Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 2    1. Zasady gospodar...
art. 2a    Ilekroć w ustawie ...
Rozdział 2 Agencja Nieruch...
art. 3    1. Tworzy się Agen...
art. 4    Siedzibą Agencji j...
art. 5    1. Skarb Państwa p...
art. 6    1. Agencja realizu...
art. 6a    1. W celu realiza...
art. 7    1. Agencja działa ...
art. 8    Organem Agencji je...
art. 9    1. Prezesa Agencj...
art. 9a    1. Nabór kandydató...
art. 9b    Informacje o kandy...
art. 9c    Termin do składani...
art. 9d    1. Po upływie term...
art. 9e    1. Sporządza się p...
art. 9f    1. Informację o wy...
art. 9g    Jeżeli stosunek pr...
art. 10    (uchylony)
art. 11    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Zasób Własności...
art. 12    1. Mienie Skarbu P...
art. 13    1. Przejęcie przez...
art. 14    1. W odniesieniu d...
art. 15    (uchylony).
art. 16    1. Nieruchomości r...
art. 17    (uchylony).
art. 17a    1. Z zastrzeżeniem...
art. 17b    1. Z zastrzeżeniem...
art. 18    W odniesieniu do n...
art. 19    1. Z przekazania m...
Rozdział 4 Gospodarka fina...
art. 20    1. Agencja prowadz...
art. 20a    1. Agencja jest ob...
art. 20b    1. W zakresie gosp...
art. 20c    1. W zakresie gosp...
art. 20d    1. Agencja prowadz...
art. 20e    (uchylony).
art. 20f    (uchylony).
art. 20g    (uchylony).
art. 21    1. Kierunki rozdys...
art. 22    1. W celu pełnego ...
art. 22a    Przy ustalaniu, ok...
art. 23    1. Agencja moż...
art. 23a    1. Agencja może od...
art. 23b    1. Agencja może d...
Rozdział 5 Gospodarowanie ...
art. 24    1. Agencja gospoda...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl