art. 1    Ustala się, zgodni...
art. 2    Ustala się, zgodni...
art. 3    1. Ustala się łącz...
art. 4    Źródłem pokrycia p...
art. 5    1. Przyrost zadłuż...
art. 6    Poręczenia i gwara...
art. 7    Ustala się limit ł...
art. 8    Upoważnia się Mini...
art. 9    Ustala się, odrębn...
art. 10    Zestawienie zadań ...
art. 11    Wykaz jednostek, d...
art. 12    Zakres i kwoty dot...
art. 13    1. Zgodnie z art. ...
art. 14    Zgodnie z art. 14 ...
art. 15    Ustala się etaty P...
art. 16    Tworzy się ogólną ...
art. 17    Ustala się dla słu...
art. 18    Prognozowany średn...
art. 19    Prognozowany średn...
art. 20    Wysokość odpisu, o...
art. 21    Kwota wydatków na ...
art. 22    Wysokość odpisu, o...
art. 23    Należności, o któr...
art. 24    Odpis od funduszu ...
art. 25    Kwota wydatków na ...
art. 26    Kwota zwrotu, o kt...
art. 27    Prognozowane przec...
art. 28    Kwoty wpłat jednos...
art. 29    Zgodnie z art. 104...
art. 30    Zgodnie z art. 29 ...
art. 31    Upoważnia się Mini...
art. 32    Upoważnia się Mini...
art. 33    Zestawienie progra...
art. 34    Ustala się, odrębn...
art. 35    Ustala się, odrębn...
art. 36    Ustala się, odrębn...
art. 37    Ustala się łączną ...
art. 38    1. Planowane docho...
art. 39    Wykaz programów fi...
art. 40    Środki pochodzące ...
art. 41    1. Prefinansowanie...
art. 42    1. W przypadku nie...
art. 43    Ilekroć w ustawie ...
art. 44    Ustawa wchodzi w ż...
Załączniki
art. 45    Zobacz strony Rząd...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl