art. 1    1.Ustala się, zgod...
art. 2    1.Ustala się, zgod...
art. 3    1.Ustala się łączn...
art. 4    Źródłem pokrycia p...
art. 5    1.Przyrost zadłuże...
art. 6    Poręczenia i gwara...
art. 7    Ustala się limit ł...
art. 8    Upoważnia się Mini...
art. 9    Ustala się, odrębn...
art. 10    Zestawienie zadań ...
art. 11    Wykaz jednostek, d...
art. 12    Zakres i kwoty dot...
art. 13    1.Zgodnie z art. 9...
art. 14    Zgodnie z art. 14 ...
art. 15    Ustala się etaty P...
art. 16    Tworzy się ogólną ...
art. 17    Ustala się dla słu...
art. 18    Prognozowany średn...
art. 19    Prognozowany średn...
art. 20    Wysokość odpisu, o...
art. 21    Kwota wydatków na ...
art. 22    Wysokość odpisu, o...
art. 23    Należności, o któr...
art. 24    Odpis od funduszu ...
art. 25    Kwota wydatków na ...
art. 26    Kwota zwrotu, o kt...
art. 27    Prognozowane przec...
art. 28    Kwoty wpłat jednos...
art. 29    Zgodnie z art. 104...
art. 30    Zgodnie z art. 29 ...
art. 31    Upoważnia się Mini...
art. 32    1.Upoważnia się Mi...
art. 33    Zestawienie progra...
art. 34    Ustala się, odrębn...
art. 35    Ustala się, odrębn...
art. 36    Ustala się, odrębn...
art. 37    Ustala się łączną ...
art. 38    1.Planowane dochod...
art. 39    Wykaz programów fi...
art. 40    Środki pochodzące ...
art. 41    1.Prefinansowanie ...
art. 42    Ilekroć w ustawie ...
art. 43    Ustawa wchodzi w ż...
Załączniki
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl