Rozdział 1 Przepisy ogól...
art. 1    Ustawa określa org...
art. 2    1. Samorząd zawodo...
art. 3    Ilekroć w ustawie ...
Rozdział 2 Zadania i zas...
art. 4    1. Zadaniami samor...
art. 5    1. Członkami samor...
art. 6    1. Organami Naczel...
art. 7    1. Organami okręgo...
art. 8    1. Kadencja organó...
art. 9    1. W sprawach wyni...
art. 10    1. Organy kolegial...
Rozdział 3 Prawa i obowi...
art. 11    1. Członkowie samo...
art. 12    1. Czynne prawo wy...
art. 13    1. Wybory do organ...
art. 14    1. Mandat w organi...
art. 15    1. Członkowie orga...
art. 16    1. Na wniosek okrę...
art. 17    1. Pracodawca nie ...
Rozdział 4 Organy Naczel...
art. 18    Najwyższym organem...
art. 19    1. W Krajowym Zjeź...
art. 20    Krajowy Zjazd, w d...
art. 21    1. W skład Naczeln...
art. 22    1. Naczelna Rada k...
art. 23    W posiedzeniach Na...
art. 24    Naczelna Komisja R...
art. 25    Naczelny Sąd: 1) ...
art. 26    1. Naczelny Rzeczn...
Rozdział 5 Organy okręgo...
art. 27    Najwyższym organem...
art. 28    1. W okręgowym zje...
art. 29    1. Okręgowy zjazd ...
art. 30    Okręgowy zjazd, w ...
art. 31    Okręgowa rada kier...
art. 32    1. W skład prezydi...
art. 33    Okręgowa komisja r...
art. 34    Okręgowy sąd: 1) ...
art. 35    1. Okręgowy rzeczn...
Rozdział 6 Odpowiedzialn...
art. 36    1. Członkowie samo...
art. 37    Postępowanie w prz...
art. 38    1. Postępowanie w ...
art. 39    1. Stronami postęp...
art. 40    1. Pokrzywdzonym j...
art. 41    1. Za osobę obwini...
art. 42    1. Organ prowadząc...
art. 43    1. Jeżeli w postęp...
art. 44    1. Nie można pocią...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl