Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Przepisy ustawy...
art. 3    1. Ilekroć w ustaw...
art. 4    1. Jednostki obowi...
art. 4a    1. Kierownik jedno...
art. 5    1. Przyjęte zasady...
art. 6    1. W księgach rach...
art. 7    1. Poszczególne sk...
art. 8    1. Określając zasa...
Rozdział 2 Prowadzenie ksi...
art. 9    Księgi rachunkowe ...
art. 10    1. Jednostka powin...
(skreślony)
art. 11    1. Księgi rachunk...
art. 11a    W przypadku gdy ks...
art. 12    1. Księgi rachunk...
art. 13    1. Księgi rachunko...
art. 14    1. Dziennik zawier...
art. 15    1. Konta księgi gł...
art. 16    1. Konta ksiąg pom...
art. 17    1. Konta ksiąg pom...
art. 18    1. Na podstawie za...
art. 19    1. Wykaz składnikó...
art. 20    1. Do ksiąg rachun...
art. 21    1. Dowód księgowy ...
art. 22    1. Dowody księgowe...
art. 23    1. Zapisów w księg...
art. 24    1. Księgi rachunko...
art. 25    1. Stwierdzone błę...
Rozdział 3 Inwentaryzacja...
art. 26    1. Jednostki przep...
art. 27    1. Przeprowadzenie...
Rozdział 4 Wycena aktywów ...
art. 28    1. Aktywa i pasywa...
art. 29    1. Jeżeli założeni...
art. 30    1. Nie rzadziej n...
art. 31    1. Wartość początk...
art. 32    1. Odpisów amortyz...
art. 33    1. Do wyceny warto...
art. 34    1. Jednostki mogą ...
art. 34a    1. Przychody z wyk...
art. 34b    1. Koszty wytworze...
art. 34c    1. Koszty wytworze...
art. 34d    Przepisów art. 34a...
art. 35    1. Nabyte lub pows...
art. 35a    1. Na dzień zawarc...
art. 35b    1. Wartość należno...
art. 35c    W przypadku ustani...
art. 35d    1. Rezerwy tworzy ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl