Ustawa o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

z dnia 27 czerwca 2003

opublikowano w Dz.U. z 6 sierpnia 2003 roku, Nr 137, poz. 1302


wersja do druku