art. 1    Wyraża się zgodę n...
art. 2    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl