TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OG...
art. 1    Kodeks postępowani...
art. 2    § 1. Do rozpoznawa...
art. 3    Strony i uczestnic...
art. 4    (skreślony).
art. 5    W razie uzasadnion...
art. 6    § 1. Sąd powinien ...
art. 7    Prokurator może żą...
art. 8    Organizacje pozarz...
art. 9    § 1. Rozpoznawanie...
art. 10    W sprawach, w któr...
art. 11    Ustalenia wydanego...
art. 12    Roszczenia majątko...
art. 13    § 1. Sąd rozpoznaj...
art. 14    (skreślony).
CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANI...
art. 15    § 1. Sąd właściwy ...
Rozdział 1. Właściwość rzec...
art. 16    Sądy rejonowe rozp...
art. 17    Do właściwości sąd...
art. 18    § 1. Jeżeli przy r...
Oddział 2. Wartość przedmi...
art. 19    § 1. W sprawach o ...
art. 20    Do wartości przedm...
art. 21    Jeżeli powód docho...
art. 22    W sprawach o prawo...
art. 23    W sprawach o istni...
art. 231    W sprawach o roszc...
art. 232    W sprawach o wydan...
art. 24    W sprawach o zabez...
art. 25    § 1. Sąd może na p...
art. 26    Po ustaleniu w myś...
Rozdział 2. Właściwość mie...
art. 27    § 1. Powództwo wyt...
art. 28    Jeżeli pozwany nie...
art. 29    Powództwo przeciwk...
art. 30    Powództwo przeciwk...
Oddział 2. Właściwość prze...
art. 31    Powództwo w sprawa...
art. 32    Powództwo o roszcz...
art. 33    Powództwo o roszcz...
art. 34    Powództwo o zawarc...
art. 35    Powództwo o roszcz...
art. 36    Powództwo o zapłat...
art. 37    Powództwo o roszcz...
art. 371    § 1. Powództwo prz...
Oddział 3. Właściwość wyłą...
art. 38    § 1. Powództwo o w...
art. 39    Powództwo z tytułu...
art. 40    Powództwo ze stosu...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


© 2001 - 2003 openlaw.pl