Ust. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;
- Ust. o zm. ust. o radiofonii i telewizji;

30 listopada 2012:
Od czasu ostatniej informacji wprowadzone zostały m.in. następujące akty prawne (podajemy tylko niektóre):
- Ust. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;
- Ust. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych;

8 listopada 2012:
Dodano kolejne ustawy, opublikowane w 2012 r.:
- Ust. o zm. ust. o wykonywaniu karny pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
- Ust. o zm. ust. o drogach publicznych;
- Ust. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
- Ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz niekt. in. ust.;

7 listopada 2012:
W ostatnich dniach dodano m.in. ustawę o Polskiej Akademii Nauk.
- Ust. o Polskiej Akademii Nauk;

28 sierpnia 2012:
W czasie wakacji baza danych została uzupełniona o m.in. następujące akty prawne:
- Ust. o uchyleniu ust. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym;
- Ust. o zm. ust. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ust. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP SW oraz ich rodzin oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niekt. in. ust.;
- Prawo probiercze;

8 lipca 2012:
Do naszego serwisu dodane zostały w ostatnim czasie kolejne akty prawne:
- Ust. o zm. ust. o samorządzie gminnym;
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ust. o zm. ust. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
- Ust. o zm. ust. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej;
- Ust. o zm. ust. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

18 czerwca 2012:
Dodane zostały kolejne ustawy:
- Ust. o weteranach działań poza granicami państwa;
- Ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz niekt. in. ust;

8 czerwca 2012:
Dodano ustawę o o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
- Ust. o zm. ust. o dostępie do informacji publicznej oraz niekt. in. ust.;

4 czerwca 2012:
Dodane zostały kolejne akty prawne:
- Ust. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium RP oraz o zm. ust. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP i ust. o cudzoziemcach;
- Ust. o zm. ust. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny, ust. - Kodeks postępowania karnego oraz ust. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- Ust. o zm. ust. o służbie cywilnej oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niekt. in. ust.;

2 czerwca 2012:
W naszym serwisie pojawiły się kolejne akty prawne:
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa;
- Ust. o zm. ust. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

1 czerwca 2012:
Nasza baza wzbogacona została o kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ust. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Ust. o kontroli w administracji rządowej;

30 maja 2012:
W serwisie pojawiły się kolejne akty prawne:
- Ust. o ratyf. Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporz. w Wiesbaden dn. 4.10.2010 r.;
- Ust. o ratyf. Um. między Rządem RP a Rządem USA dot. rozmieszcz. na teryt. RP antybalis. obronn. rakiet przechw., sporz. w Warszawie dn. 20.08.2008 r., oraz Prot. zm. Um. między Rządem RP a Rządem USA dot. rozmieszcz. na teryt. RP antybalis. obronn. raki;
- Ust. o ratyf. Prot. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporz. w Kijowie dn. 21.05.2003 r.;
- Ust. o ratyf. Prot. zm. Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporz. w Londynie dn. 2.05.1996 r.;
- Konw. UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
- Porozum. w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podp. w Budvie dn. 25.03.2010 r.;
- Um. w spr. zm. Um. w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporz. we Wrocławiu dn. 25.06.2008 r. i w Brukseli dn. 27.11.2008 r.;
- Um. między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy, o zm. Um. między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko- ukraińską granicę państwową;

28 maja 2012:
Dziś została dodana kolejna umowa międzynarodowa - Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie dnia 5 lipca 1978 r.
- Protokół do Konw. o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporz. w Genewie dn. 5.07.1978 r.;

26 maja 2012:
Dodane zostały następujące umowy międzynarodowe:
- Protokół między RP a Król. Danii o zm. Konwencji między RP a Król. Danii w spr. unik. podw. opodatk. i zapob. uchyl. się od opodatk. w zakr. podatk. od doch. i majątk., sporz. w Warszawie d. 6.12.2001r.;
- Protokół fakult. do Konwencji o bezp. personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personalu współdziałającego;
- Protokół zm. Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodą jądrową;
- Um. ustanawiająca Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporz. w Kopenhadze w dn. 23.05.2000 r.;

22 maja 2012:
Dodana została ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2012 poz. 549).
- Ust. o zm. ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

21 maja 2012:
Wprowadzone zostały kolejne ustawy:
- Ust. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
- Ust. o zm. ust. - Prawo ochrony środowiska oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o drogach publicznych oraz niekt. in. ust;
- Ust. o zm. ust. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ust. o sporcie;
- Ust. o ratyf. Um. między Rządem RP a Rządem FR o zasadach. małego ruchu granicznego, podp. w Moskwie dn. 14.12.2011 r.;

17 maja 2012:
Nasz serwis wzbogacił się o kolejne ustawy, np.:
- Ust. o rozpoznawianiu przez sądy spraw gospodarczych;
- Ust. o podatku od wydobycia niektórych kopalin;
- Ust. o ratyf. Um. między RP a Rep.Czeską w spr. unik. podw. opodatk. i zapob. uchyl. się od opodatk. w zakr. podatk. od doch., sporz. w Warszawie dn. 13.09.2011;

19 kwietnia 2012:
Spośród wprowadzonych ostatnio ustaw zwracamy Państwa uwagę na ustawę o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30, poz. 151), która wejdzie w życie 19 stycznia 2013 r.
Wprowadzone ustawy wymieniamy poniżej:
- Ust. o kierujących pojazdami;
- Ust. o zm. ust.o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niekt. in. ust.;

4 kwietnia 2012:
Wprowadzona została ustawa budżetowa na rok 2012 oraz ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzona w Brukseli dnia 6 października 2010 r.
- Ust. budżetowa na rok 2012;
- Ust. o ratyf. Um. o wolnym handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei, Bruksela 6.10.2010;

29 marca 2012:
Cały czas trwają prace nad uaktualnieniem bazy. Ostatnio dodano zaległą ustawę o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 132, poz. 766). Kolejne akty prawne są przygotowywane do wprowadzenia.
- Ust. o zm. ust. - Prawo atomowe oraz niekt. in. ust.;

8 marca 2012:
W serwisie opublikowana została nowa ustawa o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012, poz. 161), która wejdzie w życie 15 sierpnia 2012.
- Ust. o obywatelstwie polskim;

5 marca 2012:
Wprowadzono kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o ref. lek., środk. spoż. spec. przezn. żyw. oraz wyrob. med. oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o kier. pojazd. oraz ust. - Pr. o ruch. drog.;
- Ust. o zm. ust. o emer. i rent. z FUS oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013;
- Ust. o zm. ust. o ostat. rozrach. w syst. płatn. i syst. rozrach. papier. wart. oraz zasad. nadz. nad tymi syst., ust. o niekt. zabezp. finans. oraz ust. - Pr. upadł i napr.;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz o zm. niekt. in. ust.;

12 lutego 2012:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach rodzinnych oraz ust. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- Ust. o zm. ust. o ubezp. obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niekt. in. ust.;

6 lutego 2012:
Nasz serwis wzbogacił się o kolejne akty prawne:
- Ust. o bezpieczeństwie morskim;
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym;
- Ust. o zm. ust. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. oraz o zm. niekt. in. ust.;

2 lutego 2012:
Do bazy danych naszego serwisu dodano ustawy ratyfikacyjne:
- Ust. o ratyf. Popr. do Umowy o MFW dot. refor. Rady Wykon., przyj. przez Radę Gubern. MFW Rezol. Nr 66-2 w dn. 15.12.2010 r.;
- Ust. o ratyf. Umowy m. RP a Wyspą Man o wymian. infor. w spr. podatk. oraz Protokołu do tej Umowy, podpis. w Londynie dn. 7.03.2011 r.;
- Ust. o ratyf. Umowy m. RP a Wyspą Man w spr. unik. podwójn. opodatk. niekt. kateg. dochod. os. fiz., podpis. w Londynie dn. 07.03.2011 r.;

30 stycznia 2012:
Do zbioru ustaw dodano kolejne akty prawne:
- Ust. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;
- Ust. o samorządzie pielęgniarek i położnych;

23 stycznia 2012:
Do naszego serwisu dodano następujące akty prawne:
- Ust. o zm. ust. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o rencie socjalnej (2011);
- Ust. o ratyf. Układu o Stabil. i Stowarz. między Wspóln. Europejskimi i ich państw. członk., z jedn. stron., a Republ. Serbii, z drug. stron., sporządz. w Luksemburgu dn. 29 kwietn. 2008 r.;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks wykroczeń (2011);
- Ust. o zm. ust. - Prawo ochrony środowiska (2011);
- Ust. o zm. ust. o ochr. pr. lokat. (2011);
- Ust. o zm. ust. o organiz. i prow. działalności kulturalnej oraz niekt. in. ust.;

11 stycznia 2012:
W naszym serwisie pojawiły się kolejne akty prawne:
- Ust. o zm. ust. o zapas. ropy naft., prod. naft. i gazu ziemn. oraz zasad. postęp. w sytuacj. zagroż. bezp. paliw. państ. i zakł. na rynk. naft. oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Pr. o ustr. sąd. wojsk. oraz ust. o służb. wojsk. żołn. zawod.;
- Ust. o zm. ust. o ochronie zwierząt oraz ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- Ust. o zm. ust. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o przewozie towarów niebezpiecznych;
- Ust. o ratyfik. Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjęt. podcz. III Spotkania Stron Konwencji, Decyz. III/7, w dn. 4 czerw. 2004 r. w Cavtat;
- Ust. o zm. ust. o st. wojen. oraz o kompeten. Naczeln. Dowód. Sił Zbrojn. i zasad. jego podległ. konstyt. organ. RP oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o ratyf. Konwencji o pracy na morzu, przyjęt. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dn. 23 lut. 2006 r.;
- Ust. o ratyf. Konwen. w spr. scentr. odpr. celn. dotycz. podział. kraj. koszt. pobor, które są zatrzym, gdy tradyc. zasob. wł. są udost. budż. UE, sporządz. w Bruks. dn. 20 marc. 2009 r.;
- Ust. o zm. ust. o żegludze śródlądowej (2011);
- Ust. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego;
- Ust. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego;
- Ust. o zm. ust. o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw;

30 grudnia 2011:
Tekst ustawy o refundacji leków, będącej obecnie tematem nr 1 w polskich mediach, jest oczywiście dostępny w naszym serwisie (zob. link poniżej).
- Ust. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

20 grudnia 2011:
W ostatnim czasie w naszym serwisie pojawiły się następujące ustawy:
- Ust. o zm. ust. o autostr. płatn. oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
- Ust. o zm. ust. o nadz. ubezpiecz. i emeryt. oraz Rzecz. Ubezp. oraz ust. o pr. pacjenta. i Rzecz. Pr. Pacjenta;
- Ust. o zm. ust. o fund. inwest. oraz ust. o podat. dochod. od osób prawnych;
- Ust. o zm. ust. - Prawo telekomunikacyjne;
- Ust. o zm. ust. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niekt. innych ustaw;

14 grudnia 2011:
Szanowni Państwo,
miło nam poinformować Państwa, iż niedawno przekroczyliśmy liczbę 5.000 aktów prawnych. Biorąc pod uwagę, iż działamy non profit i inwestujemy w projekt własne siły i środki, to bardzo przyzwoity wynik.
Naszym stałym odwiedzającym dziękujemy za wszelkie informacje o treści portalu.
Zapraszamy wszystkich do jego współredagowania.
Zespół openlaw.pl

12 grudnia 2011:
Dodana została ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 1.10.2011 r.:
- Ust. o zm. ust. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ust. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zm. niekt. in. ust.;

9 grudnia 2011:
Wprowadzona została ustawa zmieniająca Kodeks cywilny i niektóre inne ustawy (Dz.U. Nr 85, poz. 458). Ustawa ta wprowadziła do polskiego systemu prawa tzw. zapis windykacyjny.
- Ust. o zm. ust. - Kodeks cywilny oraz niekt. in. ust.;

1 grudnia 2011:
W naszym serwisie dodano kolejne akty prawne (obie ustawy wejdą w życie w 2012 r.):
- Ust. o zm. ust. - KPK, ust. o prokuraturze oraz ust. o Krajowym Rejestrze Karnym;
- Ust. o zm. ust. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niekt. innych ust.;

26 listopada 2011:
W naszym serwisie pojawiły się:
- Ust. o współpracy rozwojowej;
- Ust. o zm. ust. o Krajowym Rejestrze Karnym;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny wykonawczy oraz niekt. innych ust.;

25 listopada 2011:
Dodano kolejne ustawy uchwalone w poprzedniej kadencji Sejmu:
- Ust. o redukcji niekt. obowiązków obywateli i przedsiębiorców;
- Ust. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

20 listopada 2011:
Wprowadzona została kolejna ustawa:
- Ust. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

18 listopada 2011:
Do systemu wprowadzono następujące akty prawne:
- Ust. o timeshare;
- Ust. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej;

17 listopada 2011:
Dodano następujące akty prawne:
- Ust. o zm. ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;

10 listopada 2011:
W naszym serwisie pojawiły się kolejne akty prawne:
- Ust. o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych;
- Ust. o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
- Ust. o zm. ust. o europejskich radach zakładowych;
- Ust. o zm. ust. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw;

7 listopada 2011:
Do systemu zostały wprowadzone m.in. następujące ustawy:
- Ust. o kredycie konsumenckim;
- Ust. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;

26 października 2011:
Nasz serwis wzbogacił się o następujące ustawy (oprócz kilkunastu innych ustaw zmieniających):
- Ust. o ewidencji ludności;
- Ust. o usługach płatniczych;

7 października 2011:
Nasza redakcja pracuje z całych sił, aby przygotować dla Państwa najnowsze akty prawne. W ostatnim czasie wprowadzono wiele ustaw uchwalonych przez Sejm na ostatnich posiedzeniach aktualnej kadencji. Oto niektóre z nich:
- Ust. o zm. ust. o żegl. śródląd. oraz ust. o zm. ust. o żegl. śródląd.;
- Ust. o EMAS;
- Ust. o zm. ust. - Przep. wprow. ust. o finansach publicznych;
- Ust. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej;
- Ust. o zm. ust. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o syst. ubezp. społ. oraz pr. bankowe;
- Ust. o zm. ust. o scalaniu i wymianie gruntów;
- Ust. o zm. ust. o ochronie prawnej odmian roślin;
- Ust. o zm. ust. o udziel. przez SP wspar. instyt. finansowym;
- Ust. o zm. ust. o powsz. obow. obr. RP oraz ust. o kombat. ofiar. repres. wojen. i okr. powoj.;

9 września 2011:
Dodane zostały kolejne akty prawne:
- Ust. o ratyf. Poprawki do Umowy o MFW dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, 15.12.2010;
- Ust. o zmian. ust. o świadcz. przez prawników zagraniczn. pomocy prawn. w RP;

18 sierpnia 2011:
Wprowadzono kolejne ustawy z Dz.U. Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2001 r.:
- Ust. o zm. ust. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ust. o Rzeczniku Praw Dziecka;
- Ustawa o zm. ust. o czasie pracy kierowców oraz ust. o transporcie drogowym;
- Ust. o zm. ust. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niekt. in. ust.;

17 sierpnia 2011:
W Dz.U. Nr 168 z dnia 16.8.2011 ukazały się następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.,

- ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.,

- ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

- ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej,
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka,
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy tych ustaw zostaną wkrótce wprowadzone do serwisu.

14 sierpnia 2011:
Uaktualniono serwis wprowadzając zmiany wynikające z następujących ustaw:
- Ust. o zm. ust. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niekt. in. ust.;

12 sierpnia 2011:
Wprowadzono tekst tzw. ustawy antyspraedowej z 29 lipca 2011 r. (wejdzie w życie dnia 26 sierpnia 2011 r.)

11 sierpnia 2011:
Dodane zostały kolejne akty prawne oraz wprowadzono zmiany z nich wynikające:
- Ust. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa;
- Ust. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.;
- Ust. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego;
- Ust. o zm. ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Ust. o zm. ust.. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej;

11 sierpnia 2011:
Wprowadzone zostały kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym oraz ust. o drogach publicznych;
- Ust. o zm. ust. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niekt. in. ust.;

10 sierpnia 2011:
Nadrabiamy wakacyjne zaległości. W naszym systemie pojawiły się następujące akty prawne (zmiany z nich wynikające zostały wprowadzone do serwisu):
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego;
- Ust. o efektywności energetycznej;
- Ust. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
- Ust. o zm. ust. Prawo bankowe oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o grach hazardowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o odpadach;
- Ust. o zm. ust. - Prawo upadłościowe i naprawcze;
- Ust. o zm. ust. - Prawo upadłościowe i naprawcze i ust. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o adwokaturze, ust. o radcach prawnych oraz ust. - Prawo o notariacie;

12 lipca 2011:
Do systemu dodane zostały kolejne ustawy.
- Ust. o zm. ust. o samorządzie gminnym oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o Krajowej Radzie Sądownictwa;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług, ust. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ust. o transporcie drogowym;
- Ust. o zm. ust. o dowodach osobistych i ust. o ewidencji ludności;
- Ust. o zm. ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

11 lipca 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. - Prawo bankowe, ust. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ust. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz niekt. in. ust.;

7 lipca 2011:
Dodano ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (weszła w życie 1.7.2011).
Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian wynikających z tej ustawy.
- Ust. o działalności leczniczej;

29 czerwca 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. - KPC, ust. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich UE oraz o prawie pomocy;
- Ust. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
- Ust. o zm. ust. o państwowych instytucjach filmowych;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. KK, KKWyk i POS;
- Ust. o zm. ust. o obligacjach;
- Ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny skarbowy;

11 czerwca 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;

9 czerwca 2011:
W Dz.U. Nr 117 z dnia 8 czerwca opublikowano następujące ustawy:
- ustawę z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw,
- ustawę dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,
- ustawę z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw,
- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
.

7 czerwca 2011:
W Dz.U. Nr 113 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw,
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
.
Teksty tych ustaw zostaną wprowadzone wkrótce.

1 czerwca 2011:
Dodana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 109, poz. 627), która wejdzie w życie dnia 14 czerwca br. Zmiany zostały już uwzględnione w tekście ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

26 maja 2011:
Dodano ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" opublikowaną w Dz.U. Nr 105, która weszła w życie z dniem ogłoszenia.

19 maja 2011:
W Dz.U. Nr 102 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wejdzie w życie 19 czerwca 2011 r.),
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy.


17 maja 2011:
Dodano ustawę z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 99, poz. 569), która wejdzie w życie dnia 31 maja 2011 r. Do ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji.

15 maja 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust. - Kodeks wyborczy;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- Ust. o zm. ust. o usługach detektywistycznych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego oraz niekt. in. ust;
- Ust. o zm. ust. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niekt. in. ust.;

10 maja 2011:
Dodano kolejne ustawy, które wejdą w życie 21 maja 2011 r.:
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym oraz ust. o kierujących pojazdami;
- Ust. o zm. ust. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;

1 maja 2011:
Dodano kolejne ustawy (wejdą w życie 23 maja 2011 r.):
- Ust. o zm. ust. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
- Ust. o zm. ust. o radiofonii i telewizji oraz niekt. in. ust.;

28 kwietnia 2011:
Do serwisu wprowadzono kolejne ustawy oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o notariacie;
- Ust. o zm. ust. - Prawo zamówień publicznych;

27 kwietnia 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
- Ust. o zm. ust. urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ust. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ust. o zm. ust. o pomocy społecznej oraz ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

15 kwietnia 2011:
Wprowadzono ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80 poz. 432), która wejdzie w życie dnia 16 maja 2011 r.
- Prawo prywatne międzynarodowe;

12 kwietnia 2011:
Dodano ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 76:
- Ust. o zm. ust. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ust. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
- Ust. o zm. ust. - Pr. o post. przed sądami adm. oraz ust. o zm. ust. - KPA oraz ust. - Pr. o post. przed sądami adm.;

8 kwietnia 2011:
Do systemu wprowadzono ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 75 poz. 398). Zmiany wejdą w życie głównie 1 maja 2011 r.
- Ust. o zm. niekt. ust. związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych;

7 kwietnia 2011:
Do serwisu wprowadzono kolejne ustawy oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny;

6 kwietnia 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym;
- Ust. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ust. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

4 kwietnia 2011:
Dodano kolejne ustawy (zmiany z nich wynikające zostaną wprowadzone niebawem):
- Ust. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług oraz ust. - Prawo o miarach;

29 marca 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o organizacji rynku rybnego;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny wykonawczy;
- Ust. o ratyfikacji Protokołu zm. protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony doTUE, do TFUEj i do EURATOM, Bruksela 23.6.2010;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny, ust. - Kodeks postępowania karnego oraz ust. - Kodeks karny skarbowy;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o zm. ust. o ochronie granicy państwowej;
- Ust. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Programu "CEEPUS III", Budva 25.3.2010;

16 marca 2011:
Wprowadzono kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. - Prawo wodne oraz niekt. in. ust.;

11 marca 2011:
Dodano kolejne ustawy oraz wprowadzono zmiany z nich wynikające.
- Ust. o zm. ust. - KKWyk oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o ochronie danych osobowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz ustawy o Policji;

25 lutego 2011:
Dodano kolejną ustawę (oraz wprowadzono zmiany z niej wynikające):
- Ust. o zm. ust. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ust. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych;

22 lutego 2011:
Dodano kolejne ustawy oraz zmieniono akty, których dotyczą:
- Ust. o zm. ust. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych";
- Ust. o zm. ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zm. KC;
- Ust. o zm. ust. o lasach oraz ust. o ochronie przyrody;
- Ust. o zm. ust. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ust. - Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu oraz ust. - Ordynacja wyborcza o Parlamentu Europejskiego;

9 lutego 2011:
Wprowadzono ustawę o zmianie Kodeksu wyborczego.
- Ust. o zm. ust. - Kodeks wyborczy;

3 lutego 2011:
Dodano ustawy:
- Ust. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
- Ust. o zm. ust. o ochronie zdrowia psychicznego;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny;

2 lutego 2011:
Wprowadzono kolejne ustawy oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym;

1 lutego 2011:
Wprowadzono kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- Ust. o zm. ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach przedemerytalnych;
- Ust. o zm. ust. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

28 stycznia 2011:
Wprowadzono kolejne ustawy:
- Ust. o rezerwach strategicznych;
- Ust. o zm. ust. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;
- Ust. o zm. ust. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niekt. in. ust.;

7 stycznia 2011:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust. o zm. ust. o partiach politycznych;
- Ust. o zm. ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
- Ust. o zm. ust. - Prawo ochrony środowiska oraz ust. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

5 stycznia 2011:
Do serwisu wprowadzono ustawy:
- Ust. o zm. ust. o licencji syndyka;
- Ust. o zm. ust. o zarządzaniu kryzysowym;

4 stycznia 2011:
Do systemu zostały włączone kolejne akty prawne:
- Ust. o zm. ust. o podat. i opł. lokalnych;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
- Ust. o zm. ust. Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o zm. ust. o podatku akcyzowym;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ust. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- Ust. o zm. ust. o Państwowej Straży Pożarnej;
- Ust. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych;
- Ust. o zm. ust. o cudzoziemcach oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niekt. in. ust.;

29 grudnia 2010:
Wprowadzono kolejne ustawy. Aktualnie trwają prace nad aktualizacjami tekstów zmienionych poniższymi aktami:
- Ust. o zm. niekt. ust. związanych z realizacją ustawy budżetowej;
- Ust. o zm. ust. o finansach publicznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;

28 grudnia 2010:
Dodano kolejne ustawy:
- Ust.o ratyf.Um. między RP a Rep. Słow. zm. Um. między RP a Rep.Słow. o współp. w zwal. przest. oraz współdz. na teren. przygr., podp. w W-wie dn. 23.03.2004 r.;
- Ust. o ratyf. protok. między RP a Konf. Szwajc. o zm. Konw. między RP a Konf. Szwaj. w spraw. unik. podwójnego opodat.w zakr. podat.doch. i mająt ;
- Ust. o ratyf. Konw. UNESCO w spr. ochr. niemat. dziedz. kultur., sporz. w Paryżu 17.10.2010 r.;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych,ust. o podatku od osób prawnych oraz ust. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy oraz niekt. in. ust.;

20 grudnia 2010:
Wprowadzono kolejną ustawę, która wejdzie w życie dnia 22 grudnia 2010 r.:
- Ust. o zm. ust. o paszach oraz ust. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

19 grudnia 2010:
Dodano kolejne ustawy:
- z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
- z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych;
- z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze;
- z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
- z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
- z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska;
- z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

18 grudnia 2010:
Wprowadzono kolejne ustawy:
- ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych z dnia 8 października 2010;
- ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 października 2010;
- ustawę o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 29 października 2010 r.;
- ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z dnia 29 października 2010 r.
Teksty zmienionych ustaw zostały ujednolicone.
Obecnie wprowadzane są zmiany wynikające z ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

17 grudnia 2010:
Dodane zostały następujące ustawy:
1) ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, która weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 14 grudnia 2010 r.;
2) ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (weszła w życie dnia 15 grudnia 2010);
3) ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (weszła w życie dnia 27 listopada 2010).
Teksty zmieninych ustaw zostały ujednolicone.

19 listopada 2010:
W Dz.U. Nr 217 ukazały się:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.);
- ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. (wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2010 r.);
- ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2010 r.).
Aktualnie wprowadzane są teksty tych ustaw oraz zmiany z nich wynikające.

12 listopada 2010:
W Dz.U. Nr 213 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (wejdzie w życie 13 lutego 2011);
- ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wejdzie w życie 27 listopada 2010).

11 listopada 2010:
W Dz.U. 194-212 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (poz. 1306);
- ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (poz. 1307);
- ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (poz. 1308);
- ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (poz. 1322);
- ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (poz. 1323);
- ustawa o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1327);
- ustawa o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (poz. 1385).
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją serwisu.

24 października 2010:
W Dz.U. Nr 193 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (zob.
tekst ustawy - Prawo geodezyjne w naszych zbiorach).

W Dz.U. Nr 185 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (zob. ustawę o odpadach w naszych zbiorach).

5 października 2010:
W Dz.U. z dnia 1 października 2010 r. ukazała się ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Wejdzie w życie dnia 2 stycznia 2011 r.

22 września 2010:
W dzisiejszym Dz.U. ukazała się m.in. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r., która w stosunku do Polski wejdzie w życie dnia 10 listopada 2010 r.

14 września 2010:
W dzisiejszym Dz.U. (Nr 169) ukazały się:
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych;
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.;
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku.


13 września 2010:
W Dz. U. Nr 168 opublikowano układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.

12 września 2010:
W Dz.U. Nr 167 opublikowane zostały następujące ustawy:
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(wejdzie w życie dnia 1 lipca 2011 r.).

W Dz.U. Nr 165 ukazały się:
- ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach;
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
.

7 września 2010:
W Dz.U. Nr 164 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.


3 września 2010:
W Dz.U. Nr 162 opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
.

1 września 2010:
W Dz.U. Nr 161 poz. 1078 ukazała się ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ust. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Ustawa wejdzie w życie dnia 16 września 2010 r.

25 sierpnia 2010:
W Dz.U. Nr 155 z dnia 25 sierpnia opublikowano:
- ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej;
- ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki;
- ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze;
- ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
- ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
- ustawę z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej;
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004—2011";
- ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
.

21 sierpnia 2010:
W Dz.U. Nr 152 z dnia 20 sierpnia opublikowano następujące ustawy:
- ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wejdzie w życie dnia 21 października 2010),
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (wejdzie w życie dnia 21 września 2010 r.),
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13 i Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 97; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 410 i rozdz. 5, t. 4, str. 398)),
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny,
- ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
.

18 sierpnia 2010:
W Dz.U. Nr 151 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 1 września 2010; uwaga! zmiany nie zostały jeszcze uwzględnione w tekście zmienianej ustawy),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie (wejdzie w życie dnia 2 września 2010 - zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone).
Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem tekstów ustaw.

17 sierpnia 2010:
Dodano ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 16 sierpnia 2010 r.).

16 sierpnia 2010:
Dodana została kolejna ustawa (opubl. w Dz.U. Nr 148 z dnia 13 sierpnia - wejdzie w życie dnia 28 sierpnia 2010):
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;

16 sierpnia 2010:
Wprowadzono ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o systemie oświaty (wejdzie w życie dnia 1 września 2010).

13 sierpnia 2010:
Dodano następujące ustawy (weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 13 sierpnia 2010):
- Ust. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.;
- Ust. o zm. ust. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010;

11 sierpnia 2010:
Dodano ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ustawa wejdzie w życie dnia 25 sierpnia 2010 r.

10 sierpnia 2010:
Wprowadzona została z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wejdzie w życie dnia 25 sierpnia 2010 r.).

9 sierpnia 2010:
Dodano ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wejdzie w życie dnia 20 października 2010).
Ponadto wprowadzone zostały:
- ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”;
- ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r.,o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.;
- ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie dnia 1 października 2010;
- ustawę o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r..

5 sierpnia 2010:
Wprowadzona została ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Ustawa wejdzie w życie dnia 16 października 2010 r.
Ponadto wprowadzono ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 30 lipca 2010 r.

4 sierpnia 2010:
Wprowadzona została ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która wejdzie w życie dnia 14 sierpnia 2010 r.
Ustawa ta w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia:
1) dyrektywy 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007, str. 1);
2) dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1).

3 sierpnia 2010:
Wprowadzona została ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2010.

10 lipca 2010:
W Dz.U. nr 123 z dnia 9 lipca 2010 ukazały się:
- ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. - weszła w życie z dniem ogłoszenia;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie;
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
.

7 lipca 2010:
W Dz.U. Nr 122 ukazały się:
- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.
(wejdzie w życie dnia 22 lipca 2010);
- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. (wejdzie w życie dnia 22 lipca 2010);
- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (wejdzie w życie dnia 22 lipca 2010);
- ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie 7 sierpnia 2010 r.);
- ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (wejdzie w życie dnia 22 lipca 2010);
- obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia;
- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

6 lipca 2010:
W Dz.U. Nr 121 ukazały się:
- ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (wejdzie w życie dnia 6 sierpnia 2010);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych;
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i czynności organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowej kontroli pasz oraz sposobu ich wykonywania;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
.

W Dz.U. Nr 120 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

5 lipca 2010:
W Dz.U. Nr 119 ukazały się:
- ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 20 lipca 2010 r.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego
.

2 lipca 2010:
W Dz.U. Nr 118 ukazały się:
- umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2009 r.;
- oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2009 r.;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za wniosek o opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji;
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej;
- rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji;
- rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców;
rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego
.

1 lipca 2010:
W Dz.U. nr 117 opublikowano następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami;
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Ponadto w tym samym Dz.U. nr 117 ukazały się następujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07;
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 52/08
.

30 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 116 opublikowane zostały następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową;
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych;
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych
.

W Dz.U. Nr 115 opublikowane zostały następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
.

29 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 114 poz. 760 ukazała się ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (wejdzie w życie dnia 30 grudnia 2010).

28 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 109 - 113 ukazały się następujące ustawy:
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Dz.U. Nr 109 poz. 707);
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 109 poz. 708 - wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2011 r.);
- ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 109 poz. 709 - weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 22 czerwca 2010);
- ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 110 poz. 725 - wejdzie w życie dnia 8 lipca 2010 r.);
- ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113 poz. 745 - weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 25 czerwca 2010, z wyjątkiem art. 7, 8 i 12, które wejdą w życie dnia 10 lipca 2010).

Ponadto w Dz.U. Nr 109-113 ukazały się wyroki Trybunału Konstytucyjnego (w spr. o sygnaturach akt: U 4/09, SK 38/09, P 62/08, SK 37/09) oraz obwieszczenia o tekstach jednolitych następujących ustaw:
- Prawo zamówień publicznych;
- Ust. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasad nadzoru nad tymi systemami;
- Ust. o Inspekcji Weterynaryjnej;

18 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 108 ukazały się:
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (wejdzie w życie dnia 1 lipca 2010);
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (wejdzie w życie dnia 3 lipca 2010);
- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (wejdzie w życie 3 lipca 2010);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN;
- ozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
.

17 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 107 ukazała się ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia:
1) dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.1990, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154),
2) dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82),
3) dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. WE L 331 z 07.12.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319),
4) dyrektywy 2000/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/42/EWG w odniesieniu do wyrobów medycznych zawierających trwałe pochodne krwi ludzkiej lub osocza ludzkiego (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 72),
5) dyrektywy 2001/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.2002, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 166),
6) dyrektywy Komisji 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie ponownej klasyfikacji protez piersi w ramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2003, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 71),
7) dyrektywy Komisji 2003/32/WE z dnia 23 kwietnia 2003 r. wprowadzającej szczegółowe specyfikacje w zakresie wymagań ustanowionych w dyrektywie Rady 93/42/EWG, odnoszących się do wyrobów medycznych produkowanych z tkanek pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 105 z 26.04.2003, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 453),
8) dyrektywy Komisji 2005/50/WE z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie przeklasyfikowania protez biodrowych, kolanowych i barkowych w ramach dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 210 z 12.08.2005, str. 41),
9) dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007, str. 21).

Ponadto w tym samym Dz.U. opublikowano:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
.

16 czerwca 2010:
Dz.U. Nr 106 z dnia 16 czerwca 2010:
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (wejdzie w życie dnia 1 lipca 2010 r.);
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
(ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 132) oraz dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36));
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw;
- ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one określonych dla nich wymagań;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
.

15 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 105 ukazały się:
-ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wejdzie w życie dnia 16 lipca 2010);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2010/2011;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;
- ozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08
.

14 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 104 opublikowano:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (poz. 653),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (poz. 654).

W Dz.U. Nr 103 pod poz. 652 ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

11 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 102 opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013oraz
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
.

10 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 101 opublikowano:
- ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (wejdzie w życie dnia 25 czerwca 2010),
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
.

9 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 100 opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
.

8 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 99 ukazały się:
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
- rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.

7 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 98 opublikowano:
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy, ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie z dniem ogłoszenia),
- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego (wejdzie w życie dnia 8 września 2010),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w spra¬wie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra
.

W Dz.U. Nr 97 ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

4 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 96 ukazały się:
- z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r.,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
.

1 czerwca 2010:
W Dz.U. Nr 95 z dnia 1 czerwca ukazały się:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
.

W Dz.U. Nr 94 z dnia 31 maja 2010 r. opublikowano:
- ustawę z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (wejdzie w życie dnia 15 czerwca 2010 r.),
- ustawę z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (weszła w życie z dniem ogłoszenia),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie
.

31 maja 2010:
W Dz.U. Nr 93 z dnia 28 maja ukazały się:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego
.

W Dz.U Nr 92 z dnia 28 maja ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

W Dz.U. Nr 91 z dnia 27 maja 2010 opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
.

W Dz.U. Nr 90 z dnia 27 maja opublikowano natomiast:
- umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzona w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.,
- Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r.,
- Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisana w Warszawie dnia 16 września 2004 r.,
- Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzony w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r.,
- obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
- obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
.

25 maja 2010:
W Dz.U. Nr 89 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 — Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W Dz.U. Nr 88 ukazały się:
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym,
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony
, - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt SK 50/08
.

22 maja 2010:
W Dz.U. Nr 87 z dnia 21 maja ukazały się następujące rozporządzenia:
- Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych,
- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
- Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin,
- Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.

20 maja 2010:
W Dz.U. Nr 86 ukazały się:
- ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (wejdzie w życie dnia 20 lipca 2010 r.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2011 r.


19 maja 2010:
W Dz.U. Nr 85 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

18 maja 2010:
W Dz.U. nr 84 ukazały się następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
.

17 maja 2010:
W Dz.U. Nr 83 ukazały się rozporządzenia;
- Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
- Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego,
- Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
- Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej,
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży,
- Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
.

W Dz.U. Nr 82 opublikowano następujące rozporządzenia:
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz
- Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

14 maja 2010:
W Dz.U. Nr 81 ukazały się następujące ustawy:
- z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (wejdzie w życie dnia 29 maja z mocą od dnia 1 maja 2010),
- z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (wejdzie w życie dnia 29 maja 2010),
- z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wejdzie w życie dnia 15 listopada 2010),
- z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (wejdzie w życie dnia 14 czerwca 2010),
- z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 22 maja 2010),
- z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (wejdzie w życie dnia 29 maja 2010 r.) ,
oraz rozporządzenia:
- Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,
- Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego,
- Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
- Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
.

13 maja 2010:
W Dz.U. Nr 80 z dnia 13 maja ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

12 maja 2010:
W Dz.U. Nr 79 opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (wejdzie w życie dnia 27 maja 2010),
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (wejdzie w życie dnia 13 sierpnia 2010; aktualnie trwają prace nad jej wprowadzeniem do serwisu),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.

11 maja 2010:
W Dz.U. Nr 78 ukazały się:
- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (wejdzie w życie dnia 11 czerwca 2010),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na 2010 r.",
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych,
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.

10 maja 2010:
W Dz.U. Nr 77 ukazały się:
- Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.,
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważniania do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważniania do wykonywania czynności inspekcyjnych statków,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


7 maja 2010:
W Dz.U. Nr 76 opublikowano:
- ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, która dokonuje transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.); ustawa wejdzie w życie dnia 7 czerwca 2010 r.,
- ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wjdzie w życie dnia 22 maja 2010 r.),
- ustawę z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (wejdzie w życie dnia 22 maja 2010),
- ustawę z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (wejdzie w życie dnia 1 lipca 2010),
- ustawę z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (wejdzie w życie dnia 7 czerwca 2010 r.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
.

5 maja 2010:
W Dz.U. Nr 75 ukazały się:
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym (wejdzie w życie dnia 20 maja 2010),
- ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (wejdzie w życie dnia 5 czerwca 2010),
- ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz­nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 20 maja 2010),
- ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt­kami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 5 czerwca 2010),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występo­wania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczy­pospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08
.

W Dz.U. nr 74 opublikowano jedynie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

30 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 73 ukazały się:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych
.

29 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 72 opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej,
- ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów ruchu lotniczego,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.

28 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 71 opublikowano:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia na 2010 r. programów zwalczania i kontroli enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego
.

W Dz.U. Nr 70 ukazały się natomiast:
- Umowa międzynarodowa Poprawki do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT”, przyjęte w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT” w Waszyngtonie,
- Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Umowy w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT”, przyjętych w dniu 17 listopada 2000 r. podczas 25 Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Stron Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej „INTELSAT” w Waszyngtonie,
- Umowa międzynarodowa Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzona w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.,
- Umowa międzynarodowa Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjęty w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III),
- Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III),
- Umowa międzynarodowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisana w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.,
- Umowa międzynarodowa Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczące Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisane w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii dotyczącym Umowy w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisanym w Warszawie dnia 18 listopada 2009 r.,
- Umowa międzynarodowa Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Limie dnia 14 maja 2008 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Limie dnia 14 maja 2008 r.,
- Umowa międzynarodowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisana w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisanej w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 r.,
- Umowa międzynarodowa Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009--2011, podpisany w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2009--2011, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 listopada 2009 r.


27 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 69 (również z 27 kwietnia) ukazało się Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

W Dz.U. Nr 68 z dnia 27 kwietnia 2010 r. opublikowano:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010-2012,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r.,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
.

25 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 66 z dnia 23 kwietnia ukazały się:
- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
.

22 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 66 opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach (ustawa ta dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (Dz. Urz. UE L 114 z 07.05.2009, str. 10) i weszła w życie z dniem ogłoszenia),
- Umowa międzynarodowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.,
- postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- ozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.

21 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 65 opublikowano:
- ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (weszła w życie dnia 1 kwietnia 2010 r.),
- postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych,
- ozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
.

20 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 64 ukazały się następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców
.

17 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 63 opublikowano:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań,
- obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2009 r. o sprostowaniu błędu
.

15 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 62 opublikowano:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r.,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni
.

14 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 61 opublikowano:
- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie statusu państwowego instytutu badawczego,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie trybu wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów,
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt K 19/09,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt SK 47/08,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt P 9/08
.

13 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 60 opublikowano:
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zmiany zostały już uwzględnione w ustawach i wejdą w życie dnia 28 kwietnia),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej
.

12 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 59 ukazały się:
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji oraz wysokości tej opłaty,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
.

W Dz.U. Nr 58 ukazało się rozporządzenie Marszałka Sejmu Wykonującego Obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 57 opublikowano:
- ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. (wejdzie w życie 24 kwietnia 2010 r.),
- ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (wejście w życie: 10 maja 2010 r.),
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.),
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (wejdzie w życie 24 kwietnia),
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów (wejdzie w życie 24 kwietnia),
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa (wejdzie w życie dnia 10 maja 2010 r.),
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług,
- ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- ustawę z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego
.

8 kwietnia 2010:
W Dz.U Nr 56 ukazały się:
- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego,
- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania
,

7 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 55 ukazały się:
-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy,
- ozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze wskazaniem obszaru
.

7 kwietnia 2010:
W Dz.U. nr 54 z dnia 6 kwietnia ukazały się:
- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (wejdzie w życie dnia 21 kwietnia 2010 r.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ośrodków dawców szpiku,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
.

2 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 53 ukazały się następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin adwokacki,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
.

1 kwietnia 2010:
W Dz.U. Nr 52 ukazały się:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowy
.

1 kwietnia 2010:
Dz.U. Nr 51 z dnia 31 marca 2010 r.:
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
.

31 marca 2010:
W Dz.U. Nr 50 opublikowano następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (weszła w życie z dniem ogłoszenia),
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów.

30 marca 2010:
W Dz.U. Nr 49 ukazały się:
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2010,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. — Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
.

29 marca 2010:
W Dz.U. Nr 48 ukazały się:
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08
.

26 marca 2010:
W Dz.U. Nr 47 ukazały się:
- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (wejdzie w życie dnia 3 kwietnia 2010 r.),
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wejdzie w życie dnia 10 kwietnia 2010 r.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Zmiany wynikające z ustawy o świadczeniu usług zostaną wprowadzone niebawem.

25 marca 2010:
W Dz.U. Nr 46 ukazały się:
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks wykroczeń oraz
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

24 marca 2010:
W Dz.U. Nr 45 ukazały się następujące akty prawne:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty,
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej”,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
oraz
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt U 5/07.

23 marca 2010:
W Dz.U Nr 43 ukazały się następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (wejdzie w życie 6 kwietnia 2010 r.),
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (wejdzie w życie 22 kwietnia 2010 r.),
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wejdzie w życie dnia 6 kwietnia 2010 r.),
- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Teksty zmienianych ustaw zostały już opublikowane.

21 marca 2010:
W Dz.U. Nr 43 opublikowano:
- ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 3 kwietnia 2010 r.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
.

W Dz.U. Nr 42 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

18 marca 2010:
W Dz.U. Nr 41 opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (wejdzie w życie dnia 2 kwietnia 2010),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej,
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania,
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomog żołnierzom zawodowym,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

16 marca 2010:
W Dz.U. Nr 40 opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.,
- ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.,
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
(weszła w życie dnia 16 marca 2010 r.),
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
.

14 marca 2010:
W Dz.U. Nr 39 opublikowane zostały:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt,
- rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartości planu tego działania,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zwrotu pomocy do plantacji trwałych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

W Dz.U. Nr 38 z dnia 12 marca ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

11 marca 2010:
W Dz.U. nr 37 opublikowano:
- Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 205) oraz
- oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania =podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

10 marca 2010:
W Dz.U. nr 36 opublikowane zostały dwie nowe ustawy:
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wejdzie w życie dnia 10 kwietnia 2010);
- ustawa z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 15 marca 2010).
Zarówno teksty ustaw zmieniających jak i zmiany z nich wynikające, zostały już wprowadzone do serwisu (zob. informacja z lewej strony).
Ponadto w Dz.U. Nr 36 opublikowano następujące rozporządzenia i wyrok Trybunału Konstytucyjnego:
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych,
- ozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09
.

8 marca 2010:
W Dz.U. Nr 35 ukazały się:
- Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.,
- Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisane w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanym w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.
.

W Dz.U. Nr 34 opublikowano:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08
oraz
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09.

5 marca 2010:
W Dz.U. Nr 33 z dnia 5 marca opublikowane zostały:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
oraz
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich.

4 marca 2010:
W Dz.U. Nr 32 z dnia 4 marca znalazły się:
- ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (wejdzie w życie 12 marca 2010),
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegołówych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego,
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
.

3 marca 2010:
W Dz.U. Nr 31 z dnia 3 marca ukazały się następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich,
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych,
- roporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawo¬zdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
.

Ponadto pod poz. 167 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. akt P 16/09.

2 marca 2010:
W Dz.U. Nr 30 z dnia 2 marca 2010 r. ukazały się następujące rozporządzenia:
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych,
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
.

27 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 29 z dnia 26 lutego 2010 r. opublikowane zostały:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów,
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych,
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
oraz
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

26 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 28 z dnia 25 lutego opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych
oraz
- rozporządzenie Rady Mnistrów z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie włączenia w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Teksty ustaw zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

22 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 27 z dnia 22 lutego ukazały się następujące teksty:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego,
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych,
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
oraz
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. akt K 15/09.

18 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 26 z dnia 18 lutego ukazały się:
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stężyca w województwie pomorskim,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku
oraz
- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Zob. ujednolicony tekst ustawy o EURO 2112 w naszych zasobach:
- Ust. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

17 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 25 z dnia 17 lutego ukazały się:
- rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
oraz
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

15 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 24 z 15 lutego 2010 ukazały się:
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego,
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt P 58/08,
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt SK 10/09
.

12 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 23 opublikowane zostały:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
.

11 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 22 z dnia 10 lutego ukazały się:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
.

9 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 21 z dnia 8 lutego 2010 opublikowano:
- ustawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zmiany zostały już wprowadzone do serwisu - wejdą w życie dnia 11 marca 2010 r.),
- ustawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (wejdzie w życie dnia 11 marca 2010 r.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie sztandaru Służby Celnej oraz sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Celnej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego,
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt K 9/08
oraz
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 41/07.

Z kolei w Dz.U. Nr 20 (również z dnia 8 lutego 2010 r.) ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

5 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 19 z dnia 5 lutego ukazał się tekst ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

W Dz.U. Nr 18 z dnia 4 lutego opublikowano:
- ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych,
- ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.,
- ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
- ustawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- ustawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych
.

3 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 17 z dnia 3 lutego 2010 opublikowane zostały:
- Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.,
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Doha dnia 18 listopada 2008 r.,
- Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Natomiast w Dz.U. Nr 16 z dnia 3 lutego 2010 opublikowano:
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 35/08
.

2 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 15 z dnia 2 lutego 2010 r. opublikowane zostały:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną,
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
oraz
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. akt SK 2/09.

1 lutego 2010:
W Dz.U. Nr 14 zostały opublikowane następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.

W Dz.U. Nr 13 opublikowano następujące akty prawne:
- ustawę z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

W Dz.U. Nr 12 ukazały się następujące akty prawne:
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym oraz
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

29 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 11 z dnia 28 stycznia 2010 r. opublikowano:
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
.
Obydwie ustawy znajdują się również w naszych zasobach:
- Ust. o działalności ubezpieczeniowej;
- Ust. o Krajowej Radzie Sądownictwa (2001);

26 stycznia 2010:
W Dz.U. nr 10 z dnia 26 stycznia opublikowane zostały:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim oraz
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych.
Ujednolicony tekst tej ustawy jest dostępny również w naszej bazie:
- Ust. o radcach prawnych;

25 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 9 z dnia 22 stycznia 2010 r. ukazały się następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyborów do Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska w województwie podkarpackim,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą.


19 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 8 ukazały się następujące akty prawne:
- Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (wejdzie w życie dnia 19 lutego 2010),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
, - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej,
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy dozoru jądrowego,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia.


18 stycznia 2010:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 7 z dnia 18 stycznia 2010 r. (zob. wykaz poniżej). Teksty zmienionych ustaw zostały już ujednolicone.
W tym samym Dz.U. opublikowano jeszcze następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (poz. 47);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radziejowice w województwie mazowieckim (poz. 48);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 49);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (poz. 50);

- Ust. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), Bonn 26.1.2009;
- Ust. o ratyf, Porozumienia w sprawie zmian do Konwencji między rządami Polski, Danii i Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Szczecin 16.4.2009;
- Ust. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego;
- Ust. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz ust. - Kodeks postępowania karnego;

17 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 6 z dnia 15 stycznia 2010 r. ukazały się następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie użycia broni palnej przez funkcjonariuszy celnych,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2009/2010,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.


15 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 5 poz. 29 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

14 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 4 ukazały się następujące akty prawne:
- Umowa międzynarodowa Konwencja w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzona w Genewie dnia 24 maja 1983 r. (poz. 21);
- Umowa międzynarodowa Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisane w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. (poz. 23);
- Umowa międzynarodowa Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009—2012, podpisany w Sopocie dnia 1 września 2009 r. (poz. 25);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poz. 27);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie Śródków na realizację wspólnej polityki rolnej (poz. 28)
.

13 stycznia 2010:
Dodano ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 3 z 2010 r. oraz ujednolicono teksty zmienionych aktów. Nowymi ustawami są:
- Ust. o zm. ust. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym;
- Ust. o zm. ust. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zm. Kodeksu cywilnego oraz o zm. niekt. in. ust.;

11 stycznia 2010:
Dodano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).
- Rozp. w spr. kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE;

6 stycznia 2010:
W Dz.U. Nr 1 poz. 1 z dnia 5 stycznia 2010 r. ukazał się tekst Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzony w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. Układ wszedł w życie dnia 1 kwietnia 2009 r.
Tekst Układu zostanie wprowadzony w najbliższym czasie.

4 stycznia 2010:
Dodano ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 226. poz. 1809). Ustawa i zmiany z niej wynikające wejdą w życie 31 stycznia 2010 r.
Tekst zmienionej ustawy został już ujednolicony.
- Ust. o zm. ust. o kulturze fizycznej;

30 grudnia 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 223 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Ujednolicono teksty wszystkich zmienianych ustaw.
- Ust. o zm. ust. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- Ust. o zm. ust. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ust. o obrocie instrumentami finansowymi;
- Ust. o zm. niekt. ust. związanych z realizacją zadań przez Policję;
- Ust. o zm. ust. - Prawo zamówień publicznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zm. niekt. in. ust.;

29 grudnia 2009:
Wprowadzono tekst ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. Nr 222 poz. 1752). Tekst zmienionej ustawy został ujednolicony. Zmiany wejdą w życie dnia 1 stycznia 2010.
- Ust. o zm. ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

24 grudnia 2009:
Wprowadzono ustawy z Dz.U. Nr 221 oraz ujednolicono zmienione teksty:
- Ust. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 13.4.2005;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- Ust. o zm. ust. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- Ust. o zm. ust. o pomocy społecznej;
- Ust. o zm. dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym;

23 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 218 i 219 z dnia 22 grudnia 2009 ukazały się następujące ustawy:
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;
- Ust. zm. ust. o systemie oświaty oraz ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. niekt. ust. związanych z realizacją wydatków budżetowych;
- Ust. o uchyleniu ust, o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zm. niekt. ust.;
- Ust. o izbach lekarskich;
- Ust. o zm. ust. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ust. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej;
- Ust. o zm. ust. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ust. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

22 grudnia 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz.U. Nr 216, poz. 1676 z 21 grudnia 2009 r.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 10, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.
Ustawa ta zmienia ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
- Ust. o zm. ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów;

22 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 217 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks morski.
- Kodeks morski;

21 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 215 z dnia 18 grudnia 2009 ukazały się wymienione poniżej ustawy. Ich teksty zostały wprowadzone do serwisu (proszę zwrócić uwagę na czas wejścia w życie).
Przepisy ustawy o zm. ust. o nasiennictwie:
1) wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (Dz. Urz. WE L 191 z 23.07.2009, str. 3);
2) wdrażają postanowienia:
a) dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrotu materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 162 z 21.6.2008, str. 13),
b) dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Dz. Urz. WE L 166 z 27.06.2009, str. 40).
- Ust. o zm. ust. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;
- Ust. o zm. ust. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
- Ust. o zm. ust. - Prawo ochrony środowiska oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o nasiennictwie;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o zm. ust. o podatku akcyzowym;

21 grudnia 2009:
Wprowadzona została ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2010.
- Ust. o finansach publicznych;
- Ust. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych;

16 grudnia 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 214, poz. 1658), która dokonuje wdrożenia postanowień:
- dyrektywy 2007/58/WE z dnia 23 października 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 44),
- dyrektywy 2007/59/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 51).
Ustawa wejdzie w życie dnia 31 grudnia 2009 r. (z nielicznymi wyjątkami).
Tekst zmienionej ustawy został już ujednolicony.
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym;

16 grudnia 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 213 z dnia 16 grudnia 2009 r.
Ustawa o zm. Karty Nauczyciela weszła w życie z dniem ogłoszenia.
Natomiast dwie pozostałye ustawy wejdą w życie 24 grudnia 2009. Tekstu zmienianych ustaw zostaną ujednolicone przed wejściem zmian w życie.
- Ust. o zm. ust. - Karta Nauczyciela;
- Ust. o zm. ust. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ust. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ust. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
- Ust. o zm. ust. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niekt. in. ust.;

14 grudnia 2009:
Dodano wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. opublikowane w Dz.U. Nr 210 z dnia 11 grudnia 2009 r.:
- Wyrok TK K 4/08;
- Wyrok TK U 10/07;

11 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 207 opublikowano m. in. następujące rozporządzenia:
- Rozp. w sprawie post. towarzystw fund. inw. wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego;
- Rozp. w spr. w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich;

10 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 208 z 9 grudnia 2009 ukazały się następujące umowy międzynarodowe:
- Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Bruksela 26.7.1995 wraz z Protokołami;
- Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, Bristol 2000;
- Um. między RP i Tajlandią o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, Bangkok 26.2.2004;

9 grudnia 2009:
Dodano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt SK 36/07 (Dz.U. Nr 207, poz. 1602)
- Wyrok TK SK 36/07;

8 grudnia 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. nr 206 z dnia 7 grudnia 2009.
Zmiany wchodzące w życie z dniem ogłoszenia zostały już uwzględnione w zmienionych ustawach. Pozostałe zmiany wchodzą w życie 22 grudnia 2009, 7 stycznia 2010 (ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami) oraz 8 czerwca 2010 (ust. o zm. Kodeksu karnego i innych ustaw).
- Ust. o ratyf. Prot. Zmien. Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, Wiedeń 12.9.1997;
- Ust. o ratyf. Um. dot. przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, Helsinki 2.2.1998;
- Ust. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego;
- Ust. o zm. Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu karnego skarbowego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Prawo zamówień publicznych oraz ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

7 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 205 z dnia 4 grudnia 2009 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ponadto zaktualizowano teksty ustaw zmienionych aktami opublikowanymi w Dz.U. Nr 202. Zmiany wchodzą w życie 16 grudnia 2009 r.
- Ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;

3 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 203 z dnia 2 grudnia 2009 ukazał się tekst Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Zgodnie z oświadczeniem rządowym (Dz.U. nr 203 poz. 1570) wszedł on w życie 1 grudnia 2009 r.
- Traktat z Lizbony;

2 grudnia 2009:
W Dz.U. Nr 202 z dnia 1 grudnia 2009 ukazały się następujące ustawy oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy wchodzą w życie dnia 16 grudnia 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ust. o referendum ogólnokrajowym oraz ust. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;
- Ust. o ratyf. Konwencji między Polską a Finlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Helsinki 8.6.2009;
- Ust. o ratyf. Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE i ich państwami członkowskimi, a Bośnią i Hercegowiną, Luksemburg 16.6.2008;
- Ust. o zm. ust. o spółdzielniach mieszkaniowych;
- Ust. o zm. ust. o pomocy społecznej;
- Ust. o zm. ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
- Wyrok TK K 62/07;
- Wyrok TK P 61/08;

1 grudnia 2009:
Dnia 1 grudnia 2009 wszedł w życie Traktat Lizboński (Dz.Urz. UE C 306 17.12.2007). Jego tekst w j. polskim opublikowany został w Dz.U. Nr 203 poz. 1569.
Wersje skonsolidowane Traktatów są dostępne pod następującymi linkami:
1) Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej,
2) Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

- Traktat z Lizbony;

1 grudnia 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 201 z dnia 30 listopada 2009.
Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie dnia 15 grudnia 2009 r. Pozostałe ustawy wejdą w życie dnia 1 stycznia 2010 r.
- Ust. o grach hazardowych;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ust. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niekt. in. ust.;

23 listopada 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 195 z dnia 23 listopada 2009 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. akt SK 64/08.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010. Pozostałe ustawy - 8 grudnia 2009.
Ustawa o podatku od towarów i usług dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:
1) dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11),
2) dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23),
3) dyrektywy Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE L 14 z 20.01.2009, str. 7).
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ust. o zm. ust. o Policji;
- Ust. o zm. ust. o Banku Gospodarstwa Krajowego;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Wyrok TK SK 64/08;

17 listopada 2009:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 opublikowane w Dz.U. Nr 191 z dnia 16 listopada:
- Wyrok TK P 88/08;
- Wyrok TK U 1/09;

12 listopada 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 190 z dnia 12 listopada 2009 r. Ustawa o zm. KKWyk wejdzie w życie dnia 6 grudnia 2009. Pozostałe dwie - 1 stycznia 2010.
- Ust. o zm. ust. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
- Ust. o dyscyplinie wojskowej;
- Ust. o zm. ust. - KKWyk;

11 listopada 2009:
W Dz.U. nr 189 z dnia 10 listopada ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Ust. o rybactwie śródlądowym;
- Ust. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9 listopada 2009:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt K 32/08 (Dz.U. Nr 187, poz. 1456).
- Wyrok TK K 32/08;

5 listopada 2009:
W Dz.U Nr. 185 poz. 1439 ukazał się tekst jednolity ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- Ust. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

29 października 2009:
W Dz.U. Nr 179 z dnia 28 października 2009 ukazały się następujące ustawy oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
- Ust. o ratyf. Um. rządowej Polska - Katar o unikaniu podwójnego opodatkowania, Doha 18.11.2008;
- Ust. o ratyf. Um. Polska-Niemcy o utrzymaniu wspólnej granicy, Warszawa 16.9.2004;
- Ust. o ratyf. Um. rządowej Polska-Serbia o współpracy i pomocy w spr. celnych, Warszawa 15.5.2007;
- Ust. o ratyf. Um. rządowej Polska-Nowa Zelandia w spr. Programu Zwiedzaj i Pracuj, Warszawa 9.5.2008;
- Wyrok TK SK 15/08;
- Wyrok TK SK 6/09;

28 października 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 178 z dnia 27 października br. (ust. o zm. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie 4 listopada 2009, zaś ust. o zm. ust. o prokuraturze oraz niekt. in. ust. dnia 31 marca 2010) oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. (sygn. akt P 4/08) i z dnia 15 października 2009 r. (sygn. akt K 26/08).
W tym samym Dz.U. ukazał się tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- Ust. o zm. ust. o prokuraturze oraz niekt. in. ust.;
- Wyrok TK P 4/08;
- Wyrok TK K 26/08;
- Ust. o ochronie przeciwpożarowej;

25 października 2009:
W Dz.U. Nr 175 z dnia 21 października 2009 ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Prawo upadłościowe i naprawcze;
- Ust. o pomocy społecznej;

19 października 2009:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2009 r. w spr. SK 46/07 (Dz.U. Nr 172, poz. 1343).
- Wyrok TK SK 46/07;

18 października 2009:
Wprowadzona została ustawa z 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 170, poz. 1332), która weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 13 października 2009 r.
Tekst zmienionej ustawy został ujednolicony.
- Ust. o zm. ust. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

7 października 2009:
Wprowadzane są ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 165 i 166 z dnia 6 i 7 października.
- Ust. o zm. ust. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o zm. niekt. in. ust.;

2 października 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 161 z dnia 30 września. Zmiany wprowadzone zostaną w najbliższym czasie.
- Ust. o Komitecie do Spraw Europejskich;
- Ust. o zm. ust. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Prawo budowlane oraz ust. o gospodarce nieruchomościami;
- Ust. o zm. ust. o języku polskim;
- Ust. o zm. ust. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niekt. in. ust.;

30 września 2009:
Wprowadzono sentencje wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 i 21 września 2009 r.
- Wyrok TK P 33/07;
- Wyrok TK P 46/08;

28 września 2009:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 159 opublikowane zostały następujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego:
- Wyrok TK P 46/07;
- Wyrok TK SK 3/08;

24 września 2009:
Wprowadzono sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2009 r. sygn. akt SK 47/07 (Dz.U. Nr 156, poz. 1239).
- Wyrok TK SK 47/07;

18 września 2009:
W Dz.U. Nr 153 z dnia 18 września ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zob. tekst ustawy w naszych zasobach:
- Ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

17 września 2009:
W Dz.U. Nr 152 z dnia 17 września ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Ust. o substancjach i preparatach chemicznych;
- Ust. o rachunkowości;

16 września 2009:
W Dz.U. Nr 151 z dnia 16 września 2009 r. ukazały się obwieszczenia tekstów jednolitych następujących ustaw:
- Ust. o zawodach pielęgniarki i położnej (1996);
- Ust. o sejmowej komisji śledczej;
- Ust. o Inspekcji Handlowej;
- Ust. o ochronie przyrody;

8 września 2009:
W Dz.U. Nr 146 poz. 1188 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze. Zob. tekst ustawy.
- Prawo o adwokaturze;

7 września 2009:
W Dz.U. Nr 144 z dnia 4 września ukazały się wymienione poniżej ustawy. Ich teksty oraz zmiany z nich wynikające zostały już uwzględnione w bazie.
- Ust. o zm. ust. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”;
- Ust. o zm. ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ust. o zm. ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ust. - Prawo bankowe;
- Ust. o zm. ust. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

4 września 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 16 lipca o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 143, poz. 1164).
Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 3 września 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim;

1 września 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (opublikowaną w Dz.U. nr 141z dnia 31 sierpnia).
Ustawa wejdzie w życie 15 września.
- Ust. o zm. ust. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zm. ust. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny;

21 sierpnia 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 131 z dnia 19 sierpnia br.
Ustawa o zm. ksiąg wieczystych wejdzie w życie po 18 miesiącach od ogłoszenia (20 lutego 2011 r.).
Ustawa o zm. ustawy o zarządzaniu kryzysowym wejdzie w życie dnia 19 września 2009.
- Ust. o zm. ust. o księgach wieczystych i hipotece oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zarządzaniu kryzysowym;

19 sierpnia 2009:
Wprowadzono nową ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070). Ustawa wejdzie w życie dnia 18 września 2009 r.
Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2001, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320);
2) dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 299);
3) dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18);
4) dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1). Niniejsza ustawa zapewnia wykonanie następujących decyzji: 1) decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 57);
2) decyzji Komisji nr 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiającej zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 55 z 01.03.2005, str. 57);
3) decyzji Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 229 z 31.08.2007, str. 1);
4) decyzji Komisji nr 2006/780/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 316 z 16.11.2006, str. 12).
W zakresie swojej regulacji niniejsza ustawa umożliwia wykonanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 386 z 29.12.2004, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 200 z 01.08.2007, str. 5) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 271 z 11.10.2008, str. 3), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str.1).
- Ust. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

14 sierpnia 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, która została opublikowana w dzisiejszym Dz.U. Nr 128 poz. 1057. Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany w tekście ustawy zostały już wprowadzone. Załączniki zostaną dołączone nieco później.
- Ust. o zm. ustawy budżetowej na rok 2009 ;

13 sierpnia 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz. U. Nr 127 z dnia 13 sierpnia br. Ustawy i zmiany z nich wynikające wchodzą w życie dnia 28 sierpnia 2009 r. Zob. teksty ustaw (podaj prawidłową datę obowiązywania):
- Ust. o zm. ust. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ust. - Prawo bankowe;
- Ust. o ratyf. Porozumienia między Rządem RP a OPCW w sprawie przywilejów i immunitetów OPCW, Haga, 5.8.2008;
- Ust. o ratyf. Umowy o zabezp. społ. między Polską i Koreą, Warszawa 25.2.2009;
- Ust. o zm. ust. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ust. o zm. ust. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ust.;
- Ust. o ratyf. Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12.8.1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, Genewa, 8.12.2005 (Protokół III);
- Ust. o zm. ust. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o praktykach absolwenckich;

12 sierpnia 2009:
Dodano ustawę o spisie rolnym w roku 2010, która wejdzie w życie dnia 25 sierpnia. Zob.:
- Ust. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.;

11 sierpnia 2009:
Wprowadzone zostały następujące ustawy. Wejdą w życie dnia 22 sierpnia 2009 r.
- Ust. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców;
- Ust. o zm. ust. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi oraz ust. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uż;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

6 sierpnia 2009:
Dodano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2009 r.
- Wyrok TK P 65/07;

5 sierpnia 2009:
Wprowadzono ustawę opublikowaną w Dz.U. nr 122 z dnia 4 sierpnia 2009: Ustawa wejdzie w życie dnia 19 sierpnia.
- Ust. o zm. ust. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

31 lipca 2009:
Wprowadzono Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2009 w spr. K 7/09.
- Wyrok TK K 7/09;

29 lipca 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. Nr 118, poz. 989).
Ustawa wejdzie w życie dnia 12 sierpnia poza niektórymi przepisami, które wejdą w życie dnia 31 sierpnia. Art. 10 ustawy wszedł w życie z dniem ogłoszenia.
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ust. o cenach;

27 lipca 2009:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. w spr. spółdzielni mieszkaniowych. Wyrok ukazał się w Dz.U. Nr 117 z dnia 27 lipca 2009 r. Zob.:
- Wyrok TK K 64/07;

24 lipca 2009:
Ujednolicone zostały teksty ustaw zmienionych przez akty prawne opublikowane w Dz.U. Nr 115 (zob. niżej - informacja z 22 lipca 2009 r.).

23 lipca 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 116 z dnia dzisiejszego oraz zmiany z nich wynikające. Ustawy wchodzą w życie 7 sierpnia 2009 r.
- Ust. o rolnictwie ekologicznym;
- Ust. o zm. ust. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

22 lipca 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 115 z dnia 21 lipca 2009 r.
Ustawy wchodzą w życie w większości dnia 5 sierpnia 2009 r. poza ustawami:
1) o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - wejście w życie dnia 22 sierpnia 2009;
2) o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy - wejście w życie dnia 22 października 2009 r.;
3) o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - wejście w życie dnia 1 stycznia 2010 r.<
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. o Policji;
- Ust. o zm. ust. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zm. KC;
- Ust. o zm. ust. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- Ust. o zm. ust. o działalności ubezpieczeniowej oraz ust. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny wykonawczy;
- Ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;
- Ust. o zm. ust. o radiofonii i telewizji;
- Ust. o zm. ust. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

21 lipca 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji RP (opubl. w Dz.U. Nr 114 poz. 946). Zmiana wejdzie w życie dnia 21 października 2009 r. Zob. tekst ustawy zmieniającej (proszę pamiętać o podaniu właściwej daty obowiązywania):
- Ust. o zm. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

16 lipca 2009:
Dodano wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U nr 112 z dnia 15 lipca 2009 r.:
- Wyrok TK SK 49/06;
- Wyrok TK K 13/08;

15 lipca 2009:
Wprowadzono nową ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 111 poz. 918 z dnia 14 lipca 2009 r. Ustawa weszła w życie dnia 14 lipca br.
- Ust. o zm. ust. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niekt. in. ust.;

13 lipca 2009:
Prezentujemy ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze zmianami, które weszły w życie dnia 8 lipca 2009 r.).
- Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

8 lipca 2009:
Wprowadzona została ustawa o zmianie Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie dnia 2 sierpnia 2009 r.:
- Ust. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych;

1 lipca 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 99 oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. zm. ust. o zm. niekt. ust. w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie;

27 czerwca 2009:
Wprowadzono kolejne ustawy oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o zm. ust. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust. o kulturze fizycznej;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o strażach gminnych, ust. o Policji oraz ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- Ust. o zm. ust. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji;

24 czerwca 2009:
Wprowadzane są ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 97 z dnia 23 czerwca 2009 r.
Aktualnie dostępne są teksty następujących ustaw. Obie wchodzą w życie dnia 1 lipca 2009 r.
- Ust. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych;
- Ust. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych;

23 czerwca 2009:
Wprowadzono pozostałe ustawy, które ukazały się w Dz.U. Nr 95 z dnia 19 czerwca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. - Prawo farmaceutyczne;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks morski;
- Ust. o zm. ust. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust. o cudzoziemcach;
- Ust. o zm. ust. o dokumentach paszportowych;
- Ust. o zm. ust. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

22 czerwca 2009:
Poniżej publikowane są niektóre ustawy, które ukazały się w Dz.U. Nr 95 z dnia 19 czerwca 2009 r. Nad wprowadzeniem pozostałych trwają prace.
- Ust. o zm. ust. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
- Ust. o zm. ust: o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin;
- Ust. o zm. ust. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;

19 czerwca 2009:
Wprowadzono następujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
- Wyrok TK P 87/08;
- Wyrok TK SK 31/08;

18 czerwca 2009:
W Dz.U. Nr 93 ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Ust. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych;
- Ust. o podatku od spadków i darowizn;

17 czerwca 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92 poz. 753). Trwają prace nad wprowadzeniem zmian z niej wynikających.
Ustawa ta weszła w życie dnia 1 kwietnia 2009 r.
- Ust. o zm. niekt. ust. w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie;

16 czerwca 2009:
Wprowadzone zostały zmiany wynikające z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 6, poz. 33).
- Ust. o zm. ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zm. niekt. in. ust.;

15 czerwca 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 91 z dnia 15 czerwca 2009 r.
Ustawa o towarach paczkowanych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:
1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/45/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. UE L 247 z 21.09.2007, str. 17),
2) dyrektywy Rady 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do butelek wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (Dz. Urz. WE L 42 z 15.02.1975, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 2, str. 169),
3) dyrektywy Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 91).
- Ustawa o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym oraz ust.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
- Ust. o towarach paczkowanych;
- Ust. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989;
- Ust. o zm. ust. o spółdzielniach socjalnych oraz o zm. niekt. in. ust.;

9 czerwca 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (opubl. w Dz.U. Nr 86 poz. 720). Ujednolicono także zmienione przez nią teksty ustaw. Ustawa weszła w życie dnia 8 czerwca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zm. niekt. in. ust.;

6 czerwca 2009:
...

5 czerwca 2009:
Wprowadzona została wraz ze zmianami z niej wynikającymi ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84 poz. 700). Ustawa ta weszła w życie z dniem ogłoszenia (tj. dnia 4 czerwca 2009 r.).
- Ust. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

5 czerwca 2009:
Wprowadzono zmianę Prawa telekomunikacyjnego z 24 kwietnia 2009 r. Ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz. Urz. UE L 105 z 13.4.2006, str. 54) i wejdzie w życie 6 lipca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. - Prawo telekomunikacyjne oraz niekt. in. ust.;

4 czerwca 2009:
W Dz.U. Nr 84 ukazały się teksty jednolite wymienionych niżej ustaw.
- Ust. o izbach gospodarczych;
- Ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;
- Ust. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3 czerwca 2009:
Baza została uzupełniona o następujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
- Wyrok TK SK 54/08;
- Wyrok TK SK 32/07;
- Wyrok TK P 58/07;
- Wyrok TK K 21/08;
- Wyrok TK P 66/07;
- Wyrok TK U 2/08;
- Wyrok TK P 64/07;
- Wyrok TK K 27/07;
- Wyrok TK P 22/07;
- Wyrok TK SK 28/08;
- Wyrok TK K 65/07;
- Wyrok TK SK 55/08;
- Wyrok TK K 50/07;
- Wyrok TK K 6/08;
- Wyrok TK P 7/08;
- Wyrok TK K 37/06;
- Wyrok TK P 11/08;

29 maja 2009:
Do serwisu wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 79 z dnia 28 maja 2009.
Ustawa o bateriach i akumulatorach dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.).
Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego wejdzie w życie dnia 28 czerwca 2009 r.
Ustawa o o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wejdzie w życie z dniem 1 października 2009 r.
Ustawa o ochronie zwierząt wejdzie w życie dnia 30 czerwca 2010 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa ta wdraża ponadto postanowienia dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 19).
Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 4, 14, 26, 29 i pkt 61 w zakresie art. 124 i 124a, art. 5, art. 7 oraz art. 9 ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców wdraża postanowienia dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002, s. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 224). Wejdzie w życie dnia 28 czerwca 2009 r.
Pozostałe ustawy wejdą w życie dnia 12 czerwca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
- Ust. o ratyf. Um. między Rządem RP a ONZ o wykonywaniu wyroków MTK dla byłej Jugosławii,Haga 18.9.2008;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks cywilny;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”;
- Ust. o zm. ust. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych;
- Ust. o bateriach i akumulatorach;
- Ust. o zm. ust. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
- Ust. o zm. ust. o ochronie zwierząt;
- Ust. o zm. ust. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o czasie pracy kierowców;

27 maja 2009:
Wprowadzone zostały ustawy związane z reformą służby zdrowia. Reforma wchodzi w życie stosownie do przepisów ustawy wprowadzającej, tj. 5 czerwca 2009 r. Zob. teksty ustaw:
- Ust. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- Ust. o akredytacji w ochronie zdrowia;
- Ust. o konsultantach w ochronie zdrowia;

25 maja 2009:
Wprowadzona została nowa ustawa o biegłych rewidentach. Zob. tekst ustawy poniżej (wejście w życie dnia 6 czerwca 2009).
Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem ustaw związanych z reformą służby zdrowia, w związku z publikacją ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. Teksty ustaw będą dostępne wkrótce. Wejście w życie tych ustaw to dzień 5 czerwca 2009.
- Ust. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;
- Ust. Przepisy wprowadzające ust. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ust. o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ust. o konsultantach w ochronie zdrowia;

15 maja 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 72 z dnia 14 maja 2009 r. Ustawy wejdą w życie 29 maja 2009 r.
- Ust. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego;
- Ust. o zm. ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

14 maja 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z dnia 12 maja 2009 r., Nr 71, poz. 609). Ustawa wejdzie w życie dnia 1 września 2009 r.
Wynikające z niej zmiany zostały wprowadzone już do odpowiednich aktów.
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ust. - Prawo bankowe;

11 maja 2009:
Ujednolicone zostały teksty ustaw zmienionych ustawami opublikowanymi w Dz.U. Nr 69. Zmiany te wejdą w życie dnia 22 maja 2009 r. Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe wjedzie w życie dnia 8 listopada 2009 r.

9 maja 2009:
Wprowadzono ustawy z Dz.U. Nr 69:
- Ust. o zm. ust. - Prawo energetyczne;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Ust. o zm. ust. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ust. o zm. ust. o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe;
- Ust. o zm. ust. o pomocy społecznej;
- Ust. o zm. ust. o nasiennictwie;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego;
- Ust. o zm. ust. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych;
- Ust. o zm. ust. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

8 maja 2009:
W Dz.U. Nr 69 z dnia 7 maja br. ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich.
- Ust. o izbach morskich;

7 maja 2009:
W Dz.U. Nr 67 ukazały się teksty jednolite dwu następujących ustaw:
- Ust. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
- Ust. o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych RP;

7 maja 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 68 z dnia 5 maja 2009.
Wszystkie wejdą w życie dnia 20 maja br. Teksty zmienionych ustaw zostały już ujednolicone.
- Ust. o zm. ust. o referendum ogólnokrajowym;
- Ust. o zm. ust. o działach administracji rządowej oraz ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ust. o zm. ust. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

6 maja 2009:
Wprowadzono kolejne ustawy, opubl. w Dz.U. Nr 65 i 66. Zob.:
- Ust. o zm. ust. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych in. ust.;
- Ust. o ratyf Umowy między RządemRP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, Kijów 28.3.2008;
- Ust. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”;

23 kwietnia 2009:
Wprowadzane są ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 62 z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wszystkie wejdą w życie dnia 8 maja 2009 r.
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu) (Dz. Urz. WE L 157 z 07.07.1995, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 263),
2) dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 93/75/WE (Dz. Urz. WE L 2008 z 05.08.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12).
- Ust. o zm. ust. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
- Ust. o zm. ust. o bezpieczeństwie morskim;
- Ust. o zm. ust. o przeciwdziałaniu narkomanii;

22 kwietnia 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504). Ustawa wejdzie w życie dnia 1 sierpnia 2009 r.
- Ust. o bezpieczeństwie imprez masowych;

16 kwietnia 2009:
Wprowadzona została ustawa z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 61, poz 498).
Ustawa wejdzie w życie dnia 1 maja 2009 r.
Od tego dnia przybierze nowy tytuł: ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
- Ust. o zm. ust. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;

15 kwietnia 2009:
W Dz.U. Nr 58 z dnia 10 kwietnia 2009 ukazały się m.in. następujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:
- Wyrok TK K 28/08;
- Wyrok TK SK 19/08;

9 kwietnia 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 57, poz. 466).
- Ust. o zm. ust. - Ordynacja podatkowa oraz ust. o opłacie skarbowej;

8 kwietnia 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 56 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
Ustawy wchodzą w życie zasadniczo dnia 22 kwietnia 2009 r. Aby zapoznać się z ich tekstem, należy podać w górnym panelu datę ich obowiązywania.
- Ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niekt. in. ust.;

3 kwietnia 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (wejdzie w życie 17 kwietnia 2009 r.).
- Ust. o zm. ust. o Krajowej Radzie Sądownictwa;

1 kwietnia 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 53 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
Ustawy z dnia 12 lutego wejdą w życie dnia 16 kwietnia 2009 r.
Ustawa o o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wejdzie życie 2 maja 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o Krajowym Rejestrze Karnym;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- Ust. o zm. ust. - Prawo upadłościowe i naprawcze, ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ust. o Krajowym Rejestrze Sądowym ;

31 marca 2009:
Wprowadzono wymienione poniżej ustawy.
Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie z dniem dzisiejszym.
Pozostałe ustawy wobec nieuchwalenia ponownie przez Sejm zawetowanej przez Prezydenta ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia wejdą w życie w terminie określonym w odrębnej ustawie, która zostanie ogłoszona niezwłocznie po jej uchwaleniu przez Parlament i podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Ust. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- Ust. o akredytacji w ochronie zdrowia;
- Ust. o konsultantach w ochronie zdrowia;
- Ust. o funduszu sołeckim;

30 marca 2009:
Wprowadzony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50 poz 403). Wyrokiem tym Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 15 ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
- Wyrok TK K 53/07;

26 marca 2009:
W Dz.U. Nr 49 z dnia 26 marca 2009 ukazały się m.in.:
- Protokół z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzony w Londynie dnia 16 maja 2003 r. (wejście w życie 9 marca 2009 r.),
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (wejście w życie: 1 lutego 2009 r.).

Umowy te zostaną wprowadzone w niedalekiej przyszłości.

23 marca 2009:
W Dz.U. Nr 46 z dnia 23 marca 2009 r. ukazały się następujące umowy międzynarodowe:
- Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.
- Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
- Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.,
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.,
- Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2008-2010, podpisany w Warszawie dnia 29 września 2008 r.,
- Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2009-2011, podpisany w Seulu dnia 5 grudnia 2008 r.
Treść tych aktów zostanie wprowadzona wkrótce.

18 marca 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 42 z dnia 17 marca 2009 r. Ustawy wymieniona w tiret 1 - 5 wchodzą w życie 1 kwietnia 2009 r.
Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego wejdzie w życie dnia 17 kwietnia 2009 r.
Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie dnia 18 czerwca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami;
- Ust. o zm. ust. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ust. o zm. ust. o Radzie Ministrów oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- Ust. o zm. ust. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów;
- Ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
- Ust. o zm. ust. o działalności ubezpieczeniowej oraz niekt. in. ust.;

16 marca 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 20 lutego 2009 o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 40 poz. 323). Ujednolicono tekst zmienionych ustaw.
- Ust. o zm. ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ust. o zm. ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

15 marca 2009:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. nr 39 z dnia 13 marca 2009 jak również zmiany z nich wynikające. Zob.:
- Ust. o zm. ust. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
- Ust. o zm. ust. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- Ust. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym;
- Ust. o zm. ust. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ust. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

13 marca 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 38 z dnia 12 marca 2009 oraz ujednolicono teksty zmienione tymi ustawami. Przepisy obydwu ustaw wejdą w życie dnia 27 marca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

11 marca 2009:
Wprowadzono ustawę o z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 37, poz. 286).
Ustawa wejdzie w życie dnia 25 marca 2009.
- Ust. o zm. ust. - Prawo o adwokaturze, ust. o radcach prawnych oraz ust. - Prawo o notariacie;

2 marca 2009:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r.:
- Ust. o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości TS WE na podstawie art. 35 ust. 2 TUE;
- Ust. o zm. ust. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ust. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zm. niekt. ust.;

27 lutego 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206). Zmienione niniejszą ustawą przepisy zostały już znowelizowane. Ustawa ta wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2009 r.
- Ust. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

26 lutego 2009:
Dodana została ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. Nr 30 poz. 190). Ujednolicono tekst zmienionej ustawy. Wejście w życie nowelizacji to dzień 1 kwietnia 2009 r.
- Ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
- Ust. o zm. ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

20 lutego 2009:
Wprowadzono ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie KPK (Dz.U. Nr 28, poz. 171), która zmieniła KPK z dniem ogłoszenia, tj. 19 lutego 2009. Zob.:
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego;

18 lutego 2009:
Wprowadzona została ustawa opubl. w Dz.U. Nr 26 poz. 157. Ustawa ta wchodzi w życie dnia 4 marca 2009 r., za wyjątkiem art. 57, 58, 60 pkt 1-5 i 19, art. 65 ust. 1 i 3-7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 5 maja 2009 r.
- Ust. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

17 lutego 2009:
Do systemu dołączona została ustawa o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego opublikowana w Dz.U. Nr 26 z dnia 17 lutego 2009 r. (poz. 156), wprowadzająca do polskiego postępowania cywilnego elektroniczne postępowanie upominawcze. Niektóre przepisy tej ustawy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (zob. ramka z lewej strony ekranu). Zasadniczo ustawa o zmianie KPC wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2010 r.
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania cywilnego oraz niekt. in. ust.;

16 lutego 2009:
Wprowadzono ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 24, poz. 145. Wchodzi w życie dnia 16 marca 2009 r.
- Ust. o zm. ust. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ust. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin;

15 lutego 2009:
Ujednolicono teksty ustaw zmienionych przez ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (wejście w życie 27 lutego 2009 r.) oraz przez ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi (wejście w życie 20 lutego 2009 r.).

13 lutego 2009:
Dostępny jest już ujednolicony tekst ustawy o powszechnym obowiązku obrony ojczyzny (po zmianach z 11 lutego 2009):
- Ust. o powszechnym obowiązku obrony RP;

12 lutego 2009:
Dodano ustawy z Dz.U. Nr 20 i 22 z 2009 r.:
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o zm. ust. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o substancjach i preparatach chemicznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny wykonawczy ;
- Ust. o zm. ust. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zm. niekt. in. ust.;

9 lutego 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która wejdzie w życie dnia 20 lutego 2009 r.

- Ust. o koncesji na roboty budowlane lub usługi;

8 lutego 2009:
Wprowadzona została nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. Wchodzi w życie 27 lutego 2009 r.
- Ust. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

6 lutego 2009:
Wprowadzona została ustawa z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 18 poz. 97). Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia tj. dnia 7 marca 2009 (część przepisów wchodzi w życie 31 marca 2009 oraz 1 lipca 2011).
- Ust. o zm. ust. o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zm. niekt. in. ust.;

29 stycznia 2009:
Dodano kolejne ustawy. Tym razem opublikowane w Dz.U. Nr 14:
- Ust. o zm. ust. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;

28 stycznia 2009:
Dodano dwie ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 13 z dnia 28 stycznia 2009. Zmiany z nich wynikające zostały wprowadzone do zmienionych aktów.
- Ust. o zm. ust. - Kodeks spółek handlowych oraz ust. o obrocie instrumentami finansowymi;
- Ust. o zm. ust. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ust. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego;

27 stycznia 2009:
Wprowadzona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 11 poz. 59) oraz zmiany z niej wynikające (ustawa wchodzi w życie dnia 10 lutego 2009 r.).
- Ust. o zm. ust. o ochronie przeciwpożarowej oraz niekt. in. ust.;

23 stycznia 2009:
Do systemu została dodana ustawa budżetowa na rok 2009 (Dz.U. Nr 10, poz. 58). Załączniki do tej ustawy zostaną opublikowane niebawem.
- Ust. budżetowa na rok 2009;

22 stycznia 2009:
Dodano kolejne ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 8 z dnia 21 stycznia 2009 r. Tekst zmienionych ustaw zostały ujednolicone. Same ustawy i zmiany z nich wynikające wchodzą w życie dnia zasadniczo 5 lutego 2009. Zob:
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego oraz niekt. in. ust.;

19 stycznia 2009:
Wprowadzona została ustawa z 19 grudnia 2008 r., opubl. w Dz.U. Nr 6, poz. 33:
- Ust. o zm. ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zm. niekt. in. ust.;

17 stycznia 2009:
Zakończono wprowadzanie nowej ustawy o służbie cywilnej, która wejdzie w życie dnia 24 marca 2009 r.:
- Ust. o służbie cywilnej;

15 stycznia 2009:
Dodano ustawę z 1989 r. o izbach gospodarczych, która zmieniona zostanie z dniem 27 stycznia 2009.
- Ust. o izbach gospodarczych;

14 stycznia 2009:
Zaktualizowano przepisy zmienione ustawą o emeryturach kapitałowych, która weszła w życie 8 stycznia 2009.
Wprowadzona została także ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459), która wejdzie w życie dnia 19 marca 2009 r. Zob.:
- Ust. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

13 stycznia 2009:
Zakończono wprowadzanie do serwisu nowej ustawy o podatku akcyzowym (z dnia 6 grudnia 2008 r.), opubl. w Dz.U. Nr 3 z 2009 r., poz. 11. Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2009 r.
Ustawa dokonuje wdrożenia następujących dyrektyw:
1) dyrektywy Rady 83/183/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przywozu na stałe z Państw Członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 64, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 117, z późn. zm.);
2) dyrektywy Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego Państwa Członkowskiego z innego Państwa Członkowskiego (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, str. 59, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 112, z późn. zm.);
3) dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. l, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 179, z późn. zm.);
4) dyrektywy Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 202, z późn. zm.);
5) dyrektywy Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 204, z późn. zm.);
6) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 206);
7) dyrektywy Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 213);
8) dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 283, z późn. zm.);
9) dyrektywy Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 46; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 289);
10) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. l, str. 405, z późn. zm.);
11) dyrektywy Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 87; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 2, str. 16);
12) dyrektywy Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Dz. Urz. UE L 286 z 17.10.2006, str. 15);
13) dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 6).
- Ust. o podatku akcyzowym;

9 stycznia 2009:
Dodane zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 1 z dnia 7 stycznia 2009 r. Ustawy wchodzą w życie dnia 22 stycznia 2009 r.
- Ust. o zm. ust. - Karta Nauczyciela;
- Ust. o zm. ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym oraz ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niekt. in. ust.;

7 stycznia 2009:
Dodano kolejne ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 237 z 2008 r. oraz ujednolicono teksty zmienionych aktów prawnych.
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o emeryturach pomostowych;
- Ust. o zm. ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

6 stycznia 2009:
Wprowadzone zostały kolejne ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 234 i 237 z 2008 r. Ujednolicono także teksty zmienionych tymi ustawami aktów.
Kolejne ustawy zostaną wprowadzone niebawem.
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym oraz o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- Ust. o zm. ust. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

5 stycznia 2009:
Wprowadzona została ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234 poz. 1570).
Wprowadzona została także ustawa o zm. KPC i innych ustaw. Zmiany wynikające z tej ustawy, które weszły w życie dnia 12 grudnia 2008 r., zostały także już uwzględnione w tekście nowelizowanych ustaw.
Dodano także wchodzącą w życie dnia 31 marca ustawę o zm. Prawa upadłościowego i naprawczego.
- Ust. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
- Ust. o zm. - Kodeks postępowania cywilnego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

4 stycznia 2009:
Dodana została ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233 poz. 1569 z dnia 29 grudnia 2008 r.), która wchodzi w życie dnia 6 stycznia 2009 r.
- Ust. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego;

2 stycznia 2009:
Dodawane są kolejne akty prawne opublikowane pod koniec ubiegłego roku:
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ust. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ust. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
- Ust. o zm. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o rachunkowości;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- Ust. o zm. ust. - Kodeks cywilny oraz ust. - Prawo dewizowe;
- Ust. o emeryturach kapitałowych;
- Ust. o zm. ust. o funduszach inwestycyjnych, ust. - Prawo bankowe oraz ust. o nadzorze nad rynkiem finansowym;
- Ust. o zm. ust. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zm. in. ust.;

30 grudnia 2008:
Dodano kolejne akty:
- Ust. o ratyf. Umowy między RP a Maroko o przekazywaniu osób skazanych, Rabat 30.6.2008;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks cywilny;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006";
- Ust. o zm. ust. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ust. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
- Ust. o ratyf. Um. o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Nowy Jork 9.9.2002;
- Ust. o zm. KRO oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zakładach leczniczych dla zwierząt;
- Rozp. RM w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach rodzinnych;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- Ust. o pracownikach samorządowych;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;

29 grudnia 2008:
Wprowadzane są kolejne ustawy oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o zm. ust. - Przepisy wprowadzające ustawę o SWW oraz SWW oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW;
- Ust. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;
- Ust. o zm. ust. o drogach publicznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami;
- Ust. o zm. ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Ust. o zmianie imienia i nazwiska;
- Ust. o zm. ust. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ust. o zm. ust. o służbie medycyny pracy;
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ust. o zm. ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Ust. o zm. ust. - Prawo zamówień publicznych;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
- Ust. o ratyf. Poprawki do Konwencji z Aarhus z 25.61998, Ałmata 25-27 maja 2005;
- Ust. o ratyf. Umowy między UE a Islandią i Norwegią w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi UE a Islandią i Norwegią, Wiedeń 28.6.2006;

28 grudnia 2008:
Do serwisu wprowadzono kolejne akty prawne:
- Ust. o zm. ust. o cudzoziemcach oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o izbach gospodarczych;
- Ust. o zm. niekt. ust. w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks spółek handlowych;

15 grudnia 2008:
Serwis został uzupełniony o tekst kolejnej ustawy:
- Ust. o zm. ust. - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy;

5 grudnia 2008:
Wprowadzono akty opublikowane w Dz.U. Nr.214
- Ust. o zm. ust. o rachunkowości;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks karny oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ust. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
- Ust. o zm. ust. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi oraz ust. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
- Ust. o zm. ust. o Karcie Polaka;
- Ust. o zm. ust. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zm. niekt. in. ust.;

1 grudnia 2008:
Wprowadzane są zmiany wynikające z poniższych ustaw opublikowanych w Dz.U. Nr 209 und 210 z dnia 28 listopada 2008 r.
Zmiany wynikające z tych ustaw wprowadzane będą sukcesywnie.
- Ust. o zm. ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zm. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o Komitecie Stabilności Finansowej;
- Ust. o zm. ust. – Ordynacja podatkowa oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ust. – Prawo budowlane;

28 listopada 2008:
Wprowadzono ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 208 poz. 1308 oraz ujednolicono teksty ustaw przez nią zmienianych. Ustawa wejdzie w życie dnia 28 grudnia 2008 r.
Ponadto wprowadzony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2008 r.
- Ust. o zm. ust. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Wyrok TK P 47/07;

26 listopada 2008:
Wprowadzone zostały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2008 r., opublikowane w Dz.U. Nr 207 z dnia 26 listopada 2008 r.:
- Wyrok TK SK 62/06;
- Wyrok TK SK 33/07;

21 listopada 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 206 z dnia 21 listopada 2008 r. (wchodzą w życie dnia 6 grudnia 2008 r.):
- Ust. o zm. ust. - Prawo budowlane ;
- Ust. o zm. ust. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- Ust. o zm. ust. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ust. o transporcie kolejowym;

20 listopada 2008:
Wprowadzono zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynikające z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz. 1238).
Rozporządzenie zmieniające dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, tom 2, str. 168).
Zmiany wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2009.
- Rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Rozp. Min. Infrastruktury zm. rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

19 listopada 2008:
W Dz.U. z dnia 18 listopada 2008 r. (Nr 204 poz. 1281) ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
- Ust. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

18 listopada 2008:
Wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (opubl. w Dz.U. Nr 203, poz 1267) i zmiany z niej wynikające. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r.
Ponadto wprowadzono ustawę o zm. ust. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt SK 79/06.
- Ust. o zm. ust. o podatku od spadków i darowizn;
- Ust. o zm. ust. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa;
- Wyrok TK SK 79/06;

14 listopada 2008:
Wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody opubl. w Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237. Ustawa ta dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.);
2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.).
- Ust. o zm. ust. o ochronie przyrody oraz niekt. in. ust.;

10 listopada 2008:
Wprowadzona została ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (opubl. Dz.U. Nr 199 poz. 1227).
Ustawa ta ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248);
2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102);
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157);
4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375);
5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466);
6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8).
- Ust. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

7 listopada 2008:
Wprowadzono i zaktualizowano poniższe rozporządzenie. Dokonuje ono w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 02, str. 211). Rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 stycznia 2007 r. pod numerem 2007/0002/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).
- Rozp. Min. Gosp. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

6 listopada 2008:
Serwis został uzupełniony o
- Rozp. w spr. udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach POIG, 2007-2013;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie;
- Ust. o zm. ust. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP;

5 listopada 2008:
Wprowadzone zostały akty opublikowane w Dz.U. Nr 196 z dnia 3 listopada 2008.
Ustawa o zm. ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. WE Nr L 135 z 31.05.1994). Zob.:
- Ust. o ratyf. Um. między UE a USA o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera;
- Ust. o ratyf. Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między WE i ich państwami członkowskimi a Czarnogórą, Luksemburg 15.10.2007;
- Ust. o zm. ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;
- Ust. o ratyf. Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Albanii, Bruksela 9.7.2008;
- Ust. o ratyf. Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Chorwacji, Bruksela 9.7.2008;
- Wyrok TK U 4/08;

4 listopada 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 195. Ustawy te wchodzą w życie dnia 15 listopada.
- Ust. o zm. ust. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o ochronie granicy państwowej oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o kulturze fizycznej;

30 października 2008:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U.z dnia 30 października 2008 r.:
- Wyrok TK SK 51/04;
- Wyrok TK P 2/08;

29 października 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 192 z dnia 28 października 2008 r. oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego z Dz.U. Nr 190.
- Ust. o zm. ust. o izbach morskich;
- Ust. o zm. ust. - Prawo bankowe;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- Ust. o zm. ust. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- Ust. o zm. ust. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe;
- Wyrok TK K 16/07;
- Wyrok TK SK 6/07;
- Wyrok TK P 32/06;

24 października 2008:
Wprowadzony został następy akt z naszego ostatnio prężnie rozwijającego się działu celnego.
- Rozp. WE ust. Zmodern. Kodeks Celny;

23 października 2008:
W Dz.U. Nr 189 z dnia 23 października 2008 ukazały się m.in. teksty jednolite następujących ustaw:
- Prawo o notariacie;
- Prawo pocztowe;

20 października 2008:
W Dz.U. Nr 185 poz. 1144 opublikowana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 25 maja 2005 r., która weszła w życie dnia 1 października 2008 r.
Tekst umowy zostanie wprowadzony do serwisu wkrótce.

Na specjalne zamówienie wprowadzone zostały: tekst umowy międzynarodowej o ustanowieniu WTO oraz archiwalne rozporządzenie w sprawie wyjaśnień dotyczących wartości celnej.
- Porozumienie ust. WTO, Marakesz 15.4.1994;
- Rozp. - Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej;

15 października 2008:
Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 19 września 2008 r. i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. opublikowanych Dz.U. Nr 182 z dnia 14 października 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ust. o opłacie skarbowej;
- Wyrok TK P 30/07;

14 października 2008:
W Dz.U. Nr 181 poz.1119 ukazała się Umowa zmieniająca Umowę o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., podpisana w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. W stosunku do Polski umowa ta weszła w życie 1 lipca 2008 r. Jej tekst zostanie wprowadzony wkrótce.

11 października 2008:
Wprowadzono Wspólnotowy Kodeks Celny z 1992 r.
- Wspólnotowy Kodeks Celny;

10 października 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 180 z dnia 10 października 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. o ochronie zdrowia psychicznego;
- Ust. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”;
- Ust. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
- Ust. o zm. ust. o samorządzie gminnym oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. niekt. ust. w zw. z wejściem w życie Protok. do umowy WE i Szwajcarią w sprawie swobodnego przepływu osób;
- Ust. o zm. ust. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw;

8 października 2008:
Wprowadzono Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. (Bruksela I).
- Rozp. nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych;

7 października 2008:
Wprowadzony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008 r.:
- Wyrok TK SK 52/05;

6 października 2008:
Wprowadzono rozporządzenie wspólnotowe:
- Rozporządzenie Rzym I;

5 października 2008:
Wprowadzono zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. (dot. zestrzelenia uprowadzonego samolotu):
- Wyrok TK K 44/07;

4 października 2008:
W Dz.U. Nr 175 i 176 ukazały się następujące umowy międzynarodowe:
- Protokół na podst. Art. 43 ust. 1 Konwencji o Europolu) zmieniającego Art. 2 oraz załącznik do tej konwencji, Bruksela 30.11.2000;
- Memorandum o porozumieniu między Rządem RP a Rządem Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i in. Warszawa 11.7.2005;
- Protokół zmieniający Konwencję o Europolu oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, Bruksela 28.11.2002;
- Protokół zmieniający Konwencję o Europolu, sporządzony w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji;

3 października 2008:
Jest już dostępny ujednolicony tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych po zmianach z dnia 4 września 2008 r. Po kliknięciu na poniższy link proszę podać datę obowiązywania (górny panel) na dzień 24 października 2008 r.
Zmiany te służą wdrożeniu następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.);
2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.).
- Prawo zamówień publicznych;

1 października 2008:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. (sygn. akt K 5/07):
- Wyrok TK K 5/07;

30 września 2008:
W Dz.U. Nr 172 poz. 1069 ukazał się tekst jednolity ustawy:
- Ust. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

24 września 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 171.
Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 152).
- Ust. o ochronie żeglugi i portów morskich;
- Ust. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej;
- Ust. o zm. ust. o żegludze śródlądowej;
- Ust. o zm. ust. - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- Wyrok TK K 7/07;

23 września 2008:
W Dz.U. Nr 170 ukazał się tekst ujednolicony ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
- Ust. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
- Wyrok TK SK 76/06;
- Wyrok TK U 5/08;

22 września 2008:
W Dz.U. Nr 169 poz. 1049 ukazało się obwieszczenie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki. Tekst ustawy jest dostępny pod poniższym odnośnikiem:
- Ust. o zasadach finansowania nauki (2004);

16 września 2008:
W Dz.U Nr 166 ukazała się Umowa między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie sporządzona w Warszawie 1 września 2005 r.. Umowa weszła w życie 3 lipca 2008 r.
Wprowadzono ponadto treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 września 2008 r.:
- Wyrok TK K 35/06;
- Umowa między rządem RP i RFN w sprawie polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu w Warszawie, Warszawa 1.9.2005;

12 września 2008:
W Dz.U. Nr 164 poz. 1027 ukazał się tekst jednolity następującej ustawy:
- Ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

11 września 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 163 z dnia 10 września 2008 r. Ujednolicono teksty zmienionych ustaw.
- Ust. o ratyfikacji Porozumienia między UE a Islandią oraz Norwegią w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, Bruksela 19.12.2003;
- Ust. o zm. ust. o lasach;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks cywilny oraz ust. – Prawo o notariacie;
- Ust. o ratyf. Um. o zabezpieczeniu społecznym między RP a Kanadą, Warszawa 2.4.2008;
- Ust. o zm. ust. - Prawo spółdzielcze;
- Ust. o zm. ust. o ochronie przeciwpożarowej oraz o zm. niekt. in. ust.;

6 września 2008:
W Dz.U. Nr 161 z dnia 5 września ukazały się m.in.:
- Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (poz. 998);
-Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Rydze dnia 29 marca 2006 r. (poz. 1000).
Aktualnie pracujemy nad wprowadzeniem tych aktów do serwisu.

3 września 2008:
W Dz.U. Nr 159 poz. 993 ukazał się tekst jednolity ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych:
- Ust. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

1 września 2008:
Do serwisu dodano następujące ustawy (Dz.U. Nr 157 i 158):
- Ust. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zm. ust. o Inspekcji Handlowej oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Waszyngton 10.3.2008;
- Ust. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między RP a USA, Warszawa 2.4.2008;
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego;

28 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 155 ukazały się:
- Poprawki do Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami;
- Popr. do Protokołu z 1992 r. w spr. zm. Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r.;
- Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, Warszawa 27.11.1997;

27 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 154 z dnia 26 sierpnia ukazały się:
- Ust. o zm. ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem RP a Europejską Agencją Kosmiczną, Warszawa 27.4.2007;

26 sierpnia 2008:
Wprowadzono zmiany wynikające z następujących wyroków Trybunału Konstytucyjnego (weszły w życie dnia 31 lipca 2008 r.):
- Wyrok TK P 27/07;
- Wyrok TK P 49/07;
- Wyrok TK K 24/07;
- Wyrok TK P 41/07;

19 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 148 poz. 939 ukazał się tekst następującej Konwencji (wejdzie w życie dnia 21 listopada 2008 r.):
- Międzynarodowa Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską, Londyn 23.3.2001;

15 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 146 z dnia 12 sierpnia ukazały się teksty następujących umów międzynarodowych:
- Protokół dot. zm. Umowy między RządemRP a Programem ONZ Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, Nairobia 7.4.2005 r., Warszawa 17.4.2008;
- Umowa między Rządem RP a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Tbilisi 31.5.2007;

12 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 143 poz. 894 ukazała się
- Ust. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

12 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 144 ukazały się wymienione poniżej ustawy. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie, uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2005, str. 15).
- Ust. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, Strasburg 5.11.1992;
- Ust. o zm. ust. o paszach;
- Ust. o zm. ust. o rachunkowości;
- Ust. o zm. ust. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym;

12 sierpnia 2008:
W Dz.U. Nr 145 ukazały się następujące ustawy:
- Ust. o ratyf. Protokołu do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, Londyn 16.5.2003;
- Ust. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., Genewa 27.1.2006;
- Ust. o zm. ust. - Prawo budowlane;
- Ust. o zm. ust. o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
- Ust. o zm. ust. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o systemie oświaty, ust. - Karta Nauczyciela oraz ust. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- Ust. o zm. ust. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ust. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

7 sierpnia 2008:
W Dziennikach Ustaw Nr 138 - 142 ukazały się następujące ustawy:
- Ust. uchylająca ust. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego;
- Ust. o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, Sztokholm 22.5.2001;
- Ust. o odpadach wydobywczych;
- Ust. o zm. ust. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ust. o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ust. o izbach rolniczych;
- Ust. o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, Joensuu 28.8.2003;
- Ust. o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zm. niektórych in. ust.;

30 lipca 2008:
W Dz.U. Nr 136 poz. 856 i 857 ukazały się obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tektów jednolitych następujących ustaw:
- Ust. o izbach aptekarskich;
- Ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

28 lipca 2008:
Wprowadzono ustawę z dnia 27 czerwca o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która ukazała się w Dz.U. Nr 134 z dnia 28 lipca 2008 r. Teksty zmienionych ustaw zostały również już ujednolicone.
- Ust. o zm. ust. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

26 lipca 2008:
W Dz.U. Nr 133 z dnia 25 lipca 2008 r. ukazała się następująca ustawa ratyfikacyjna oraz teksty jednolite dwóch innych:
- Ust. o ratyfikacji Traktatu o prawie znaków towarowych, Singapur 27.3.2006;
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
- Ust. o ochronie roślin;

23 lipca 2008:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w dzisiejszym Dz.U. Nr 131:
- Wyrok TK K 33/06;
- Wyrok TK P 15/08;

22 lipca 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 130 z dnia 21 lipca br. Ustawy nr 1 - 3 wchodzą w życie 6 sierpnia, zaś ostatnia z wymienionych weszła w życie wczoraj. Zob.:
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, Genewa 2.7.1999;
- Ust. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z 7.6.2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych WE;
- Ust. o zm. ust. o doradztwie podatkowym;

18 lipca 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 127 z dnia 17 lipca 2008 r. i zmiany z nich wynikające:
- Ust. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, Paryż 18.11.1974;
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ;
- Ust. o zm. ust. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

15 lipca 2008:
W Dz.U. Nr 126 opublikowana została Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, sporządzona w Strasburgu dnia 10 maja 1979 r. Wejdzie ona w życie w stosunku do Polski z dniem 4 października 2008 r.:
- Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju, Strasburg 10.5.1979;

14 lipca 2008:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowanew Dz.U. Nr 123 z dnia 11 lipca 2008 r.:
- Wyrok TK K 38/07;
- Wyrok TK K 46/07;
- Wyrok TK P 36/07;

10 lipca 2008:
Wprowadzona została ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie Kodeksu karnego (Dz.U. nr 122 poz. 782). Ustawa wejdzie w życie dnia 25 lipca 2008 r.
Ponadto wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w tym samym Dz.U.
- Ust. o zm. ust. – Kodeks karny;
- Wyrok TK SK 20/07;
- Wyrok TK K 51/07;
- Wyrok TK K 52/07;

10 lipca 2008:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego w spr. SK 20/07,
- Wyrok TK SK 20/07;

9 lipca 2008:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konsytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. opublikowane w Dz.U. Nr 120:
- Wyrok TK K 23/07;
- Wyrok TK SK 40/07;

8 lipca 2008:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 119 z dnia 7 lipca 2008 r.:
- Wyrok TK P 18/06;
- Wyrok TK SK 16/06;
- Wyrok TK P 8/07;

7 lipca 2008:
Wprowadzone zostały ustawy, jak również zmiany z nich wynikające, opublikowane w Dz.U. Nr 118 z dnia 4 lipca 2008 r. (wchodzą w życie odpowiednio: 14 dni, 30 dni i 3 miesiące po ogłoszeniu):
- Ust. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego;
- Ust. o zm. ust. o specjalnych strefach ekonomicznych;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks spółek handlowych;

6 lipca 2008:
Wprowadzona została Konwencja Haska znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Konwencja ta weszła w życie w stosunku do Polski dnia 14 sierpnia 2005 r.
- Konwencja Haska znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, Haga 5.10.1961;

4 lipca 2008:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie P 23/07 opublikowany w Dz.U. Nr 116 poz. 740 (wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia, tj. dnia 3 lipca 2009):
- Wyrok TK P 23/07;

4 lipca 2008:
Zmieniony został dzień wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych. Nowy termin to 1 stycznia 2009 r.:
- Rozp. zm. rozp. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne;

3 lipca 2008:
Wprowadzane są ustawy opublikowane w Dz.U.nr 116 z dnia 2 lipca 2008 r., tj.:
- Ust. o ratyf. Protokołu do Umowy między Polską i Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, Warszawa 4.2.2008;
- Ust. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks cywilny oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ust. o swobodzie działalności gospodarczej;
- Ust. o zm. ust. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;

3 lipca 2008:
W Dz.U. Nr 115 poz. 728 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej.
Ujednolicony tekst jest dostępny pod poniższym linkiem:
- Ust. o pomocy społecznej;

30 czerwca 2008:
Wprowadzono ustawę z 30 maja 2008 r. opublikowaną w Dz.U. Nr 113:
- Ust. o zm. ust. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

30 czerwca 2008:
Wprowadzono ustawę z 30 maja 2008 r. opublikowaną w Dz.U. Nr 111:
- Ust. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska;

26 czerwca 2008:
Wprowadzono zmiany wynikające z wyroków Trybunału Konsytucyjnego opublikowanych w Dz.U. Nr 110 z dnia 26 czerwca 2008 r.:
- Wyrok TK P 37/07;
- Wyrok TK K 8/04;

24 czerwca 2008:
Wprowadzono następującą ustawę oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
- Ust. o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;
- Wyrok TK SK 17/07;
- Wyrok TK K 50/05;

19 czerwca 2008:
W Dz.U. Nr 104 opublikowana została m.in. Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r., która wejdzie w życie w stosunku do Polski dnia 21 sierpnia 2008 r.
- Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, Strasburg 10.3.1976;

11 czerwca 2008:
Wprowadzone zostały teksty wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. opublikowane w Dz.U. Nr 100:
- Wyrok TK K 42/07;
- Wyrok TK P 4/06;

10 czerwca 2008:
Wprowadzona została ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowana w Dz.U. Nr 98 z dnia 9 czerwca 2008 r. (wchodzi w życie 24 czerwca 2008). Zaktualizowane zostały również ustawy zmienione nowym aktem prawnym.
- Ust. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

10 czerwca 2008:
W dzisiejszym Dz.U. nr 99 ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów:
- Rozp. w spr. gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady dot. obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu;

7 czerwca 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 97 z dnia 6 czerwca 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ust. o zm. ust. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”;
- Ust. o zm. ust. - Prawo lotnicze;
- Ust. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, Warszawa 16.5.2005;
- Ust. o ratyfikacji Umowy między Rządem Polski a Słowenią o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, Warszawa 25.5.2005;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

6 czerwca 2008:
Wprowadzone zostały następujące ustawy i wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 96 z dnia 5 czerwca 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ust. - Prawo upadłościowe i naprawcze;
- Ust. o zm. ust. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
- Ust. o zm. ust. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks postępowania cywilnego;
- Wyrok TK P 18/07;
- Wyrok TK SK 25/07;
- Wyrok TK SK 57/06;
- Wyrok TK P 59/07;

5 czerwca 2008:
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż Polska naruszyła Art. 28 TWE wprowadzając wymóg badania technicznego w stosunku do przywożonych pojazdów używanych zarejestrowanych uprzednio w innych państwach członkowskich (spr. C 170/07).
- Wyrok ETS C-170/07;

2 czerwca 2008:
Wprowadzone zostały ustawy oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 93 z dnia 30 maja 2008 r. Teksty zmienionych ustaw zostały już również ujednolicone.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe wdrażają postanowienia:
1) dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694);
2) dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (Dz.Urz. UE L 337 z 5.12.2006 s. 21).

- Ust. o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
- Ust. o zm. ust. – Prawo atomowe;
- Ust. o zm. ust. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji;
- Ust. o zm. ust. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ust. o podatkach i opłatach lokalnych;
- Ust. zm. ust. – Kodeks pracy oraz ust. o zm. ust. – Kodeks pracy oraz o zm. niektórych ust.;
- Wyrok TK SK 9/07;

26 maja 2008:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w dzisiejszym Dz.U. Nr 90 poz. 560 - 562:
- Wyrok TK SK 43/05;
- Wyrok TK SK 91/06;
- Wyrok TK P 50/07;

23 maja 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 86 z dnia 20 maja 2008 r.
Ustawa o zm. KSH oraz nowa ustawa uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. U. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1). Obie te ustawy wejdą w życie 20 czerwca 2008 r.
- Ust. o zmianie ust. o Policji oraz niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. – Kodeks pracy oraz niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks spółek handlowych;
- Ust. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek;

22 maja 2008:
W Dz.U. Nr 88 z dnia 21 maja 2008 r. po poz. 539 ukazało się obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego ustawy o dochodach jednostek samorządu tertyorialnego.
- Ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

19 maja 2008:
Wprowadzone zostało rozporządzenie z 30 kwietnia 2008 r. (wejdzie w życie 29 maja 2008 r.):
- Rozp. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku;

17 maja 2008:
Nasza baza tłumaczeń polskich aktów prawnych: www.net4lawyer.com została uzupełniona o kolejne wpisy i obejmuje obecnie 85 ustaw.
Aby zapoznać się z zawartością bazy, należy na głównej stronie www.net4lawyer.com zalogować się podając jako login i hasło: demo.
Zapraszamy!

15 maja 2008:
Wprowadzone zostały kolejne akty prawne opublikowane w Dz.U. nr 84 z dnia 15 maja 2008 r.:
- Wyrok TK P 38/06;
- Wyrok TK SK 11/07;

6 maja 2008:
Do systemu dodana została Konwecja haska z 1971 r., zob.:
- Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, Haga 4.5.1971;

4 maja 2008:
Wprowadzona została ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, opub. w Dz.U. Nr 74 poz. 444 oraz ujednolicono tekst zmienionej ustawy o VAT:
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o podatku od towarów i usług;

29 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 70 poz. 416).
Ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej pomocy (Dz.Urz. UE L 304 z 30.09.2004, str. 12; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 96) oraz dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich (Dz. Urz. UE L 326 z 13.12.2005, str. 13).
Ustawa i zmiany nią wprowadzone wejdą w życie dnia 29 maja 2008 r.
- Ust. o zm. ust. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ust.;

27 kwietnia 2008:
W Dz.U. Nr 69 poz. 415 ogłoszony został tekst jednolity ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r., zob.:
- Ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ;

23 kwietnia 2008:
Wprowadzono tekst ustawy opublikowanej w dzisiejszym Dz.U. Nr 67 poz. 411 oraz ujednolicono teksty zmienionych nią ustaw. Zmiany wchodzą w życie 8 maja 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ust.;

22 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 66 z dnia 21 kwietnia 2008 r. (wchodzą w życie odpowiednio: 6 maja i 22 maja).
Ponadto wprowadzono dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., opublikowane w tym samym Dz.U.
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu;
- Ust. o zm. ust. o Biurze Ochrony Rządu oraz ust. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin;
- Wyrok TK P 9/06;
- Wyrok TK P 26/06;

19 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 63 z dnia 17 kwietnia 2008 r. Ustawa o zm. ustawy o rachunkowości wejdzie w życie częściowo już dnia 2.5.2008 r. W pozostałym zakresie zaś dopiero dnia 1 stycznia 2009 r. Ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 224 z 16.08.2006, str. 1-7).
Nowa ustawa o o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wejdzie w życie dnia 2 maja 2008 r.
Teksty ustaw zmienione ustawą o uznawaniu kwalifikacji nabytych w UE zostały ujednolicone.
Zob. teksty ustaw (po podaniu odpowiedniej daty obowiązywania):
- Ust. o zm. ust. o rachunkowości;
- Ust. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

17 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 62 z dnia 15 kwietnia 2008 r.:
- Ust. o ratyf. oUm. o partnerstwie i współpracy między WE i ich Państwami Członkowskimi a Tadżykistanem, Luksem­burg 11.10.2004;
- Ust. o ratyf. Um. między rządem RP i rządem RFN w spr. polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, Warszawa 1.9.2005;
- Ust. o ratyf. Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o UE i TWE, Lizbona 13.12.2007;

14 kwietnia 2008:
Wprowadzona została ustawa z 28 marca 2008 r. opublikowana w Dz.U. Nr 60 poz. 370 (wchodzi w życie 26 kwietnia 2008 r.):
- Ust. o ratyf. Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem RP a Europejską Agencją Kosmiczną, Warszawa 27.4.2007;

11 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawę z dnia 7 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, opubl. w Dz.U. Nr 59 poz. 359, z dnia 9 kwietnia 2008 r. Ustawa ta dokonuje, w zakresie jej regulacji, wdrożenia dyrektywy Komisji 2007/32/WE z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającej załącznik VI do dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i załącznik VI do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. UE L 141 z 02.06.2007, str. 63-66).
Wejście w życie ustawy datuje się na dzień 10 maja 2008 r.
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym;

10 kwietnia 2008:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 57, 58 i 59 zob.:
- Wyrok TK K 4/07;
- Wyrok TK SK 75/06;
- Wyrok TK P 20/07;
- Wyrok TK SK 17/05;
- Wyrok TK SK 77/06;
- Wyrok TK SK 96/06;
- Wyrok TK K 6/05;

9 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawę z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty opublikowaną w Dz.U. Nr 58, poz. 351 (z dnia 8 kwietnia 2008 r.). Przepisy tej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie 23 kwietnia 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

1 kwietnia 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 54 z dnia 31.3.2008 r.. oraz zaktualizowano teksty zmienionych przez nie ustaw. Zmiany wchodzą w życie 15 kwietnia 2008 r.:
- Ust. o zm. ust. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”;
- Ust. o zm. ust. o drogach publicznych;

31 marca 2008:
Wprowadzono ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 53 poz. 311 oraz ujednolicony zmieniony akt prawny:
- Ust. o zm. ust. o Służbie Celnej;

28 marca 2008:
Wprowadzono pozostałe ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 52 z dnia 27 marca 2008 r.:
- Ust. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym;
- Ust. o ratyf. Umowy między Polską a Chile współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, Bruksela 28.6.2007 ;
- Ust. o ratyf. Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Bruksela 25.7.2007;
- Ust. o zm. ust. o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ust. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego;
- Ust. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

27 marca 2008:
Wprowadzona została ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca ustawę o lekarzu sądowym oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2008 r.
Ponadto wprowadzona została ustawa z dnia z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (opubl. w Dz.U. Nr 52 poz. 304).
- Ust. o zm. ust. o lekarzu sądowym;
- Wyrok TK K 32/05;
- Ust. o zm. ust. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej;

26 marca 2008:
W Dz.U. Nr 50 z dnia 25 marca 2008 r. ukazały się ujednolicone teksty następujących ustaw:
- Ust. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
- Ust. o Krajowym Rejestrze Karnym;

25 marca 2008:
Zasoby serwisu zostały uzupełnione o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2008 r. w spr. SK 58/06, opublikowany w Dz.U. Nr 48 poz. 289.
Przy okazji obchodzimy mały jubileusz - wspomniany wyrok zamyka liczbę 4.000 aktów prawnych zgromadzonych w naszej bazie.
- Wyrok TK SK 58/06;

21 marca 2008:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2008 r., które wchodzą w życie 3 kwietnia 2008 r. (ust. o zm. ust. o izbach aptekarskich) i 20 września 2008 r. (ust. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich). Zob. teksty ustaw:
- Ust. o zm. ust. o izbach aptekarskich;
- Ust. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich;

18 marca 2008:
W Dz.U. Nr 45 z dnia 17 marca 2008 r. pod poz. 271 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo farmaceutyczne, zob.:
- Prawo farmaceutyczne;

17 marca 2008:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 43 poz. 258 oraz w Dz.U. Nr 44 poz. 262, zob.:
- Ust. o zm. ust. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna­ryjnych oraz o zm. ust. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
- Ust. o zm. ust. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ust. o opłacie skarbowej;

12 marca 2008:
Wprowadzono Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r., opublikowany w Dz.U. Nr 41 poz. 251 z dnia 12 marca 2008. Zob.:
- Wyrok TK SK 3/07;

10 marca 2008:
W Dz.U. Nr 40 poz. 239 ukazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008 r. w spr. K 43/07:
- Wyrok TK K 43/07;

7 marca 2008:
Wprowadzono następujące akty opublikowane w dzisiejszym Dz.U. Nr 39:
- Ust. o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy„Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”;
- Ust. o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”;
- Ust. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach;
- Wyrok TK SK 89/06;

6 marca 2008:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2008 r., opublikowane w Dz.U. Nr 38 z dnia 6 marca 2008 r.:
- Wyrok TK P 48/06;
- Wyrok TK P 49/06;

5 marca 2008:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego w spr. K 30/07 z dnia 20 lutego 2008 r. opublikowany w dzisiejszym Dz.U. (Nr 37 poz. 214) oraz zmieniono art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym:
- Wyrok TK K 30/07;
- Prawo o ruchu drogowym;

29 lutego 2008:
Wprowadzona została ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniająca ustawę o dokumentach paszportowych. Zmiany w art. 66 weszły w życie 27 lutego br.
- Ust. o zm. ust. o dokumentach paszportowych;

27 lutego 2008:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2008 r. (sygn. akt SK 82/06), opublikowany w Dz.U. Nr 30 poz. 188, zob.:
- Wyrok TK SK 82/06;

19 lutego 2008:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 27 pod poz. 162 ogłoszony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. w spr. K 34/06 (dot. przymusowego doprowadzenia).
Tekst wyroku jest dostępny pod poniższym linkiem:
- Wyrok TK K 34/06;

18 lutego 2008:
W Dz.U. Nr 25 poz. 150 z dnia 15 lutego 2008 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu o ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy - Prawo ochrony środowiska. Zob. tekst:
- Prawo ochrony środowiska;

13 lutego 2008:
W Dz.U. Nr 22 poz. 132 ukazała się umowa między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 lutego 2007 r.
- Umowa między Polską i Norwegią o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, Warszawa 28.2.2007;

5 lutego 2008:
W naszej bazie pojawił się tekst ustawy budżetowej na rok 2008, opublikowanej w Dz.U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r. pod poz. 117.
Aktualnie załączniki do ustawy budżetowej nie są jeszcze dostępne. Opublikujemy je niezwłocznie po ich otrzymaniu.
- Ust. budżetowa na rok 2008;

2 lutego 2008:
Wprowadzona została ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 17 poz. 101), która wejdzie w życie 31 lipca br. Brzmienie zmienionych nią aktów prawnych zostało ujednolicone.
- Ust. o zm. ust. – Prawo telekomunikacyjne oraz ust. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

30 stycznia 2008:
W Dz.U. nr 14 (poz. 92) uakazło się obwieszczenie o tekście jednolitym ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zob. ujednolicony tekst ustawy:
- Ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

25 stycznia 2008:
Wprowadzono tekst ustawy z 22 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Ujednolicono także tekst zmienionej ustawy. Zmiany wejdą w życie z dniem 7 lutego 2008 r.
Ponadto wprowadzono Konwencję o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r., oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonaąw Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.
- Ust. o zm. ust. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
- Ust. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
- Konwencja o przystąpieniu do rzymskiej Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych;

17 stycznia 2008:
W Dz.U. Nr 7 opublikowano ujednolicony tekst ustawy o prokuraturze (zob. poniższy link) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie art. 17 i 18 KKS.
- Ust. o prokuraturze;
- Wyrok TK P 35/06;

3 stycznia 2008:
Wprowadzono wymienione poniżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ustawy. Zmiany wynikające z tych aktów zostały uwzględnione we właściwych przepisach.
- Wyrok TK SK 37/06;
- Wyrok TK SK 54/05;
- Wyrok TK K 52/05;
- Ust. o zm. ust. - Karta Nauczyciela;
- Ust. o zm. ust. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- Ust. o zm. ust. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego;
- Wyrok TK P 37/06;
- Wyrok TK P 39/06;

21 grudnia 2007:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 235 z dnia 18 grudnia 2007 r.:
- Wyrok TK P 43/07;
- Wyrok TK U 6/06;

14 grudnia 2007:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr. 230 i 231:
- Wyrok TK K 39/07;
- Wyrok TK SK 45/06;
- Wyrok TK K 26/05;
- Wyrok TK K 36/06;

13 grudnia 2007:
W Dz.U. Nr 231 z dnia 12 grudnia 2007 r. ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Ust. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
- Ust. o Najwyższej Izbie Kontroli;
- Ust. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

6 grudnia 2007:
Do serwisu wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 226 z dnia 3 grudnia 2007 r. oraz Dz.U. Nr 227 z dnia 5 grudnia 2007 r.:
- Wyrok TK SK 57/05;
- Wyrok TK P 24/06;
- Wyrok TK SK 18/05;
- Wyrok TK SK 39/06;
- Wyrok TK SK 43/06;

4 grudnia 2007:
W Dz.U. Nr 226 z 4 grudnia 2007 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy o doradcach podatkowych. Tekst zmienionej ustawy został już ujednolicony.
Ponadto wprowadzono teksty jednolite dwu innych ustaw. Zob.:
- Ust. o zm. ust. o doradztwie podatkowym;
- Ust. o doradztwie podatkowym;
- Ust. o kulturze fizycznej;
- Prawo o ustroju sądów wojskowych;

1 grudnia 2007:
W Dz.U. Nr 223 z dnia 29 listopada 2007 r. ukazał się tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wprowadzone zostały ponadto orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 i 14 listopada 2007 r.
- Prawo zamówień publicznych;
- Wyrok TK P 19/07;
- Wyrok TK P 42/06;

23 listopada 2007:
Z powodu przerwy w pracach parlamentu spowodowanej przedterminowymi wyborami i brakiem publikacji nowych ustaw, pracujemy nad uaktualnieniem serwisu w zakresie innych informacji.
W ostatnim czasie wprowadzone zostały brakujące do tej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. jak również uaktualnione zostały zmienione nimi przepisy ustaw.

9 listopada 2007:
W Dz.U. Nr 206 z dnia 8 listopada 2007 r. pod poz. 1494 ukazał się tekst Siódmego protokoł dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzonego w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
- Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Bukareszt 5.10.2004;

21 października 2007:
W Dz.U. Nr 192 z dnia 19 października 2007 r. opublikowane zostały następujące ustawy:
- Ust. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- Ust. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015;
- Ust. o zm. ust. o grach i zakładach wzajemnych;
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym oraz o zmianie niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług oraz ust. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;

20 października 2007:
Zakończono wprowadzanie ustaw (i ujednolicanie tekstów zmienionych ustaw) opublikowanych w Dz. U. Nr 191 z dnia 18 października 2007 r. do serwisu. Nasz serwis wzbogacony został więc o następujące ustawy:
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ust. o zm. ust. o nasiennictwie;
- Ust. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.;
- Ust. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, Warszawa 16.5.2005;
- Ust. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
- Ust. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
- Ust. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ust. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
- Ust. o zm. ust. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
- Ust. o zm. ust. - Prawo budowlane;
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym oraz niekt. in. ust.;

18 października 2007:
W Dz.U. Nr 190 z dnia 17 października 2007 pod. poz. 1360 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Tekst ujednolicony jest dostępny pod poniższym linkiem:
- Ust. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP;

1 października 2007:
W Dz.U. Nr 181 z dnia 1 października 2007 ukazały się następujące ustawy:
- Ust. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- Ust. o zm. ust. – Prawo o notariacie oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks pracy oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o Krajowym Rejestrze Karnym;
- Ust. o zm. ust. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zm. ust. o zakładach opieki zdrowotnej;
- Ust. o zm. ust. o Państwowej Straży Pożarnej;
- Ust. o zm. ust. o systemie oświaty;
- Ust. o zm. ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

30 września 2007:
W Dz.U. Nr 180 z dnia 28 września 2007 r. pod poz. 1280 ukazała się ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, która wejdzie w życie 28 marca 2008 r.
Zob. tekst ustawy:
- Ust. o Karcie Polaka;

28 września 2007:
W Dz.U. Nr 178 poz. 1250 z dnia 27 września 2007 r. ukazała się ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie z dniem ogłoszenia). Zob. tekst ustawy:
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o prokuraturze, ust. - Kodeks postępowania karnego oraz niekt. in. ust.;

26 września 2007:
W Dz.U. Nr 176 z dnia 25 września 2007 r. ukazały się następujące ustawy:
- Ust. o zm. ust. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- Ust. o zm. ust. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. niekt. ust. w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. o zakładach opieki zdrowotnej oraz ust. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
- Ust. o zm. ust. o rencie socjalnej;
- Ust. o zm. ust. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. zm. ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zm. niekt. in. ust.;

21 września 2007:
W DZ.U. Nr 173 z dnia 21 września 2007 r. pod poz. 1218 - 1219 opublikowane zostały poniżej wymienione ustawy. Tektsy obydwu ustaw są już dostępne (uwaga, ust. o zm. ust. o gosp. nier. wchodzi w życie 22 października 2007 r.):
- Ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

20 września 2007:
W Dz.U. Nr 171 poz. 1206 - 1208 ukazały się następujące ustawy:
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.Urz. UE L 149 z 11.06.2005, str. 22) - wejdzie w życie dnia 20 grudnia 2007 r.),
oraz:

- Ust. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych;
- Ust. o zm. ust. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niekt. in. ust.;

18 września 2007:
W Dz.U. Nr 168 z dnia 18 września 2007 r. pod poz. 1186 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Tekst jednolity tej ustawy dostępny jest pod poniższym linkiem.
Ponadto w tym Dz.U. opublikowano wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt: P 43/06 oraz P 19/07. Obydwa orzeczenia zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.
- Ust. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

17 września 2007:
Wprowadzona została ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, opubl. w Dz.U. Nr 166 poz. 1172 z dnia 14 września 2007 r. Aktualnie trwają prace nad aktualizacją zmienionych przepisów.
Ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 8; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 345).
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;

14 września 2007:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 165 z dnia 14 września 2007 r.:
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Ust. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej;
- Ust. o zm. ust. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

3 września 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 158 z dnia 31 sierpnia 2007 r.:
- Ust. o zm. ust. – Karta Nauczyciela;
- Ust. o zm. ust. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

30 sierpnia 2007:
Serwis uzupełniono o kolejną ustawę - ustawę o nawozach i nawożeniu - opublikowaną w Dz.U. Nr 147 poz. 1033, która wejdzie w życie 15 listopada 2007 r.
Ponadto w Dz.U. Nr 155 poz. 1095 opublikowany został tekst jednolity ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
- Ust. o nawozach i nawożeniu;
- Ust. o swobodzie działalności gospodarczej;

29 sierpnia 2007:
Z uwagi na wakacje w redakcji nasz serwis nie był w ostatnich tygodniach aktualizowany. Obecnie nadrabiamy zaległości. Do tej pory wprowadzono następujące ustawy oraz zmiany z nich wynikające:
- Ust. o zm. ust. o Policji;
- Ust. o zm. ust. o ochronie granicy państwowej oraz ust. o zm. ust. o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- Ust. o zm. ust. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ust. o finansach publicznych;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
- Ust. o zm. ust. o uznawania nabytych w państwach UE kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ;
- Ust. o zm. ust. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
- Ust. o zm. ust. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zm. niekt. ust.;
- Ust. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych;
- Ust. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji;

31 lipca 2007:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 136 z dnia 31 lipca 2007 r. (ujednolicono także zmienione ustawy):
- Ust. o zm. ust. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;
- Ust. o zm. ust. o muzeach;
- Ust. o zm. ust. o Krajowym Rejestrze Karnym;
- Ust. o zm. ust. – Prawo własności przemysłowej;
- Ust. o zm. ust. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ust.;

30 lipca 2007:
W Dz.U. Nr 135 z dnia 27 lipca 2007 r. ukazały się następujące umowy międzynarodowe: 2) Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokół do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzony w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.
- Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, Montreal 1.3.1991;

27 lipca 2007:
Wprowadzono opublikowaną w Dz.U. z dnia 26 lipca 2007 r., Nr 134 poz. 934 ustawę o zm. ust. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
- Ust. o zm. ust. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

25 lipca 2007:
Wprowadzone zostały wymienione poniżej ustawy, które opublikowane zostały w Dz.U. Nr 124 z dnia 24 lipca 2007 r. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian wynikających z opublikowanych aktów.
- Ust. o zm. ust. o ochronie zdrowia zwierząt oraz ust. o weterynaryjnej kontroli granicznej;
- Ust. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- Ust. o zm. ust. o świadcz. opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ust. o ubezp. obow.;

19 lipca 2007:
Wprowadzona została ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127 poz. 880). Ustawa wchodzi w życie 17 września 2007 r.
Ponadto wprowadzona została ustawa z dnia 13 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (wjedzie w życie 26 lipca 2007 r.). Zmiana ta pozwala m.in. na wykorzystanie znaków opłaty skarbowej do końca 2008 r.
- Ust. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
- Ust. o zm. ust. o opłacie skarbowej;

13 lipca 2007:
W Dz.U. Nr 124 poz. 859 z dnia 11 lipca 2007 r. ukazała się ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (weszła w życie 12 lipca 2007 r.).
Ponadto w Dz.U. Nr 125 z dnia 13 lipca ukazała się ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (wejdzie w życie 31 lipca 2007 r.) oraz obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.
Akty i zmiany z nich wynikające zostały już wprowadzone do serwisu.
- Ust. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
- Ust. o zm. ust. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o transporcie drogowym;

11 lipca 2007:
W Dz.U. Nr 123 z dnia 9 lipca 2007 r. ukazały się m.in. następujące ustawy:
- Ust. o zm. ust. – Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust o żegludze śródlądowej;
- Ust. o zm. ust. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o orderach i odznaczeniach;
- Ust. o lekarzu sądowym;
- Ust. o licencji syndyka;
- Ust. o zm. ust. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

10 lipca 2007:
W Dz.U. Nr 122 poz. 843 z dnia 9 lipca 2007 r. ukazał się Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzony w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

7 lipca 2007:
Wprowadzona została ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 6 lipca 2007 r. Nr 121, poz. 831), która zmienia z dniem 10 października 2007 r. poza KPC także ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ponadto w tym samym Dz.U. (poz. 842) ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
- Ust. o zm. ust. – Kodeks postępowania cywilnego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o Inspekcji Weterynaryjnej;

6 lipca 2007:
Wprowadzona została ustawa z z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 5 lipca 2007 r., Nr 120 poz. 818).
Ustawa ta dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz.Urz. UE L 289 z 3.11.2005, str. 15-22), dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz.Urz. UE L 375 z dnia 23.12.2004, str. 12-18).
- Ust. o zm. ust. o cudzoziemcach oraz niekt. in. ust.;

4 lipca 2007:
W Dz.U. Nr 118 z dnia 3 lipca 2007 r. ukazały się kolejne umowy międzynarodowe:
1. Konwencja o pomocy żywnościowej, sporządzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r. (poz. 813);
2. Międzynarodowa umowa w sprawie kawy, sporządzona w Londynie dnia 28 września 2000 r. (poz. 815).
Teksty umów zostaną wkrótce udostępnione.

3 lipca 2007:
W Dz.U. Nr 117 z dnia 2 lipca 2007 r. ukazały się następujące umowy międzynarodowe:
1. Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzona w Strasburgu dnia 22 lipca 1964 r., oraz Protokół do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzony w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (poz. 808);
2. Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r. (poz. 810)
Teksty umów będą dostępne niebawem.

30 czerwca 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. (ujednolicono także teksty zmienionych ustaw):
- Ust. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (2007);
- Ust. o zm. ust. – Prawo energetyczne;
- Ust. o zm. ust. o rehab. zaw. i społ oraz zatr. os. niepełnospr. oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zasadach finansowania nauki;

27 czerwca 2007:
W Dz.U. Nr 112 z dnia 27 czerwca 2007 r. ukazały się następujące ustawy (wymienione poniżej zostały już wprowadzone do serwisu):
- Ust. o zm. KPC, KPK oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- Ust. o zm. ust. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
- Ust. o zm. ust. o komornikach sądowych i egzekucji oraz niekt. in. ust.;

26 czerwca 2007:
W Dz.U. Nr 111 poz. 765 z dnia 26 czerwca 2007 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks karny skarbowy.
- Kodeks karny skarbowy;

22 czerwca 2007:
W Dz.U. Nr 109 z 21 czerwca 2007 r. ukazała się nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (poz. 747). Zmiany wynikające z tej nowelizacji zostały wprowadzone do obu zmienionych ustaw i wejdą w życie 6 lipca 2007 r.
Ponadto w tym samym Dz.U. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks wykroczeń.
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach rodzinnych oraz ust. o podatku rolnym;
- Ust. o świadczeniach rodzinnych;
- Ust. o podatku rolnym;
- Kodeks wykroczeń;

22 czerwca 2007:
W Dz.U. Nr 108 pod poz. 744 i 745 ukazały się umowy międzynarodowe:
- Regulamin poczty listowej, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. oraz
- Regulamin dotyczący paczek pocztowych, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

20 czerwca 2007:
Wprowadzono nową ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 107 poz. 732 oraz ujednolicono brzmienie zmieninych przez nią aktów prawnych:
- Ust. o zm. ust. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zm. niekt. in. ust.;

18 czerwca 2007:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.5.2007 r. w sprawie SK 68/06, dotyczący niezgodności z Konstytucją przepisu zwalniającego z obowiązku pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej.
- Wyrok TK, SK 68/06;

15 czerwca 2007:
Wprowadzone zostały wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 105 z dnia 14.6.2007 r., zob.:
- Wyrok TK, P 8/06;
- WyrokTK, P 20/06;

12 czerwca 2007:
W Dz.U. Nr 102 z dnia 11.6.2007 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych.
Ponadto wprowadzono inne ustawy opublikowane w tym Dz.U. i ujednolicono zmienione przepisy, zob.:
- Ust. o państwowych instytucjach filmowych;
- Ust. o zm. ust. – Karta Nauczyciela;
- Ust. o zm. ust. o pracownikach sądów i prokuratur;
- Ust. o zm. ust. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ust. o działalności ubezpieczeniowej;

8 czerwca 2007:
W Dz.U. Nr 100 poz. 674 z dnia 6.6.2007 r. opublikowany został Protokół z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999).
Aktualnie trwają prace nad jego wprowadzeniem.

6 czerwca 2007:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 98 oraz ustawy opublikowane w Dz.U. Nr. 99 z dnia 5.6.2007 r. Zmiany wynikające ze wszystkich tych aktów, zostały już uwzględnione w przepisach.
- Wyrok TK, K 42/05;
- Wyrok TK, SK 36/06;
- Ust. o zm. ust. o kombatantach;
- Ust. o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej nazwy „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”;
- Ust. o zm. ust. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- Ust. o zm. ust. ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niekt. in. ust. ;
- Ust. o zm. ust. o bezpieczeństwie imprez masowych;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks postępowania karnego oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. – Prawo budowlane oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o podatku akcyzowym oraz o zm. niekt. in. ust.;

30 maja 2007:
W ostatnich Dz.U. ukazały się następujące akty prawne:
1) Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.;
2) umowa z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu;
3) ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
W tej chwili trwają prace nad wprowadzeniem tych aktów do serwisu.
- Ust. o zm. ust. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

21 maja 2007:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 89 opublikowano dwie nowe ustawy (zostały wprowadzone wraz z wynikającymi z nich zmianami) oraz tekst jednolity ustawy o rezerwach państwowych, zob.:
- Ust. o Państwowej Inspekcji Pracy;
- Ust. o zarządzaniu kryzysowym;
- Ust. o rezerwach państwowych;

20 maja 2007:
Wprowadzona została ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. opublikowana w Dz.U. Nr 88 poz. 587 (Dz.U. z dnia 18 maja 2007 r.).
Przepisy tej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz.Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3) oraz wykonują postanowienia rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).
- Ust. o zm. ust. – Prawo ochrony środowiska oraz niekt. in. ust.;

16 maja 2007:
Wprowadzony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej (K 2/07), opublikowany w Dz.U. Nr 85 poz. 571.
Ponadto w Dzienniku tym opublikowano dwie umowy międzynarodowe.
- Wyrok TK K 2/07;
- Poprawiony Artykuł 1 Konwencji CCW, Genewa 21.12.2001 r.;
- Umowa między RP i Słowacją o współpracy w zwalczaniu przestępczości, Warszawa 23.3.2004 r.;

15 maja 2007:
W Dz.U. Nr 84 poz. 563 z dnia 14 maja 2007 r. ukazała się Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
- Konwencja ONZ przeciwko korupcji, 31.10.2003 r.;

14 maja 2007:
Wprowadzona została ustawa opublikowana w Dz.U. Nr 83 z 11.5.2007 r. (weszła w życie z dniem ogłoszenia). Teksty zmienionych ustaw zostały również ujednolicone.
- Ust. o zm. ust. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ust. o IPN;

11 maja 2007:
W Dz.U. Nr 82 z 11.5.2007 r. opublikowane zostały następujące ustawy, które zostały wprowadzone już do naszych zasobów (ujednolicono także teksty wszystkich zmienionych aktów prawnych):
- Ust. o ratyf. Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między WE i Albanią, Luksemburg 12.6.2006 r.;
- Ust. o kompatybilności elektromagnetycznej;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks cywilny oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o Straży Granicznej oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zm. niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust. – Prawo zamówień publicznych oraz niekt. in. ust.;

10 maja 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 80 z dnia 9.5.2007 r., zob. listę poniżej.
Ponadto wprowadzony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.4.2007 r., sygn. akt SK 49/05 (dot. wykupu przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem), opublikowany w Dz.U. z dnia 10.5.2007 r. Nr 81, poz. 554.
- Ust. o zm. ust. – Kodeks cywilny;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o zm. ust. – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o ochronie roślin oraz niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o systemie oświaty oraz o zm. niektórych in. ust.;
- Wyrok TK SK 49/05;

8 maja 2007:
W ostatnich dniach zaktualizowana została baza rozporządzeń.
Ponadto wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 77 z dnia 30.4.2007 r., zob.:
- Ust. o ratyf. Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów MODM, Kingston 27.3.1998 r.;
- Ust. o ratyf. Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, 23.5.1997;

27 kwietnia 2007:
Wprowadzona została ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wdraża postanowienia:
1) dyrektywy 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 85; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 313),
2) dyrektywy 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 34; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 262),
3) dyrektywy 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 58; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 286),
4) dyrektywy 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez człowieka (Dz.Urz. WE L 121 z 1.05.2001, str. 34; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 299).
Zob. tekst ustawy:
- Ust. o zm. ust. – Prawo farmaceutyczne oraz o zm. niekt. in. ust.;

27 kwietnia 2007:
Wprowadzona została ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, opubl. w Dz.U. Nr 75 poz. 493, która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.Urz. UE L 143/56 z 30.04.2004, str. 56; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357). Zob.:
- Ust. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

26 kwietnia 2007:
W Dz.U. z dnia 25.4.2007 r. Nr 74 poz. 487 opublikowana została Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzona w Genewie dnia 21 maja 2003 r.. Jej tekst będzie dostępny wkrótce.

25 kwietnia 2007:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 73 poz. 484 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wchodzi w życie 10.5.2007 r.). Jej tekst oraz zmiany z niej wynikające zostały już wprowadzone.
- Ust. o zm. ust. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zm. niektórych in. ust.;
- Ust. o Krajowej Radzie Sądownictwa (2001);
- Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- Ust. o prokuraturze;

21 kwietnia 2007:
W Dz.U. Nr 71 z dnia 20.4.2007 r. poz. 481 ukazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.4.2007:
- Wyrok TK SK 20/05;

20 kwietnia 2007:
W Dz.U. Nr 70 (z dnia 19.4.2007 r.) pod poz. 473 i 474 ukazały się obwieszczenia Marszałka Sejmu o publikacji tekstów jednolitych następujących ustaw:
- Ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;

19 kwietnia 2007:
Wprowadzone zostały opublikowane w Dz.U. Nr 69 poz. 467 i 468 wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zob.
- Wyrok TK K 40/04;
- Wyrok TK SK 19/06;

18 kwietnia 2007:
W Dz.U. Nr 68 z dnia 17.4.2007 r. ukazały się obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych następujących ustaw:
- Ust. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
- Ust. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

17 kwietnia 2007:
Dz.U. Nr 66 z dnia 16.4.2007 przynosi następujące umowy międzynarodowe:
1. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r. (poz. 438);

2. Porozumienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r.;

3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisana w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r.;

4. Porozumienie z dnia 27 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem powyższych umów do serwisu.

14 kwietnia 2007:
W Dz.U. Nr 65 poz. 437 z dnia 13.4.2007 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej, zob.:
- Ust. o działach administracji rządowej;

13 kwietnia 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 64 z dnia 11.4.2007 r. a także ujednolicone zostały teksty wszystkich zmienionych aktów prawnych, zob.:
- Ust. o zm. ust. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ust. – Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. o wykonywaniu prac podwodnych;
- Ust. o zm. ust. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ust. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
- Ust. o zm. ust. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń;
- Ust. o zm. ust. o prokuraturze;
- Ust. o zm. ust. o prokuraturze, ust. - KPK oraz niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ust.;

12 kwietnia 2007:
Wprowadzono ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427).
Ustawa ta zmienia: ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego i ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Ust. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego;

11 kwietnia 2007:
W Dz.U. Nr 63 z dnia 11.4.2007 r. ukazały się obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów następujących ustaw:
- Ust. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- Ust. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

6 kwietnia 2007:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 61 poz. 410 i 411 (wchodzą w życie 21.4.2007 r.) oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.3.2007 r., zob.:
- Ust. o zm. ust. – Prawo dewizowe oraz innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o radiofonii i telewizji;
- Wyrok TK SK 3/05;
- Wyrok TK SK 9/05;

5 kwietnia 2007:
W Dz.U. Nr 59 poz. 404 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z wyłączeniem art. 47 - 62 i 66 - 69 tejże ustawy i innych wymienionych w obwieszczeniu.
Tekst jednolity ustawy publikujemy poniżej.
Ponadto wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26.3.2007 (sygn. akt K 29/06) dotyczący ustawy o lasach.
- Ust. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- Wyrok TK K 29/06;

4 kwietnia 2007:
Wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.3.2007 r., sygn. akt K 47/05, opublikowany w Dz.U. Nr 57, poz. 390, zob.:
- Wyrok TK K 47/05;

3 kwietnia 2007:
Wprowadzona została, opublikowana w Dz.U. Nr 57 poz. 381, ustawa o zmianie Prawa o ruchu drogowym, wprowadzająca m.in. obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania przez cały dzień (art. 51 ust. 1 PrRuchDrog). Nowe przepisy wchodzą w życie 17.4.2007 r.
Tekst ustawy nowelizującej oraz ujednolicony tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym są dostępne pod poniższymi linkami:
- Ust. o zm. ust. – Prawo o ruchu drogowym;
- Prawo o ruchu drogowym;

2 kwietnia 2007:
Wprowadzono ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 56, poz. 366 (weszła w życie 1.4.2007 r.) oraz ujednolicono tekst zmienionej ustawy, zob.:
- Ust. o zm. ust. o organizacji rynków owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego;
- Ust. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno;

1 kwietnia 2007:
Uzupełniane są brakujące umowy międzynarodowe. Do tej pory wprowadzono m.in.:
- Um. w spr. wyk. postanowień Konw. NZ o prawie morza z 10.12.1982 r., Nowy Jork 4.8.1995 r.;
- Um. o opodatk. doch. z oszczędn. między RP i Holandią w odn. do Aruby, Warszawa 7.7.2004 i Haga 9.11.2004;
- Prot. fak. do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, Nowy Jork 18.12.2002 ;
- Um. o opodatk. doch. z oszcz. w odn. do Antyli Niderlandzkich, Warszawa 7.7.2004 i Haga 27.8.2004;
- Um. między Polską a Włochami w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, Rzym 11.2.2005 r.;
- Program wsp. kult. i eduk. między Polską i Argentyną, Warszawa 22.4.2005 r.;
- Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzyn. przew. lotn., Montreal 28.5.1999 r.;
- Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, Wiedeń 15.11.1972 r.;

26 marca 2007:
Wprowadzono inne ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 52 z dnia 23.3.2007 r., które również wchodzą w życie 7.4.2007r. (za wyjątkiem niektórych przepisów ust. o zm. ust. o identyfikacji i rejestracji zwierząt). Teksty zmienianych ustaw zostały już ujednolicone.
- Ust. o zm. ust. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
- Ust. o zm. ust. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ust. o Inspekcji Weterynaryjnej;

25 marca 2007:
Wprowadzona została ustawa z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343), która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 73/238/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie łagodzenia skutków trudności w dostawach surowej ropy naftowej i produktów ropopochodnych (Dz.Urz. UE L 228 z 16.08.1973, str. 1-2; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 1, str. 36),
2) dyrektywy 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz. UE L 217 z 8.08.2006, str. 8-15),
3) dyrektywy 2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.07.2003, str. 57-78; Dz. Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 230)
4) dyrektywy 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (Dz.Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 92-96; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str.19).
- Ust. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego;

23 marca 2007:
Wprowadzona została nowa ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331), która wchodzi w życie 21.4.2007 r. (proszę więc podać tą lub późniejsza datę obowiązywania w górnym panelu). Ujednolicono także teksty zmienionych ustaw.
- Ust. o ochronie konkurencji i konsumentów;

22 marca 2007:
Wprowadzono ustawę opubl. w Dz.U. z dnia 20.3.2007 r. Nr 49 poz. 328, która wchodzi w życie 4.4.2007 r., oraz ujednolicono teksty ustaw, zmienione tym aktem prawnym, zob. m.in.:
- Ust. o zm. ust. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo­darskich i innych ust.;
- Ust. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

20 marca 2007:
Wprowadzono ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 48 poz. 320 oraz ujednolicono tekst zmienionej ustawy (zmiany wchodzą w życie 1.4.2007 r.).
Ponadto wprowadzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.3.2007 r. (sygn. akt: K 8/07) i zmieniono przepisy, jakie zostały uznane za niezgodne z Konstytucją.
- Ust. o zm. ust. o pomocy społecznej;
- Ust. o pomocy społecznej;
- Wyrok TK K 8/07;

19 marca 2007:
Wprowadzono wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 47 z dnia 16.3.2007 r., zob.:
- Wyrok TK P 45/06;
- Wyrok TK K 28/05;

14 marca 2007:
W Dz.U. Nr 44 poz. 287 z dnia 13 marca 2007 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Tekst jednolity jest dostępny pod poniższym linkiem.
Ponadto wprowadzony został, opublikowany w tym samym Dz.U. pod poz. 288, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2007 r.
- Ust. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
- Wyrok TK P 22/06;

13 marca 2007:
W Dz.U. Nr 43 poz. 277 z 12 marca 2007 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji.
Ujednolicony tekst ustawy o Policji jest dostępny pod poniższym linkiem:
- Ust. o Policji;

9 marca 2007:
Dz.U. Nr 42 z 9.3.2007 r. przyniósł dwie ustawy nowelizujące (zmiany zostały ju wprowadzone do odpowiednich ustaw) oraz trzy ogłoszenia o jednolitym tekście ustawy, zob.:
- Ust. o zm. ust. - Prawo bankowe;
- Ust. o zm. ust. o systemie informacji oświatowej oraz ust. o systemie oświaty;
- Ust. o specjalnych strefach ekonomicznych;
- Ust. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
- Prawo atomowe;

7 marca 2007:
W Dz.U. Nr 41 poz. 271 ukazał się tekst jednolity ustawy o nasiennictwie, zob.:
- Ust. o nasiennictwie (1995);

5 marca 2007:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 39 pod. poz. 251 i 252 ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Ust. o odpadach (2001);
- Ust. o produktach biobójczych;

1 marca 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 35 z dnia 27.2.2007 r. oraz w Dz.U. Nr 36 z dnia 28.2.2007 r., zob.
- Ust. o ustanow. „Programu modernizacji Policji, SG, PSP i BOR w latach 2007-2009”;
- Ust. o zm. ust. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym;
- Ust. o zm. ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
- Ust. o zm. ust. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;
- Ust. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
- Ust. o zm. ust. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ust. o działach administracji rządowej;
- Ust. o zm. ust. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i in. os. oraz niekt. in. ust.;
- Ust. o zm. ust o pomocy społecznej;
- Ust. o zm. ust. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006;

1 marca 2007:
W Dz.U. Nr 36 z 28.2.2007 r. ukazały się teksty jednolite następujących ustaw,:
- Ust. o świadku koronnym;
- Ust. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

28 lutego 2007:
Wprowadzona została ustawa z 12.1.2007 o zm. ust. o sporcie kwalifikowanym oraz ujednolicono teksty ustaw zmienionych przez tą ustawę. Zmiany wchodzą w życie 13.3.2007 r., zob.:
- Ust. o zm. ust. o sporcie kwalifikowanym oraz ust. o kulturze fizycznej;
- Ust. o sporcie kwalifikowanym;
- Ust. o kulturze fizycznej;

21 lutego 2007:
Wprowadzono nowe rozporządzenie:
- Rozp. w spr. szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych;

16 lutego 2007:
W Dz.U. Nr 25 poz. 162 z dnia 15 lutego 2007 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 lutego 2007 r., która wchodzi w życie 28.2.2007 r.
Ujednolicony tekst zmienionej ustawy jest dostępny pod poniższym linkiem. Jako datę obowiązywania należy wskazać dzień 15.3.2007 r. (wówczas zmieniona ustawa wchodzi w życie).
- Ust. o zm. ust. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 i ustawy o IPN;
- Ust. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

13 lutego 2007:
Wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 23 z 12.2.2007 r., które wchodzą w życie 27.2.2007 r. oraz ustawę o zm ust. o zwrocie niektórych wydatków zw. z budownictwem mieszkaniowym, która wchodzi w życie 6.3.2007 r. Zob.:
- Ust. o nadaniu Akademii Medycznej w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”;
- Ust. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia;
- Ust. o zm. ust. – Pr. telekom.;
- Ust. o zm. ust. o zwrocie osobom fizycz. wydatków związanych z budow. mieszk.;
- Wyrok TK P 25/06;

10 lutego 2007:
Do systemu wprowadzono ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 21 z 9.2.2007 r., zob.:
- Ust. o zm. ust. o kosztach sądowych w spr. cywilnych;
- Ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
- Ust. o zm. ust. – Pr. energ., ust. – Pr. ochr. środ. oraz ust. o sys. oceny zgodności;
- Prawo energetyczne;
- Ust. o zm. ust. o działach adm. rząd. oraz niektórych innych ust.;

9 lutego 2007:
Wprowadzono ustawę o zmianie kodeksu postępowania karnego z 12.1.2007 r., opublikowaną w Dz.U. Nr 20 poz. 116 z 8.2.2007 r.. Ustawa wchodzi w życie 16.2.2007 r., zob.:
- Ust. o zm. ust. - KPK;
- Kodeks postępowania karnego;

8 lutego 2007:
W Dz.U. Nr 19 pod poz. 115 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie obwieszczenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. Zob. tekst ustawy:
- Ust. o drogach publicznych;

7 lutego 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 17 z dnia 6.2.2007 r.(wchodzą w życie 21.2.2007 r.). Zob.:
- Ust. o zm. ust. o org. i funkcj. funduszy emeryt. oraz innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o państwowym zasobie kadrowym;

1 lutego 2007:
Wprowadzona została opublikowana w Dz.U. Nr 15 poz. 90 ustawa budżetowa na rok 2007 (weszła w życie z mocą od 1.1.2007 r.). Ponadto w Dz.U. Nr 16 pod poz. 94 ukazał się tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym.
Zob. teksty:
- Ust. budżetowa na rok 2007;
- Ust. o transporcie kolejowym;

31 stycznia 2007:
W Dz.U. Nr 14 z dnia 31.1.2007 r., pod poz. 89 ukazał się tekst jednolity ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.8.1991 r., zob.:
- Ust. o zakładach opieki zdrowotnej;

24 stycznia 2007:
Dodano, opublikowane dnia 22.1.2007 r., wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok w sprawie U 5/06 wchodzi w życie 22.1.2008 r.
Ponadto w Dz.U. Nr 11 z 24.1.2007 r. ukazał się tekst jednolity ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. zob.:
- Wyrok TK P 19/06;
- Wyrok TK U 5/06;
- Ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;

17 stycznia 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz. U. Nr 7 z dnia 17.1.2007 r. oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.1.2007 r. (P 5/05). Ujednolicone zostały także ustawy zmienione tymi aktami.
- Ust. o zm. ust. o Polskiej Agencji Prasowej;
- Ust. o zm. ust. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- Ust. o zm. ust. - przep. wprow. USKWiSWW oraz USłużbFunkcSKWiSWW;
- Wyrok TK P 5/05;

9 stycznia 2007:
Wprowadzona została kolejna ustawa, opublikowana jeszcze w 2006 r. (wchodzi w życie 1.4.2007 r.), zob.:
- Ust. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

7 stycznia 2007:
Wprowadzona została kolejna ustawa, zob.:
- Ust. oo finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;

4 stycznia 2007:
Nasza baza tłumaczeń polskich aktów prawnych net4lawyer.com została uzupełniona o kolejne dane i obejmuje już 69 ustaw.
Aby zapoznać się z jej zawartością należy zalogować się na stronie głównej podając jako login i hasło: demo.
Zapraszamy!

3 stycznia 2007:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. z 28 i 29 grudnia 2006 r.:
- Ust. o zm. ust. o org. rynków owoców i warzyw, chmielu, tytoniu oraz suszu paszowego;
- Ust. o zm. ust. o post. w spr. dot. pomocy publ. i niektórych innych ustaw;
- Ust. o świad. pieniężnym i upr. przysł. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;
- Ust. o zm. ust. o podatku rolnym oraz ust. o podatku leśnym;
- Ust. o zm. ust. o ustroju miasta stołecznego Warszawy;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o gosp. nier. oraz o zm. niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zm. niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o ochr. zwierząt i ust. o ochr. zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- Ust. o zm. ust. o pomocy społecznej;
- Ust. o zm. ust. o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zm. KC;
- Ust. o zm. ust. o systemie oceny zgodności oraz o zm. niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006;
- Ust. oo finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;
- Ust. o zm. ust. o niekt. um. kompensacyjnych zaw. w zw. z potrz. obron.;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o em. i rentach z FUS oraz ust. o sys. ubezp. społ.;
- Ust. o zm. ust. o grupach producentów roln. i ich związkach oraz o zm. in. ust.;
- Ust. zm. ust. o zm. niekt. ust. w zw. w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej;

20 grudnia 2006:
Wprowadzono zmiany wynikające z ustaw opublikowanych w Dz.U. Nr 235, opublikowanym 19.12.2006 r., zob.:
- Ust. o ratyf. Popr. do Konwencji o ochr. fiz. materiałów jądr., Wiedeń 8.7.2005;
- Ust. o ratyf. Umowy między RP i USA dot. stos. Um. o ekstradycji,Warszawa 9.6.2006;
- Ust. o ratyf. Um. między RP a Czechami o współpr. w zwalcz. przest., Warszawa 21.6.2006;
- Ust. o zm. ust. – KPC oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym oraz o zm. ust. – Prawo o ruchu drogowym;

19 grudnia 2006:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 234 opublikowano teksty jednolite następujących aktów prawnych:
- Ust. o cudzoziemcach;
- Ust. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17 grudnia 2006:
Ujednolicono znajdujące się w naszej bazie teksty ustaw zmienionych przez ustawę z 18.10.2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U. Nr 220 poz. 1600).

12 grudnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opubl. w Dz.U. Nr 226 i 227 z 11.12.2006 r. (wchodzą w życie 26.12.2006 r., oprócz ustawy o zmianie Kodeksu karnego, która wchodzi w życie 11.3.2007 r.), zob.:
- Ust. o ratyf. Konw. między RP i Wlk. Bryt. o unikaniu podw. opod., Londyn 20.7.2006 ;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks postępowania karnego;
- Ust. o zm. ust. – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

8 grudnia 2006:
Wprowadzono ustawy opublikowane w dzisiejszym Dz.U. Nr 225 (zob. lista poniżej). Ponadto ujednolicono teksty aktów prawnych zmienionych przez te ustawy.
- Ust. o opłacie skarbowej;
- Ust. o zm. ust. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;

6 grudnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 222 z 5.11.2006 r. oraz ujednolicono teksty ustaw przez nie zmieniane:
- Ust. o zm. ust. o podatku od spadków i darowizn oraz ust. o podatku od czyn. cywilnopr.;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach rodzinnych;

5 grudnia 2006:
Wprowadzono ustawę z dnia 16.11.2006 r. o o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, opubl. w Dz.U. Nr 221, poz. 1615 oraz zmiany z niej wynikające (wchodzą w życie 19.12.2006 r.), zob.:
- Ust. o zm. ust. - Kodeks pracy i ust. o św. pien. w razie chor. i macierzyństwa;

3 grudnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 220 poz. 1600 - 1602, tzn.:
- Ust. o zm. i uchyl. niektórych upoważnień do wyd. akt. wyk.;
- Ust. o zm. ust. o szczeg. zasadach przyg. i realizacji inw. w zakr. dróg krajowych;
- Ust. o zm. ust. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

1 grudnia 2006:
W Dz.U. Nr 218 pod poz. 1592 ukazała się ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Ustawa ta wchodzi w życie 28.2.2007 r., ale data obowiązywania niektórych przepisów została określona w sposób szczególny (zob. art. 67 ustawy), zob.:
- Ust. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

30 listopada 2006:
Wprowadzone zostały kolejne ustawy, opublikowane w Dz.U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r. Zob.:
- Ust. o zm. ust. – Kodeks pracy;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Ust. o zm. ust. – Ordynacja podatkowa oraz o zm. in. ust.;

29 listopada 2006:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 216 pod. poz. 1584 i 1585 ukazały się obwieszczenia o tekstach jednolitych następujących ustaw:
- Ust. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- Ust. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;

23 listopada 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 208 z dnia 21.11.2006 r. oraz dokonano uaktualnień zmienionych aktów, zob. lista poniżej:
- Ust. o zm. ust. o kulturze fizycznej;
- Ust. o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej;
- Ust. o ratyf. Konwencji o prawie właściwym dla zobow. umownych, Luksemburg 14.4.2005 r.;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z FUS;
- Ust. o zm. ust. o dodatkach mieszkaniowych;
- Ust. o zm. ust. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
- Ust. o likwidacji niepodjętych depozytów;
- Ust. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
- Ust. o wyrobie napojów spirytusowych;
- Ust. o zm. ust. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

21 listopada 2006:
W Dz.U. Nr 207 z 20.11.2006 r. pod poz. 1523 opublikowana została Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.. W stosunku do Polski wejdzie ona w życie 16 grudnia 2006 r.
Jej tekst będzie dostępny na naszych stronach niebawem.

9 listopada 2006:
Wprowadzono kolejne akty prawne, opublikowane w Dz.U. Nr 202:
- Ust. o dotacji dla PP ZCh "Tarnowskie Góry;
- Ust. o nadaniu nowych nazw niektórym publ. uczelniom akademickim;

8 listopada 2006:
Wprowadzono zmiany wynikające z ustaw opublikowanych w Dz.U. Nr 200, zob.:
- Ust. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ust. o zm. ust. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i in.;

27 października 2006:
Dodano kolejne akty prawne,opublikowane w Dz.U. Nr 194 i 195:
- Ust. o ratyf. umowy RP a Macedonią o zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 6 kwietnia 2006 r.;
- Ust. o zm. ust. o orderach i odznaczeniach;
- Ust. o zm. ust. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Polski;

22 października 2006:
Dodana została opublikowana w Dz.U. Nr 191 poz. 1411 ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, która wchodzi w życie 22.4.2007 r., zob.:
- Ust. o przejrzystości stos. finans. pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi;

21 października 2006:
System został wzbogacony o kolejne akty prawne, zob.:
- Ust. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej;
- Ust. o zm. ust. – Prawo geologiczne i górnicze;
- Ust. o zm. ust. – Prawo o ruchu drogowym;
- Ust. o zm. ust. – Prawo bankowe;
- Ust. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
- Ust. o zm. ust. o podatku rolnym;
- Ust. o zm. ust. o kontroli skarbowej oraz o zm. niektórych innych ust.;
- Ust. o zm. ust. – Prawo o ustroju sądów wojskowych;

12 października 2006:
W Dz.U. Nr 183 z 11.10.2006 r. opublikowana zostala ustawa o podatku tonażowym (poz. 1353) oraz ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (poz. 1354), zob.:
- Ust. o podatku tonażowym;
- Ust. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania;

5 października 2006:
Wprowadzona została ustawa z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225), wchodząca w życie 28.10.2006 r., zob. tekst:
- Ust. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

4 października 2006:
Wprowadzona została ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych z 25.8.2006 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1201) oraz zmiany z niej wynikające (wchodzą w życie 10.10.2006 r.).
Wprowadzone zostały także ustawy z dnia 24.8.2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1217) oraz nowa ustawa o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218), które wejdą w życie dnia 27.10.2006 r.
Zob. następujące teksty:
- Ust. o zm. ust. o pracownikach samorządowych;
- Ust. o pracownikach samorządowych (1990);
- Ust. o państwowym zasobie kadrowym;
- Ust. o służbie cywilnej (2006);

3 października 2006:
Wprowadzona została ustawa z dnia 25.8.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199) oraz ustawa z dnia 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200), które wchodzą w życie dnia 1.1.2007 r., zob.
- Ust. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
- Ust. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

19 września 2006:
W Dz.U. Nr 167, poz. 1191 z 19.9.2006 r. ukazał się tekst jednolity ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zob.:
- Ust. o komornikach sądowych i egzekucji;

14 września 2006:
W Dz.U. Nr 164 poz. 1163 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -- Prawo zamówień publicznych, zob.:
- Prawo zamówień publicznych;

12 września 2006:
W Dz.U. Nr 162 z 12.9.2006 r. ukazały się Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22.7.1946 r., przyjęte przez 51. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16.5.1998 r. (poz. 1145) oraz Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywajàcych bez zezwolenia, podpisana w Warszawie dnia 19.9.2005 r. (poz. 1147).
Teksty umów będą dostępne po opracowaniu.

7 września 2006:
W Dz.U. Nr 159 poz. 1127 ukazała się ustawa o zmianie ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych (wchodzi w życie 13.9.2006 r.). Tekst ustawy zmieniającej oraz ujednolicony tekst ordynacji wyborczej są dostępne pod poniższymi linkami:
- Ust. o zm. ust. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
- Ust. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

6 września 2006:
W Dz.U. Nr 158 ukazały się cztery nowe ustawy:
- ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (poz. 1121) - wchodzi w życie 1.10.2006 r.,
- ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (poz. 1122) - wchodzi w życie 20.9.2006 r.,
- ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (poz. 1123) - wchodzi w życie 20.9.2006 r. - oraz
- ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (poz. 1124), która weszła w życie 5.9.2006 r..
Zob. teksty:
- Ust. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
- Ust. o zm. ust. o Policji oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. - Prawo energetyczne;
- Ust. zm. ust. o zm. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;

4 września 2006:
Wprowadzona została ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze finansowym, opublikowana w Dz.U. Nr 157 poz. 1119 (wchodzi w życie 19.9.2006 r.), zob.:
- Ust. o nadzorze nad rynkiem finansowym;

3 września 2006:
W Dz.U. Nr 156 z 1.9.2006 r. pod poz. 1118 ukazał się tekst jednolity ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, zob.:
- Prawo budowlane;

25 sierpnia 2006:
Wprowadzone zostały kolejne akty prawne, zob.
- Ust. o ratyf. Konw. w spr. elimin. podwójnego opodatk. w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, Bruksela 23.7.1990 r.;
- Ust. o zm. ust. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- Ust. o zm. ust. o grobach i cmentarzach wojennych;
- Ust. o zm. ust. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- Ust. o wjeździe na teryt. RP, pobycie oraz wyjeździe obywateli państw UE i członków ich rodzin;
- Ust. o zm. prawa o ustroju sądów powsz., prawa o ustroju sądów wojsk. oraz ustawy o prokuraturze;
- Ust. o paszach;
- Ust. o zm. ust. o transporcie kolejowym;

22 sierpnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 149 z dnia 22.8.2006 r. pod poz. 1073 - 1076 (wchodzą w życie 6.9.2006 r.), 1077 (weszła w życie 18.8.2006 r.) i 1078 (wejdzie w życie 31.8.2006 r.), zob. teksty:
- Ust. o zm. ust. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, SG, BOR, PSP, SW, CBA i ABW oraz AW;
- Ust. o zm. ust. o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw;
- Ust. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń;
- Ust. o spółdzielni europejskiej;
- Ust. o zm. ust. o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych;

17 sierpnia 2006:
Wprowadzona została ustawa opubl. w Dz.U. Nr 146, poz. 1055 (z 16.8.2006 r.) oraz ujednolicono zmienione przez nią akty prawne. Warto zauważyć, iż ustawa ta nadała datę obowiązywania ustawie z 8.7.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457), wobec czego dnia 1.9.2006 r. wejdą w życie zmiany wprowadzone tą właśnie ustawą, zob.:
- Ust. o zm. ust. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o sam. gmin. oraz niekt. innych ustaw;

15 sierpnia 2006:
Wprowadzona została ustawa opubl. w Dz.U. z 14.8.2006 r., Nr 145, poz. 1050, zob.:
- Ust. o zm. ust. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw oraz ust. o podpisie elektronicznym;

14 sierpnia 2006:
Wprowadzone zostały nowe ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 143 z 10.8.2006 r., zob. (uwaga na czas wejścia w życie poniższych aktów):
- Ust. o dokumentach paszportowych;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o zm. ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o zm. ust. o św. opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ.;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw;

10 sierpnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 126, 133, 137 i 141, zob.:
- Ust. o zm. ust. o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie;
- Ust. o zm. ustaw w związku z członkostwem RP w UE;
- Ust. o zm. ust. o pomocy publ. i restrukturyzacji publ. ZOZ;
- Ust. o zm. ust. o spec. strefach ekon. oraz niektórych ustaw;

31 lipca 2006:
Do systemu prowadzone zostały następujące ustawy:
- Ust. o ratyf. Konwncji ONZ o korupcji, 31.10.2003 r.;
- Ust. o zm. ust. o komornikach sądowych i egzekucji;
- Ust. o zm. ust. - Prawo geologiczne i górnicze;
- Ust. o ratyf. Umowy RP i Hongkongiem o pomocy w spr. karnych, Hongkong 26.4.2005 r.;
- Ust. o zm. ust. o kosztach w spr. cyw.;
- Ust. o zm. ust. o ochr. zabytków oraz ust. o sam. wojew.;

30 lipca 2006:
W Dz.U. nr 129 pod poz. 902 z dnia 19.7.2006 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska, zob.
- Prawo ochrony środowiska;

12 lipca 2006:
W Dz.U. Nr 123 poz. 857 i 858 z dnia 11.7.2006 r. ukazały się teksty jednolite następujących ustaw:
- Ust. o żegludze śródlądowej;
- Ust. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;

11 lipca 2006:
W Dz.U. Nr 122 z dnia 10.7.2006 r. pod poz. 851 ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zob.;
- Ust. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

7 lipca 2006:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 121 pod poz. 844 ukazał się tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zob.:
- Ust. o podatkach i opłatach lokalnych;

6 lipca 2006:
Dz.U. Nr 120 z 6.7.2006 r. przyniósł cztery ustawy zmieniające. Teksty tych ustaw zostały już wprowadzone. Ponadto ujednolicone zostało brzmienie zmienianych ustaw, zob.
- Ust. o zm. ust. o Funduszu Poręczeń Unijnych;
- Ust. o zm. ust. o prawie pomocy w post. w spr. cywilnych prow. w państwach UE;
- Ust. o zm. ust. o dopł. do ubezp. upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- Ust. o zm. ust. o przeciwdziałaniu narkomanii;

3 lipca 2006:
Wprowadzone zostały zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej... opubl. w Dz.U. Nr 117 poz. 790.
Zob. następujące akty prawne:
- Ust. o zm. ust. o diagnostyce labor. i o zm. ust. o zawodzie lekarza;
- Ust. o diagnostyce laboratoryjnej;
- Ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

27 czerwca 2006:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 107 opublikowane zostały następujące ustawy zmieniające, które wchodzą w życie odpowiednio 28.7.2006, 12.7.2006 oraz 5.7.2006 r.:
- Ust. o zm. ust. o komercjalizacji i prywatyzacji i in. ust.;
- Ust. o zm. ust. o zaw. tłumacza przysięgłego;
- Ust. o zm. ust. o niekt. formach wspierania działalności innowacyjnej i in. ust.;

24 czerwca 2006:
Dz.U. Nr 104 z dnia 23 czerwca 2006 r. przyniósł cztery obszerne ustawy.
Ustawa o CBA wchodzi w życie 24.7.2006, pozostałe zaś 1.10.2006 r. (oprócz niektórych przepisów wprowadzających, które wchodzą w życie już 8.7.2006 r.).
- Ust. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
- Ust. o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW;
- Ust. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
- Przep. wprow. USKWiSWW oraz USłużbFunkcSKWiSWW;

17 czerwca 2006:
W Dz.U. Nr. 100 z dnia 14 czerwca 2006 r. pod poz. 696 ukazało się obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze, zob.:
- Prawo lotnicze;

13 czerwca 2006:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 99 pod poz. 692 i 693 ukazały się obwieszczenia o ogłoszeniu tekstów jednolitych następujących ustaw:
- Ust. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
- Ust. o bezpieczeństwie morskim (2000);

8 czerwca 2006:
W dzisiejszym Dz.U. Nr 97 pod poz.673 i 674 ukazały się teksty jednolite poniższych ustaw:
- Ust. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- Ust. Karta Nauczyciela;

7 czerwca 2006:
W Dz.U. Nr 96, pos. 667 z dnia 7 czerwca 2006 r. ukazał się tekst jednolity ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. W naszej bazie tekst ustawy jest dostępny w formie ujednoliconej, zob.:
- Ust. o Państwowej Straży Pożarnej;

6 czerwca 2006:
Wprowadzono nowe akty prawne oraz ujednolicono teksty ustaw zmienione przez akty opublikowane w Dz.U. Nr 94 oraz Nr 95, zob. poniżej listę aktów.
Uwagi:
> ustawa o spółdzielniach socjalnych wchodzi w życie 5.7.2006,
> ustawa o zmianie KPK - 21.6.2006 r.,
> pozostałe akty - 1.10.2006 r.
- Ust. o finans. PWT w Warszawie z budżetu państwa;
- Ust. o finans. PWT we Wrocławiu z budżetu państwa;
- Ust. o finans. WSFP ,,Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa;
- Ust. o spółdzielniach socjalnych;
- Ust. o zm. KPK;

3 czerwca 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 92 (z dnia 1 czerwca 2006 r.) oraz ujednolicono teksty zmienionych ustaw.
Uwaga! Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie i ustawy o ochronie roślin wchodzi w życie 1 lipca 2005 r.
Zob. następujące akty:
- Ust. o ratyf. Międz. Um. dot. Drewna Tropik., Genewa 26.01.1994;
- Ust. o ratyf. umowy z Gruzją o unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 5.11.1999;
- Ust. o ratyf. Międzyn. konwencji o odpow. cyw. za zanieczyszczenia olejami bunkrowymi;
- Ust. o ratyf. umowy z Nową Zelandią w spr. unikania podwójnego opodatkowania, Warszawa 21.4.2005;
- Ust. o ratyf. umowy z Bułgarią o zabezpieczeniu społecznym, Sofia 9.6.2005 r.;
- Ust. o zm. ust. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych;
- Ust. o zm. ust. o nasiennictwie i ust. o ochronie roślin;

31 maja 2006:
Dziś ukazał się w Dz.U. Nr 90 poz. 631 tekst jednolity ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ponadto na mocy opublikowanej dziś (Dz.U. Nr 90 poz. 626) ustawy z 12 maja 2006 r. zmieniona została ustawa zmieniająca ustawę o emeryturach i rentach z FUS (z 2005 r.). Spowodowało to przesunięcie wejścia w życie zmian w art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zob. następujące akty:
- Ust. zm. ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
- Ust. o zm. ust. o emeryturach i rentach z FUS;
- Ust. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

16 maja 2006:
Dodano ustawę z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zm. ustawy o radiofonii i telewizji, opublikowaną w Dz.U. Nr 83, poz. 574 oraz ujednolicono tekst zmienionego aktu prawnego, zob.
- Ust. o zm. ustawy o radiofonii i telewizji;
- Ust. o radiofonii i telewizji;

11 maja 2006:
Ujednolicono ustawę - Prawo zamówień publicznych. Aby przejrzeć tekst ustawy po zmianach należy podać datę obowiązywania na dowolny dzień po 25 maja 2006 r. (wejście w życie zmian).
- Prawo zamówień publicznych;

10 maja 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006 r., zob.:
- Ust. o adm. obr. usługowym z zagranicą;
- Ust. o ratyf. Umowy między RP a Słowacją o współpracy w zwalczaniu przestępczości;
- Ust. o ratyf. Traktatu między Państwami UE a Bułgarią i Rumunią z 25.4.2005 r.;
- Ust. o zm. ust. o pracownikach samorz., ustawy o NIK i ust. o służbie cywilnej;
- Ust. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji;
- Ust. o zm. Prawa zamówień publicznych i ust. o odp. za narusz. dysc. finans. publ.;

5 maja 2006:
Wprowadzono ustawy i wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane w Dz.U. Nr 75 z dnia 4 maja 2006 r. (oraz ujednolicono odpowiednie przepisy), zob.:
- Ust. o zm. ust. o zakładach opieki zdrowotnej;
- Ust. o zm. ust. o ubezp. społ. rolników;
- Wyrok TK K 6/06;
- Wyrok TK P 9/05;

28 kwietnia 2006:
Dodano ustawę opublikowaną w Dz.U. Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. oraz ujednolicono zmienione przez nią teksty:
- Ust. o zm. ust. o wyd. Monitora Sądowego;

21 kwietnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 66 z dnia 21 kwietnia 2006 r. oraz ujednolicone zostały odpowiednie teksty ustaw, zob.:
- Ust. o ratyf. Międz. Umowy w sprawie Kawy;
- Ust. o ratyf. Ramowej Konwencji ŚOZ o Ograniczeniu Użycia Tytoniu;
- Ust. o ratyf. Umowy o współpracy WE i Szwajc. w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
- Ust. o zm. KPC;
- Ust. o zm. KPK;
- Ust. o zm. ust. o ustan. progr. o wyposaż. Sił Zbr. w samol. wielozad.;
- Ust. o zm. ust. o przeciwdz. narkom.;
- Ust. o zm. ust. o kontr. skarb.;
- Ust. o zm. ust. o zatrud. os. pozb. woln.;
- Ust. o zm. ust. o finans. wspier. inwest.;
- Ust. o zm. ust. o organiz. rynków owoców i warzyw i in.;
- Ust. o zm. ust. o praw. autor.;

18 kwietnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy opublikowane w Dz.U. Nr 64 z dnia 18 kwietnia 2006 r., tj.:
- Ust. o dotacji dla niektórych podmiotów;
- Ust. o zm. ust. o dodatk. mieszk.;
- Ust. o zm. ust. o sporcie kwalif.;

17 kwietnia 2006:
Wprowadzone zostały ustawy zmieniające, opublikowane w Dz.U. Nr 63 z dnia 13 kwietnia 2006 r.:
- Ust. o zm. ust. o rehab. zawod. i społ.;
- Ust. zm. ust. o zm. ust. o odpadach;

13 kwietnia 2006:
Nasze zasoby zostały uzupełnione o kolejne umowy międzynarodowe, m.in.:
- Um. w spr. zniesienia wiz dla uchodźców;
- Um. o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców;
- Um. między RP a Dowództw. Naczeln. Sojusz. Dowódcy Transfor. dotycz. JFTC;
- Um. między Konfeder. Szwajcar oraz Rep. Austrii w spr. utworz i funkcjon. ICMPD;

3 kwietnia 2006:
Dodano kolejną ustawę - ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, zob.:
- Ust. o zm. ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszk.;

31 marca 2006:
Dodano ustawę o zm. ust. - Prawo atomowe, ustawę o zwr. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 2006 r., dotyczący tzw. ustawy medialnej, zob.:
- Wyrok TK K 4/06;
- Ust. o zm. Prawa atom.;
- Ust. o zwr. pod. akcyz. z ceny ol. nap. wykorz. do prod. roln.;

29 marca 2006:
Do serwisu wprowadzone zostały następujące ustawy, zob.:
- Ust. o zm ust. o org. rynku mleka i przetw. mlecz.;
- Ust. o zm. ust. o ochr. zabytków;
- Ust. o zm. prawa ochr. środow. i innych ust.;
- Ust. o zm. ust. o płatn. bezpośr. do gruntów rolnych;

26 marca 2006:
Dziś uruchomiliśmy dla Państwa usługę "Aktualności Legislacyjne". W kolumnie obok będą pojawiać się informacje na temat regulacji wchodzących w ciągu nadchodzących 5 dni i znajdującach się w naszych zasobach. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat nowej funkcji.

23 marca 2006:
Wprowadzona została ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, ustawa zmieniająca Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 marca 2006 r. (P 8/05), zob.:
- Ust. o likw. Rządowego Centr. Studiów Strat.;
- Ust. o zm. Prawa o szkoln. wyższ. i ust. o pod. dochod. od os. fiz.;
- Wyrok TK P 8/05;

21 marca 2006:
Dnia 21 marca 2006 r. weszła w życie zmiana (wynikająca z Dz.U. z 2005 r. poz. 1497) ustawy o transporcie drogowym, na mocy której wprowadzono ust. 3 do art. 86 UTransportDrog, zob.:
- Ust. o transporcie drogowym;
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym i innych;

17 marca 2006:
Dnia 17 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie dot. kontroli legalności zatrudnienia, zob.:
- Rozp. w spr. kontroli legaln. zatrud.;

15 marca 2006:
Dnia 15 marca 2006 r. weszła w życie m.in. ustawa o Prokuratorii Generalnej, zob.:
- Ust. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

11 marca 2006:
Dodano, opublikowane w Dz.U. Nr 40 poz. 275, rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (wchodzi w życie 25 marca 2006 r.), zob.:
- Rozp. w spr. stacji badań pojazdów;

9 marca 2006:
Wprowadzone zostały, opublikowane w Dz.U. Nr 38 z dnia 7 marca 2006 r., orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz nowe rozporządzenie, tzn.:
- Wyrok TK P 21/05;
- Wyrok TK P 13/05;
- Rozp. w spr. min. stawki akcyzy na papierosy;

7 marca 2006:
Dnia 7 marca 2006 r. weszły w życie regulacje dot. działalności lobbingowej w procesie prawodawczym, tj.:
- Ust. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
- Rozp. w spr. wysłuchania publicznego;
- Rozp. w spr. rejestru podm. prowadz. zawod. dział. lobbingową;
- Rozp. w spr. zgłaszania zainteresowania pracami nad proj. aktów norm.;

6 marca 2006:
Do systemu wprowadzono następujące umowy międzynarodowe:
- Europejska konwencja o broni palnej. Strasburg. 1978.06.28;
- Um. między RP a Estonią w spr. ochrony informacji niejawnych. Warszawa 12.05.2003;
- Um. między RP a Czechami o ochronie informacji niejawnych. Praga. 07.12.2004;
- Um. między RP a WE o wdrożeniu Protokołu o przywilejach i immunitetach WE. Bruksela 08.04.1965;

5 marca 2006:
W związku z dużym zainteresowaniem do systemu wprowadzone zostało rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu, czyli tzw. ptasiej grypy:
- Rozp. w spr. zagrożenia ptasią grypą;

4 marca 2006:
Wprowadzona została (bez załączników) ustawa budżetowa na rok 2006, zob. link:
- Ust. budżetowa na rok 2006;

2 marca 2006:
Dnia 2 marca 2006 r. weszły w życie nowe regulacje o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o ławnikach. Są to:
- Ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
- Rozp. w spr. sposobu uiszczania opłat sądowych w spr. cyw.;
- Rozp. w spr. wzoru ośw. o zwolnienie od koszt. sąd. w post. cyw.;
- Rozp. w spr. rady ławniczej;

1 marca 2006:
Do systemu dodano oraz wprowadzono w związku z tym zmiany w stosownych ustawach wynikające z następujących wyroków Trybunału Konstytucyjnego:
- Wyrok TK K 9/05;
- Wyrok TK K 1/05;

28 lutego 2006:
Do serwisu wprowadzono następujące rozporządzenia:
- Rozp. w spr. wysłuchania publicznego;
- Rozp. w spr. sposobu uiszczania opłat sądowych w spr. cyw.;
- Rozp. w spr. zwiększenia wsk. waloryzacji emerytur i rent;

27 lutego 2006:
Nasz serwis wzbogacony został o kolejne ustawy:
- Ust. o produktach pochodzenia zwierzęcego;
- Ust. o przeksz. i zm. w podziale zadań i komp. organ. państw. w spraw. łączności, radiofonii i tv.;
- Ust. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

26 lutego 2006:
W systemie uwzględniono zmiany wynikające z następujących regulacji:
- Ust. o zm. ust. o rachunkowości;
- Ust. o zm. ust. o ogłaszaniu aktów normatywnych;
- Ust. o zm. ust. o zm. ust. o ewidencji lud. i dow. osobistych;
- Ust. o zm. ust. - Prawo wodne;
- Ust. o zm. ust. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
- Ust. o zm. ust. o zm. niektórych ust. w związku ze zm. w podziale zadań i komp. administr. teren.;
- Ust. o zm. ust. o świadczeniach rodzinnych;
- Ust. o zm. ust. o zasadach uznaw. w UE kwalifikacji do wyk. zawodów regulowanych;

24 lutego 2006:
Wprowadziliśmy do systemu zmiany wynikające z następujących ustaw i wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
- Ust. o zm. ust. - KK, KPK i KKW;
- Ust. o zm. ust. o org. rynku rybn. i pomocy finans. w gosp. rybnej;
- Ust. o zm. ust. o informatyzacji;
- Ust. o zm. Prawa telekomunikacyjnego i KPC;
- Ust. o zm. ust. o transp. kolejowym oraz innych ustaw;
- Ust. o zm. ust. o sam. gmin. oraz innych ustaw;
- Wyrok TK SK 40/04;

23 lutego 2006:
Do serwisu wprowadzona została kolejna ustawa:
- Ust. o finansach publicznych (2005);

19 lutego 2006:
Do systemu wprowadzono następujące akty prawne:
- Ust. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego;
- Ust. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- Ust. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
- Ust. o Funduszu Kolejowym;
- Ust. o obrocie instrumentami finansowymi;

19 lutego 2006:
Wprowadzone zostały zmiany wynikające z takich ustaw jak np. słynna ustawa o "becikowym" oraz wiele wiele innych, zob. m.in.:
- Ust. o zm. ust. o transporcie drogowym i innych;
- Ust. o zm. ust. o świadcz. rodzin.;
- Ust. o zm. ust. o pomocy społ. oraz Karty Nauczyciela;
- Ust. o zm. KPC;

17 lutego 2006:
Do serwisu wprowadzone zostały m.in. takie ustawy jak:
- Ust. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Ust. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (2005);
- Ust. o systemie tachografów cyfrowych;
- Ust. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

15 lutego 2006:
Kolejna aktualizacja naszego serwisu przyniosła efekt w postaci dwóch kolejnych ustaw:
- Ust. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Ust. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (2005);

13 lutego 2006:
Do serwisu polskieustawy.com wprowadzono następujące ustawy:
- Ust. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- Ust. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
- Ust. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw;
- Ust. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
- Ust. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP;
- Ust. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
- Ust. o rodzinnych ogrodach działkowych;

13 lutego 2006:
Zmieniono także wiele aktów prawnych, m.in.:
- Ust. o odpadach (2001);
- Kodeks postępowania karnego;
- Kodeks postępowania cywilnego;
- Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- Ust. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

5 lutego 2006:
Szanowni Państwo, po krótkiej przerwie, za którą raz jeszcze serdecznie przepraszamy, przywracamy funkcjonalność serwisu. Do systemu wprowadzone zostały następujące ustawy:
- Prawo o szkolnictwie wyższym;
- Ust. o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa;
- Ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
- Ust. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach i gminach uzdrowisk.;
- Ust. o Funduszu im. KEN;
- Ust. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;

24 listopada 2005:
Do systemu wprowadzona została nowa ustawa:
- Ust. o przeprow. konk. na stan. kier. centr. urzędów adm. rząd.;

23 listopada 2005:
Zmieniono następujące ustawy:
- Kodeks cywilny;
- Ust. o obligacjach;
- Ust. o kredycie konsumenckim (2001);
- Ust. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

22 listopada 2005:
Zmieniono m.in. następujące ustawy:
- Ust. o podatku akcyzowym (2004);
- Ust. o współpracy Rady Min. z Sejmem i Senatem;

15 listopada 2005:
Zmienione zostały m.in. następujące ustawy:
- Ust. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- Ust. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
- Ust. o restrukt. górn. węgla kam. 2003-2006;
- Ust. o gospodarce nieruchomościami;

14 listopada 2005:
Do systemu wprowadzono następujące ustawy:
- Ust. o pozwol. na broń os. walczących o Polskę;
- Ust. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- Ust. o ustan. Dnia Solidarności i Wolności;
- Ust. o ustan. Dnia Papieża Jana Pawła II;
- Ust. o sporcie kwalifikowanym;
- Ust. o ustanow. progr. Lot. Pogot. Ratunk.;
- Ust. o sejmowej komisji śledczej;
- Ust. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa;
- Ust. o kinematografii;

10 października 2005:
Zmieniono między innymi następujące ustawy:
- Prawo wodne;
- Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Ust. o podatkach i opłatach lokalnych;
- Ust. o gospodarce nieruchomościami;
- Prawo ochrony środowiska;
- Ust. o odpadach (2001);
- Ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Ust. o ochronie przyrody;
- Ust. Ordynacja podatkowa;
- Kodeks postępowania cywilnego;
- Prawo o publ. obrocie papierami wartościowymi;
- Ust. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
- Ust. o świadczeniach rodzinnych;
- Ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o swobodzie działalności gospodarczej;

2 lipca 2005:
Do systemu została wprowadzona nowa ustawa:
- Ust. o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów ;

1 lipca 2005:
Zmieniono między innymi następujące ustawy:
- Ust. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- Ust. o ochronie przeciwpożarowej;
- Ust. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;
- Ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ust. o Państwowej Straży Pożarnej;
- Ust. o wyższym szkolnictwie wojskowym;

13 czerwca 2005:
Nowe ustawy w systemie to:
- Ust. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorz. Teryt.;
- Ust. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013";

12 czerwca 2005:
Zmieniono między innymi następujące ustawy:
- Kodeks wykroczeń;
- Kodeks karny;
- Prawo o ruchu drogowym;
- Prawo lotnicze;
- Prawo geologiczne i górnicze (2004);
- Prawo upadłościowe i naprawcze;
- Prawo farmaceutyczne;
- Ust. o podatku od towarów i usług;
- Ust. o opłacie skarbowej (2001);
- Ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ust. o cudzoziemcach;
- Ust. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
- Ust. o rybołówstwie;

4 czerwca 2005:
Nowe ustawy w systemie to:
- Ust. o rekompens. świadcz. pienięż. dla żołnierz.;
- Ust. o opłatach abonamentowych;
- Ust. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
- Ust. o utworz. Uniwersytetu K. Wielkiego;

1 stycznia 2004:


1 stycznia 2004:


1 stycznia 2001:


991999:


9 września 1999:


1 stycznia 1998:
Szanowni Państwo,
jako pierwsi publikujemy wstępny tekst Nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej! Udało nam się go uzyskać ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Prezydenta RP. Zob. tekst.
- Ust. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa;

1 stycznia 1990: