Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    1. Podatnikom, któ...
Art. 4    1. Podatnikom, któ...
Art. 5    1. Jeżeli w latach...
Art. 6    1. Przepis art. 27...
Art. 7    1. Spółdzielnie mi...
Art. 8    1. Wydatki, o któr...
Art. 9    Przepisy art. 3 us...
Art. 10    1. W latach 2002-2...
Art. 11    1.
Art. 11    1. W zakresie odli...
Art. 12    Minister właściwy ...
Art. 12a    W latach 2003-2004...
Art. 13    Dotychczasowe akty...
Art. 14    Z dniem 1 stycznia...
Art. 15    Przepisy niniejsze...
Art. 16    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl