Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    Bank jest osobą pr...
art. 3    Wyrazy "bank" lub ...
art. 4    1. Użyte w ustawie...
art. 4a    1. Komisja Nadzoru...
art. 5    1. Czynnościami ba...
art. 6    1. Poza wykonywani...
art. 6a    1. Bank może, w d...
art. 6b    1. Odpowiedzialn...
art. 6c    1. Powierzenie p...
art. 6d    1. Zawarcie umow...
art. 7    1. Oświadczenia wo...
art. 7a    Do terminowych ope...
art. 8    Bank jest obowiąza...
art. 9    1. W banku ...
art. 9a    1. Zarząd banku pr...
art. 9b    1. Zadaniem ...
art. 9c    1. Celem sys...
art. 9d    1. W bankach ...
art. 9e    1. Informacje...
art. 9f    Komisja Nadzoru Fi...
art. 10    Kontrola wewnętrzn...
art. 10a    1. Przewodniczący...
art. 11    1. Do określonych ...
Rozdział 2 Tworzenie i org...
art. 12    Banki mogą być two...
art. 13    1. Założycielami b...
art. 13a    Zarząd banku dział...
A. Banki państwowe
art. 14    1. Bank państwowy ...
art. 15    1. Organami banku ...
art. 16    1. Radę nadzorczą ...
art. 17    1. Prezesa zarządu...
art. 18    1. Rada nadzorcza ...
art. 19    Statut bankowi pań...
B. Banki spółdzielcze
art. 20    1. Bankiem spółdzi...
C. Banki w formie spółek ak...
art. 21    Do utworzenia i dz...
art. 22    1. Funkcję organu ...
art. 22a    1. Zarząd banku sk...
art. 22b    1. Powołanie dwóch...
art. 22c    1. Protokół z waln...
art. 23    (uchylony).
art. 24    (uchylony).
art. 25    1. Podmiot, który...
art. 25a    1. Podmiot składa...
art. 25b    1. Podmiot, skła...
art. 25c    1. Zawiadomienie...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7 8


© 2001 - 2003 openlaw.pl