Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 2    1.Przepisy ustawy ...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
art. 4    1.Dostawca jest ob...
Rozdział 2 Obowiązki w zak...
art. 5    1.Dostawca, w celu...
art. 6    1.Zakazuje się: 1...
art. 7    1.W przypadku gdy ...
art. 8    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Kontrola wykony...
art. 9    1.W celu przeciwdz...
art. 10    1.System kontroli ...
art. 11    1.Prezes UOKiK jes...
art. 12    Kontrola może być ...
art. 13    1.Do prowadzenia k...
art. 14    1.W przypadku stwi...
art. 15    1.Organ kontrolują...
art. 16    1.W przypadku stwi...
Rozdział 4 Kary pieniężne...
art. 17    1.Karze pieniężnej...
art. 18    Właściwość miejsco...
Rozdział 5 Zmiany w przepi...
Rozdział 5 Zmiany w przepi...
art. 19    W ustawie z dnia 1...
art. 20    W ustawie z dnia 1...
art. 21    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 6 Przepisy przejś...
art. 22    1.Maksymalny limit...
art. 23    Wymagania dotycząc...
art. 24    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl