Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 18 marca 2011

opublikowano w Dz.U. z 21 kwietnia 2011 roku, Nr 84, poz. 455


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

  2. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku